Poliţia Locală Mangalia a aplicat, luna trecută, amenzi în valoare de peste 30.000 de lei

0
268

politialocala-mihai angelescuEdi­tia de Sud: Pe par­cur­sul lunii ianu­a­rie, anga­ja­ţii Poli­ţi­ei Loca­le Man­ga­lia au desfă­şu­rat zeci de acţiuni în urma căro­ra au recurs la măsu­ra apli­că­rii unor san­cţiuni con­tra­venţio­na­le con­sis­ten­te. Şeful Poli­ţi­ei Loca­le, Mihai Ange­les­cu ne‑a decla­rat că, în ceea ce pri­veş­te Cir­cu­la­ţia Ruti­e­ră, oame­nii din sub­or­di­ne au dat 115 amenzi, în valoa­re de 15.615 lei, din care 42 sunt aver­tis­men­te.

În urma acţiu­ni­lor pe linia Ordi­nii Publi­ce, poli­ţi­ş­tii au apli­cat 37 de san­cţiuni în cuan­tum total de 9290 de lei, din care 6 aver­tis­men­te. Nu în ulti­mul rând, s‑a soli­ci­tat iden­ti­fi­ca­rea unui număr de 210 de auto­tu­ris­me, întru­cât, deo­cam­da­tă, Poli­ţia Loca­lă nu dis­pu­ne de o bază de date, fiind nevo­ită să ape­le­ze la aju­to­rul poli­ţi­ş­ti­lor con­stă­nţeni”, a pre­ci­zat Mihai Ange­les­cu.

Pe de altă par­te, com­par­ti­men­tul Con­trol Comer­ci­al, din cadrul Poli­ţi­ei Loca­le, cu com­pe­tenţe în veri­fi­ca­rea acti­vi­tă­ţi­lor comer­ci­a­le, Dis­ci­pli­na în con­stru­cţii, afi­şaj stra­dal şi Pro­te­cţia Mediu­lui, a apli­cat san­cţiuni şi aver­tis­men­te în valoa­re tota­lă de 6.500 de lei.

Potri­vit Şefu­lui Poli­ţi­ei Loca­le, cele mai mul­te amenzi au ajuns la agenţii eco­no­mici ce fun­cţio­nea­ză fără auto­ri­za­ţie sau care vând măr­furi în locuri nea­me­na­ja­te. De ase­me­nea, au fost taxa­ţi şi cei care nu deţin acte de pro­ve­nienţă a pro­du­se­lor pe care le vând. Prin­tre cei amen­da­ţi s‑au aflat şi comer­ci­anţii de pe stra­da Negru Vodă ce-şi expun spre comer­ci­a­li­za­re măr­fu­ri­le direct pe tro­tu­ar, blo­când acce­sul tre­că­to­ri­lor.

Pri­o­ri­ta­re în peri­oa­da febru­a­rie-mar­tie sunt acţiu­ni­le de veri­fi­ca­re a tere­nu­ri­lor-pro­pri­e­ta­te, care tre­bu­ie să fie igie­ni­za­te şi eli­be­ra­te de gunoa­ie şi res­turi pro­ve­ni­te de la mate­ri­a­le­le de con­stru­cţie. În acest sens, au fost emi­se pes­te 400 soma­ţii, urmând ca în zile­le urmă­toa­re să fie tri­mi­se alte 100”, a mai spus Mihai Ange­les­cu.

Sur­sa: Editiadesud.ro, 16.02.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele