La Colegiul Economic din Mangalia, s‑au sărbătorit 97 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania

0
240

97deanidelaunireabasarabieicuromania1

În după-ami­a­za zilei de mier­curi, 25 mar­tie 2015, înce­pând cu ora 16.00, la Cen­trul de Docu­men­ta­re și Infor­ma­re al Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, s‑a des­fă­șu­rat sim­po­zio­nul „97 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA. Acti­vi­ta­tea, orga­ni­za­tă de Cole­gi­ul Eco­no­mic, în cola­bo­ra­re cu Aso­ci­a­ția de Bal­ca­nis­ti­că și Sla­vis­ti­că din Româ­nia, Com­ple­xul Cul­tu­ral „Cal­la­tis” și Aso­ci­a­ția „Cul­tul Ero­i­lor” Man­ga­lia, a fost des­chi­să de pro­fe­sor docu­men­ta­rist Ibo­lya Nego­i­ță, care a pre­zen­tat pro­gra­mul și par­ti­ci­pan­ții la eve­ni­ment.

Cercet.st.dr. Sorin Marcel COLESNIUC

Cer­cet. șt. dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, șeful Muze­u­lui „Cal­la­tis” din cadrul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral din Man­ga­lia, vice­pre­șe­din­te al Aso­ci­a­ți­ei de Bal­ca­nis­ti­că și Sla­vis­ti­că din Româ­nia și vice­pre­șe­din­te al Aso­ci­a­ți­ei „Cul­tul Ero­i­lor” Man­ga­lia, a vor­bit des­pre impor­tan­ța zilei de 27 mar­tie 1918 în isto­ria româ­ni­lor și a pre­zen­tat momen­te­le mai impor­tan­te care au dus la uni­rea Basa­ra­biei cu Româ­nia, prin­tre aces­tea fiind: intra­rea Româ­ni­ei în Pri­mul Răz­boi Mondi­al, în august 1916, cu sco­pul decla­rat al eli­be­ră­rii teri­to­ri­i­lor locu­i­te de români, afla­te sub domi­na­ție stră­i­nă; pră­bu­și­rea Impe­ri­u­lui țarist; înfi­in­ța­rea Par­ti­du­lui Națio­nal Mol­do­ve­nesc din Basa­ra­bia; des­fă­șu­ra­rea, în ziua de 25 sep­tem­brie 1917, a Con­gre­su­lui Sol­da­ți­lor Mol­do­ve­ni; con­sti­tu­i­rea Sfa­tu­lui Țării, alcă­tu­it din 150 de depu­tați, din­tre care 105 erau români; pro­cla­ma­rea Repu­bli­cii Demo­cra­te Mol­do­ve­nești, în decem­brie 1917; pro­cla­ma­rea inde­pen­den­ței Basa­ra­biei, la 24 ianu­a­rie 1918 și adop­ta­rea Hotă­rârii de Uni­re cu Româ­nia, la 27 mar­tie 1918.

97deanidelaunireabasarabieicuromania2

Ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia au pre­gă­tit mai mul­te mate­ri­a­le dedi­ca­te uni­rii Basa­ra­biei cu Româ­nia. La acti­vi­ta­te au fost pre­zenți: prof. Simo­na Cio­bă­nel, direc­to­rul insti­tu­ți­ei, prof. Neli­da Isma­il, prof. Nico­le­ta Nico­la­es­cu, prof. Ghiu­ler Mâr­zali și prof. Emil Cor­ne­liu Ninu – pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei „Cul­tul Ero­i­lor” Man­ga­lia.

97deanidelaunireabasarabieicuromania3

Cu pri­le­jul sim­po­zio­nu­lui, prof. Ibo­lya Nego­i­ță, care este și prim-vice­pre­șe­din­te al Aso­ci­a­ți­ei „Cul­tul Ero­i­lor” Man­ga­lia, a pre­zen­tat pro­gra­mul și regu­la­men­tu­lui con­cur­su­lui orga­ni­zat de Aso­cia­ța „Cul­tul Ero­i­lor” Man­ga­lia, inti­tu­lat „Ero­ul din fami­lia mea”, după care i‑a îndem­nat pe elevi să par­ti­ci­pe, întru­cât pre­mi­i­le, pen­tru pri­mii cla­sați, sunt des­tul de con­sis­ten­te.

Profesor documentarist Ibolia NEGOITA

Aflat la a tre­ia edi­ție, con­cur­sul va reuni, în acest an, par­ti­ci­panți atât din Româ­nia, cât și din Bul­ga­ria. Înscri­e­ri­le vor avea loc în peri­oa­da 1 – 10 mai 2015, iar pre­mi­e­rea celor mai bune lucrări se va face în ziua de 20 mai 2015. Cele mai bune lucrări vor fi publi­ca­te într-un volum care va fi lan­sat de Sf. Marie Mare (15 august).

MangaliaNews.ro, 26.03.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele