La Mangalia se mai naște un festival: ”Stelele Dunării”

0
256

noptialbela mareaneagra

STELELE DUNĂRII SE NUMĂRĂ LA MANGALIA!

La înce­put a fost… ide­ea unui fes­ti­val care să rea­li­ze­ze o con­e­xiu­ne între sta­te­le rive­ra­ne Dună­rii. Din luna mar­tie și până în pre­zent s‑au redac­tat scri­sori către amba­sa­de­le sta­te­lor res­pec­ti­ve, s‑au pur­tat nego­ci­eri, s‑au schim­bat ama­bi­li­tăți, dar for­ma­li­tă­ți­le ofi­ci­a­le sunt ane­vo­ioa­se. Așa­dar, orga­ni­za­to­rii, Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Daria’s, Mani­fest Events și Fan®Omania,  au decis să inclu­dă și acest eve­ni­ment în cadrul pro­iec­tu­lui ”Nopți Albe la Marea Nea­gră” care are loc la Man­ga­lia pe peri­oa­da sezo­nu­lui esti­val. Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a reac­țio­nat pozi­tiv la che­ma­rea de a lan­sa acest nou fes­ti­val și iată-ne pre­gă­tiți să numă­răm ”Ste­le­le Dună­rii” la țăr­mul mării.

Pri­ma edi­ția are loc pe sce­na plu­ti­toa­re din Por­tul Turis­tic Man­ga­lia în seri­le de 11–12 iulie 2015, cu înce­pe­re de la ora 20.00. Fol­clo­rul româ­nesc se va împleti cu cel sâr­besc, bul­gar, tur­co-tătar și lipo­ve­nesc, iar muzi­ca ușoa­ră va com­ple­ta rit­mu­ri­le tra­di­țio­na­le.

Veți putea urmări tine­re talen­te pre­cum Ame­ria, Ali­na Dumi­tra­che, Came­lia Popes­cu, ele­gan­te dan­suri tur­co-tăta­re (ansam­blul ”Geanslar” din Man­ga­lia) și ener­gi­ce miș­cări rusești și româ­nești (Ansam­blul ”Mugu­re­lul” din Cer­na­vo­dă).

Vom apla­u­da împre­u­nă corul ”Ceai­ka” al ruși­lor-lipo­ve­ni din Man­ga­lia, ansam­blul ”Novo­si­o­l­ki” al ruși­lor-lipo­ve­ni din Ghin­dă­rești, gru­pul ”Happy Kids” din Buzău și vom înche­ia cu vete­ra­nii sce­nei noas­tre, ansam­blul pen­sio­na­ri­lor iubi­tori de muzi­că din Man­ga­lia.

Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal ”Ste­le­le Dună­rii” are un regu­la­ment sim­plu: toa­tă lumea câști­gă!

Vă aștep­tăm în acest week-end la Man­ga­lia să ne bucu­răm de muzi­că, vară, soa­re, Marea Nea­gră și Dună­rea albas­tră!

Text si foto: Magda­le­na Iacob, fanomania.ro, 10.07.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply