Primarul municipiului Constanța, Radu Mazăre, a fost reţinut de DNA. Ce acuzaţii i se aduc

0
302

radu-mazare

Pri­ma­rul Radu Mază­re a fost reţi­nut, luni sea­ră, de pro­cu­ro­rii anti­co­ru­pţie, într-un dosar în care este acu­zat de lua­re de mită, abuz în ser­vi­ciu şi con­flict de inte­re­se. Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa îşi va petre­ce noap­tea în arest. Pro­cu­ro­rii urmea­ză să cea­ră ares­ta­rea sa pen­tru 30 de zile.

Potri­vit unui comu­ni­at al DNA, “în peri­oa­da 2006–2009, incul­pa­tul Mază­re Radu Ște­fan, bene­fi­ci­ind de aju­to­rul celui­lalt incul­pat, a soli­ci­tat și pri­mit cir­ca 2 mili­oa­ne de euro de la repre­zen­tan­ții a două soci­e­tăți comer­ci­a­le, în sco­pul faci­li­tă­rii emi­te­rii docu­men­ta­ți­i­lor de urba­nism nece­sa­re dezvol­tă­rii unor pro­iec­te imo­bi­li­a­re de tip mall, pe care aces­te fir­me inten­țio­nau să le dezvol­te în Con­stan­ța. Sume­le de bani au fost trans­fe­ra­te sub for­ma unor con­trac­te de publi­ci­ta­te fic­ti­ve înche­ia­te de repre­zen­tan­ții soci­e­tă­ții res­pec­ti­ve cu o fir­mă con­tro­la­tă de incul­pa­tul Mază­re Radu Ște­fan atât direct, cât și prin inter­me­di­ul celui­lalt incul­pat”.

DNA mai ara­tă că “În peri­oa­da 2008–2014, incul­pa­tul Mază­re Radu Ște­fan, cu aju­to­rul incul­pa­tu­lui Stru­tin­sky Sorin Gabriel, a pri­mit de la o soci­e­ta­te comer­ci­a­lă, pes­te 7 mili­oa­ne de euro pen­tru că a asi­gu­rat aces­te­ia câști­ga­rea unei lici­ta­ții orga­ni­za­te de Pri­mă­ria Con­stan­ța pen­tru dele­ga­rea ges­tiu­nii ser­vi­ci­u­lui de salu­bri­za­re a ora­șu­lui.

În ace­lași timp între fir­ma res­pec­ti­vă și insti­tu­ția publi­că con­du­să de incul­pa­tul Mază­re Radu Ște­fan a fost înche­iat un con­tract având ca obiect dele­ga­rea ser­vi­ci­u­lui de salu­bri­za­re pen­tru o peri­oa­dă de 25 de ani, cu un cost total esti­mat de 1.194.056.850 lei – cca 335 mili­oa­ne de euro.

Și în acest caz, mita a fost pri­mi­tă într‑o manie­ră iden­ti­că, prin inter­me­di­ul unor con­trac­te de publi­ci­ta­te fic­ti­ve înche­ia­te între soci­e­ta­tea res­pec­ti­vă și ace­eași fir­mă con­tro­la­tă de cei doi incul­pați”.

Mai mult, AICI. 17.03.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply