Proiectul Parcului Evergreen, aprobat de CL Mangalia (Galerie FOTO)

0
286
Booking.com

proiectul_parcului_evergreen_mangalia-01

Con­si­li­ul Local Man­ga­lia a apro­bat în şedinţa de înda­tă de joi, 12 febru­a­rie, rea­li­za­rea pro­iec­tul Par­cu­lui Ever­gre­en.

proiectul_parcului_evergreen_mangalia-02

Acest pro­iect, depus la insti­tu­ţi­i­le de resort ime­di­at după ce a fost votat, se refe­ră la un parc ampla­sat pe locul fos­tei sta­ţii de betoa­ne de pe stra­da Por­tu­lui, care se va întin­de pe o supra­fa­ță tota­lă de 28.148 mp.

proiectul_parcului_evergreen_mangalia-04

Muni­ci­pa­li­ta­tea îşi pro­pu­ne să rea­li­ze­ze aici locuri de joa­că pen­tru copii, alei pie­to­na­le şi pen­tru agre­ment, pis­te pen­tru bici­cle­te şi role, pre­cum şi punc­te de bel­ve­de­re.

proiectul_parcului_evergreen_mangalia-04

Cea mai par­te din supra­fa­ţa nou­lui parc va fi aco­pe­ri­tă cu arbori și vege­ta­ție, iar res­tul pro­iec­tu­lui pre­ve­de alei şi ame­na­jări spe­ci­fi­ce. Spa­ţi­ul va fi des­ti­nat exclu­siv recre­e­rii, nefi­ind per­mi­se acti­vi­tă­ţi­le comer­ci­a­le.

proiectul_parcului_evergreen_mangalia-05

Valoa­rea între­gu­lui pro­iect depă­şeş­te 4 mili­oa­ne de euro, din care doar 2% con­tri­bu­ție din buge­tul local, res­tul sumei pro­ve­nind din fon­duri euro­pe­ne.

proiectul_parcului_evergreen_mangalia-06

În luna decem­brie a anu­lui tre­cut, con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au adop­tat pro­iec­tul de “Moder­ni­za­rea şi ame­na­ja­rea zonei turis­ti­ce cen­tra­le în Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia”, res­pec­tiv sis­te­ma­ti­za­rea Ale­ii Tei­lor, pe porţiu­nea din­tre stra­da Vasi­le Pâr­van şi Hotel Pre­si­dent.

aleea teilor3

 

Lucră­ri­le, finanţa­te din bani euro­peni, vor cuprin­de refa­ce­rea pava­ju­lui cu dale din gra­nit, cre­a­rea de locuri de joa­că, ame­na­ja­rea de spa­ţii verzi, moder­ni­za­rea uti­li­tă­ţi­lor publi­ce şi ame­na­ja­rea unui punct de obser­va­ţie, cu sis­tem de ilu­mi­nat şi mobi­li­er urban.

aleea teilor2

Teii, sim­bo­lul aces­tei alei, vor rămâ­ne pe pozi­ţii, nefi­ind afec­ta­ţi de lucră­ri­le de  rea­me­na­ja­re. Asu­pra aces­to­ra se va inter­ve­ni doar prin acţiuni de toa­le­ta­re a coroa­nei”, a pre­ci­zat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

aleea teilor1

În aceas­tă peri­oa­dă, în sudul lito­ra­lu­lui, vor dema­ra alte două pro­iec­te cu fon­duri UE. Este vor­ba des­pre rea­bi­li­ta­rea şi moder­ni­za­rea fale­ze­lor Nept­un-Olimp şi Man­ga­lia-Saturn.

Ter­me­nul sta­bi­lit pen­tru fina­li­za­rea tutu­ror aces­tor pro­iec­te este 31 decem­brie 2015.

14 febru­a­rie 2015. Comu­ni­cat trans­mis de Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele