Mangalia și Moscheea Esmahan Sultan

0
474

”… Du-te la Man­ga­lia, care este Kaa­ba-Mec­ca pri­be­gi­lor și săr­ma­ni­lor.”

Moscheea Esmahan Sultan Mangalia

Cu aces­te vor­be des­cria bogă­ția și mix­tul cul­tu­ral a pes­te 2000 de ani de isto­rie ai ora­șu­lui de pe malul Mării Negre Man­ga­lia, cele­brul călă­tor turc Evlia Cele­bi, în anul 1452 când Dobro­gea era sub stă­pâ­ni­rea oto­ma­nă, iar popu­la­ția de tătari, turci, bul­gari, cer­chezi, găgă­uzi, greci, evrei, deve­ni­se un mozaic aproa­pe unic de con­fe­siuni reli­gi­oa­se.

În seco­lul XVI, prin­țe­sa (hatun) Esma­han Sul­tan, nepoa­ta fai­mo­su­lui Sule­i­man Mag­ni­fi­cul (1520–1566), fii­ca lui Selim al II-lea (1566–1574) și soția mare­lui vizir și guver­na­tor gene­ral al Rume­li­ei Soko­l­lu-Meh­med Pașa (1565–1579) s‑a retras la Man­ga­lia, iar la 73 de ani, după cele­bre­le vor­be ale lui Evlia Cele­bi, ea a ridi­cat în cin­stea tată­lui său Selim al II-lea, gea­mia Esma­han Sul­tan. Se cre­de că tână­ra vădu­vă, după moar­tea celor doi, tată și soț, s‑a refu­gi­at la Man­ka­lia și a con­tri­bu­it la ridi­ca­rea aces­tui lăcaș.

Moscheea Esmahan Sultan Mangalia - Minaretul

Dacă pen­tru înce­put a fost gea­mie, mai târ­ziu lăca­șul de cult va fi ridi­cat la rang de mos­chee și va pur­ta nume­le prin­țe­sei fon­da­toa­re, Esma­han Sul­tan.

Mos­che­ea a fost con­stru­i­ta în anul 1525 (1573 după alte sur­se) sau 931 după calen­da­rul musul­man Had­ji­ra, fiind cel mai vechi sau unul din­tre cele mai vechi loca­șe de cult musul­man din Româ­nia. Monu­men­tul isto­ric și de artă musul­ma­nă este con­stru­it în stil maur și repre­zin­tă sin­gu­ra con­struc­ție medi­e­va­lă de pe teri­to­ri­ul Man­ga­li­ei, oraș de refe­rin­ță al isto­ri­ei anti­ce.

Con­struc­ția a fost rea­li­za­tă din pia­tră din zidu­ri­le cetă­ții anti­ce Cal­la­tis, cio­pli­tă pe loc de meș­te­rii pie­trari turci. De men­țio­nat este fap­tul că zidă­ria din blo­curi de pia­tră a fost făcu­tă fără a se folo­si vre­un liant, ci doar scoa­be din metal tur­na­te pe loc în gau­ri­le din pia­tră. Ace­iași teh­no­lo­gie a fost folo­si­tă și la con­struc­ția mina­re­tu­lui.

Moscheea Esmahan Sultan Mangalia - Interior

Mos­che­ea Esma­han Sul­tan are la intra­re o gale­rie pre­vă­zu­tă cu stâlpi de sus­ți­ne­re a aco­pe­ri­șu­lui din ste­jar, împăr­țit în patru. În inte­ri­o­rul mos­che­ii se află min­ber-ul (amvo­nul), pen­tru pre­di­ca ima­mu­lui ți mihrab-ul (alta­rul), fereas­tra oar­bă sau nișa orien­ta­tă către Pia­tra Nea­gră, de la Kaa­ba-Mec­ca. Tava­nul cu gobek din mar­che­tă­rie din lemn este o mare rea­li­za­re artis­ti­că. O notă de ori­gi­na­li­ta­te o dă împăr­ți­rea printr‑o balus­tra­dă joa­să afla­tă la intra­rea în lăca­șul reli­gi­os a unui spa­țiu des­ti­nat exclu­siv feme­i­lor.

Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul inte­gral AICI. 30 mai 2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply