CJC: Un nou proiect pentru acordarea de sere și solarii pentru agricultori

0
211

sereșisolariicjc

Hotă­rârea ce pre­ve­de con­ti­nu­a­rea pro­gra­mu­lui „Con­su­măm pro­du­se româ­nești”, adop­ta­tă luna tre­cu­tă de con­si­li­e­rii jude­țeni, a fost revo­ca­tă, în urma unei noti­fi­cări de la Pre­fec­tu­ră, care a con­tes­tat lega­li­ta­tea actu­lui.

În ședin­ța de ieri a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța (CJC), ale­șii au hotă­rât să revo­ce hotă­rârea pri­vind con­ti­nu­a­rea pro­gra­mu­lui „Con­su­măm pro­du­se româ­nești”, prin care, timp de patru ani, agri­cul­to­rii din medi­ul rural au pri­mit sere și sola­rii pen­tru cul­ti­va­rea legu­me­lor. Vice­pre­șe­din­te­le cu atri­bu­ții de pre­șe­din­te al CJC, Cris­ti­nel Dra­go­mir, a expli­cat că a pro­pus revo­ca­rea docu­men­tu­lui apro­bat în ședin­ța din febru­a­rie, pen­tru că la pro­iec­tul de hotă­râre nu au fost ata­șa­te și soli­ci­tă­ri­le din par­tea admi­nis­tra­ți­i­lor publi­ce, așa cum pre­ve­de legea admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le.

Rea­min­tim că, luna tre­cu­tă, con­si­li­e­rii jude­țeni au votat pen­tru con­ti­nu­a­rea pro­gra­mu­lui, cu men­țiu­nea că hotă­rârea va intra în vigoa­re în momen­tul în care vor exis­ta cereri expri­ma­te în scris din par­tea auto­ri­tă­ți­lor loca­le. Se pare, însă, că aceas­tă for­mă a docu­men­tu­lui nu înde­pli­nea în tota­li­ta­te dis­po­zi­ți­i­le lega­le.

Pen­tru că, la momen­tul apro­bă­rii, la pro­iec­tul de hotă­râre nu erau ata­șa­te soli­ci­tă­ri­le din par­tea pri­ma­ri­lor, am pri­mit noti­fi­ca­re de la Pre­fec­tu­ră în legă­tu­ră cu lega­li­ta­tea hotă­rârii. Așa că am fost nevo­iți să o revo­căm. Însă vom ela­bo­ra un nou pro­iect, pe care îl vom pro­pu­ne în ședin­ța urmă­toa­re”, a expli­cat Dra­go­mir.

Ade­li­na IANCU, telegrafonline.ro, Joi, 12.03.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply