În 30 aprilie, GREVĂ GENERALĂ în administrația publică locală

0
254

grevaadministratiapublicaPre­șe­din­te­le SLSAP Con­stan­ța, Mire­la Cara­baș, a decla­rat că, la înce­pu­tul săp­tămâ­nii vii­toa­re, se va sta­bili care din­tre anga­ja­ții Pri­mă­ri­ei Con­stan­ța vor par­ti­ci­pa la gre­vă.

Le‑a ajuns cuți­tul la os func­țio­na­ri­lor publici și anga­ja­ți­lor din admi­nis­tra­ția publi­că loca­lă. Sala­ri­i­le foar­te mici, coro­bo­ra­te cu volu­mul de mun­că uri­aș, i‑au deter­mi­nat să iasă în stra­dă și să-și cea­ră drep­tu­ri­le. Sin­di­ca­liș­tii spun că, dacă func­țio­na­ri­lor nu li se vor mări sub­stan­ți­al veni­tu­ri­le, va apă­rea o pro­ble­mă în admi­nis­tra­ţia publi­că cen­tra­lă şi loca­lă, pen­tru că se va ajun­ge în situ­a­ția în care anga­ja­ții cali­fi­cați vor fi plătiți la fel ca neca­li­fi­ca­ții. Con­du­ce­rea Sin­di­ca­tu­lui Naţio­nal al Fun­cţio­na­ri­lor Publici spu­ne că pro­ble­me­le func­țio­na­ri­lor din admi­nis­tra­ția publi­că au apă­rut în 2010, când apro­xi­ma­tiv 54.000 de per­soa­ne și-au pier­dut locul de mun­că în baza legi­lor aus­te­ri­tă­ții impu­se de Guver­nul Boc.

GREVĂ Nemul­țu­miți de modul în care sunt tra­tați, sin­di­ca­liș­tii din admi­nis­tra­ţia publi­că din Româ­nia vor orga­ni­za, joi, 30 mar­tie, o gre­vă gene­ra­lă de o zi, iar apoi, un mare miting de pro­test, în 27 mai, la care sunt aştep­ta­ţi cel puţin 3.000 de oameni. Acțiu­ni­le sunt orga­ni­za­te de Fede­ra­ţia Naţio­na­lă a Sin­di­ca­te­lor din Admi­nis­tra­ţie (FNSA). Sin­di­ca­liș­tii cer regle­men­ta­rea şi libe­ra­li­za­rea acor­dă­rii, înce­pând cu acest an, a tiche­te­lor de masă sau a nor­mei de hra­nă pen­tru toţi sala­ri­a­ţii din admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă, în limi­ta buge­te­lor loca­le apro­ba­te prin hotă­râri de con­si­liu, în măsu­ra în care aces­te insti­tu­ţii rea­li­zea­ză şi sunt finanţa­te parţi­al şi din veni­turi pro­prii. Se mai soli­ci­tă cre­ş­teri sala­ri­a­le şi pen­tru lucră­to­rii din admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă din Româ­nia sau apli­ca­rea, înce­pând cu anul 2015, a Legii nr. 284/2010 pri­vind sala­ri­za­rea uni­ta­ră a per­so­na­lu­lui plătit din fon­duri publi­ce.

Mai mult, în telegrafonline.ro, 25.04.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply