Femeile şi tinerii liberali din Mangalia strâng cărţi pentru copiii din diaspora

0
263

AfisActiuneColectareCarti

Orga­ni­za­ţi­i­le de Tine­ret şi de Femei ale Par­ti­du­lui Naţio­nal Libe­ral Man­ga­lia ini­ţi­a­ză înce­pând cu 1 iunie, o acţiu­ne de strân­ge­re de cărţi care urmea­ză sa fie dăru­i­te copi­i­lor români din dias­po­ra şi Repu­bli­ca Mol­do­va, pen­tru a‑i aju­ta să păs­tre­ze con­tac­tul cu lim­ba şi cul­tu­ra româ­nă. Toţi cei care doresc să done­ze cărţi sunt astep­ta­ţi luni, înce­pând cu ore­le 10:00, în faţa sediu­lui PNL din Pia­ţa Repu­bli­cii.

 „Acţiu­nea noas­tră se numeş­te „Sun­tem români, citim româ­neş­te” şi se deru­lea­ză la nivel naţio­nal, până la înce­pu­tul lunii august”, a decla­rat Eli­za Cucu, unul din­tre lide­rii tine­re­tu­lui PNL Man­ga­lia.

 La rân­dul său, Nico­le­ta Gri­gu­ţă, repre­zen­tan­ta feme­i­lor libe­ra­le a decla­rat că  “Ală­tu­ri de cole­ge­le mele par­ti­ci­păm la aces­tă cam­pa­nie sub slo­ga­nul “Dăru­ieş­te, pur și sim­plu”. Invi­tăm atât mem­brii cât şi simp­ti­zanţii par­ti­du­lui să done­ze cărţi pen­tru copi­ii români din afa­ra gra­ni­ţe­lor ţării. Ală­tu­ri de tine­rii libe­rali, vom con­ti­nua acest demers pe dura­ta intre­gii actiuni”.

MangaliaNews.ro, 30 mai 2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply