VIDEO După localurile “vizitate” pe 1 Mai, inspectorii ANAF s‑au mutat în Portul Tomis

0
267

zeci-de-masini-anaf-filmate-astazi-de-turisti-pe-litoral-

Dacă a fost cine­va care a rezis­tat mai mult decât petre­că­reţii din Mama­ia, ace­ia au fost inspec­to­rii ANAF. Zeci de echi­pe au des­cins în toi­ul petre­ce­ri­lor din clu­buri şi au înce­put să veri­fi­ce toa­te înca­să­ri­le. Într‑o hăr­mă­la­ie de nedes­cris, anga­ja­ţii s‑au înţe­les prin sem­ne cu cei de la Anti­fra­u­dă. Nici tera­se­le şi nici res­ta­u­ran­te­le nu au fost oco­li­te. Dacă în Vama Veche, inspec­to­rii au fost ata­ca­ţi cu pie­tre, în Mama­ia s‑au ales cu dese­ne obs­ce­ne pe maşini.

Se lasă umbre”… Nici că se potri­veau ver­suri mai bune la con­tro­lul inspec­to­ri­lor ANAF. În toi­ul petre­ce­rii, ZECI au dat buz­na în clu­bu­ri­le din nor­dul sta­țiu­nii Mama­ia.

Într‑o înghe­su­ia­lă de nedes­cris, abia și-au cro­it drum către case­le de mar­cat. În tot acest timp, pe sce­nă cân­ta Alex Velea.

Cu sigu­ran­ță că aces­tui domn i‑a fost extrem de greu să se con­cen­tre­ze mai ales că ală­tu­ri i‑a stat o domni­șoa­ră cu un decol­teu gene­ros. Iar gălă­gia din club a făcut impo­si­bi­lă comu­ni­ca­rea.

Un bar­man ridi­că toți banii dea­su­pra capu­lui, semn că nu are nimic de ascuns. În tot acest timp, cei de la fisc con­tro­lea­ză bonu­ri­le. Ca la ade­vă­ra­te per­che­zi­ții, inspec­to­rii au intrat simul­tan în toa­te clu­bu­ri­le din Mama­ia. Ore în șir, au veri­fi­cat case­le de mar­cat și fie­ca­re leu al anga­ja­ți­lor.

Iro­nic, unul din clu­buri și‑a schim­bat pe loc denu­mi­rea în ANAF SUMMER CLUB.  Și loca­lu­ri­le de mane­le au fost în vizo­rul celor de la Anti­fra­u­dă. Acum, nu știm dacă și banii dați pe dedi­ca­ții au fost numă­rați.

La cum au des­cins inspec­to­rii, jurai că întrea­ga sta­țiu­ne este sub ase­diu. Unde întorceai capul, vedeai lumi­na albas­tră a giro­fa­ru­ri­lor și oameni în uni­for­mă cău­tând nere­guli. Mai ceva ca într-un oraș unde s‑a insti­tu­it legea mar­ți­a­lă.

Pen­tru a putea cir­cu­la pe dru­mu­ri­le publi­ce da, a fost nevo­ie uti­li­za­rea mij­loa­ce­lor de sem­na­li­za­re lumi­noa­să, pen­tru a ne asi­gu­ra că toți par­ti­ci­pan­ții la tra­fic sunt în sigu­ran­ță”, a decla­rat Ale­xan­dru Cris­tea, pur­tă­tor de cuvânt al Direc­ți­ei Anti­fra­u­dă.

De con­trol nu au scă­pat nici res­ta­u­ran­te­le sau tera­se­le, spre nemul­țu­mi­rea cli­en­ți­lor care au aștep­tat și mai mult ono­ra­rea comen­zi­lor.

Con­ti­nu­a­rea, pe reporterntv.ro.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply