Un lider PSD cere un fond național pentru achiziția terenurilor agricole din țară

0
164

AGERPRES: Pre­șe­din­te­le exe­cu­tiv al orga­ni­za­ți­ei jude­țe­ne Boto­șani a Par­ti­du­lui Soci­al Demo­crat (PSD), Ovi­diu Por­ta­riuc, va pro­pu­ne pre­mi­e­ru­lui Vic­tor Pon­ta cre­a­rea unui fond de inves­ti­ții națio­nal care să aibă ca obiec­tiv achi­zi­ția tere­nu­ri­lor agri­co­le afla­te la vân­za­re în Româ­nia.

liderpsdportariuc

Foto: © Cris­ti­an LUPAȘCU / AGERPRES ARHIVĂ

Por­ta­riuc și‑a expri­mat, sâm­bă­tă, pe o pagi­nă de soci­a­li­za­re, teme­rea că în câți­va ani stră­i­nii vor pre­lua toa­te tere­nu­ri­le agri­co­le româ­nești, la pre­țuri foar­te mici în com­pa­ra­ție cu cele din Uniu­nea Euro­pea­nă, dar și că ‘româ­nii se vor afla în vizi­tă în țara lor’.

În peri­oa­da săr­bă­to­ri­lor, am mers prin județ, pe la bunici, am vor­bit cu oame­nii de la țară mai mult decât mi‑a per­mis tim­pul în ulti­ma peri­oa­dă. Toți mi-au trans­mis un mesaj pe care îl ști­am de ceva vre­me: se cum­pă­ră pământ cu o vite­ză ulu­i­toa­re în ulti­ma peri­oa­dă. Mii, zeci de mii de hec­ta­re își schim­bă pro­pri­e­ta­rii. În acest ritm, în 5–6 ani, româ­nii vor fi în vizi­tă prin țară’, a scris Por­ta­riuc.

El con­si­de­ră că în con­di­ți­i­le unei poten­ți­a­le cri­ze ali­men­ta­re, Româ­nia tre­bu­ie să își asi­gu­re resur­se­le de cere­a­le, iar pen­tru aceas­ta este nevo­ie de o inter­ven­ție a sta­tu­lui.

Cri­za ali­men­ta­ră bate la ușă! Ce face sta­tul român? Doar­me? De ce nu pune baze­le unui fond de inves­ti­ții națio­nal ali­men­tat de la buget sau din sub­scrip­ție publi­că pen­tru a achi­zi­țio­na teren agri­col? Pro­pri­e­ta­rul face mai întâi o ofer­tă ini­ția­lă către sta­tul român și apoi către cei­lalți cli­enți publici sau pri­vați! Măcar un mili­on de hec­ta­re pen­tru înce­put, pe care îl poa­te aren­da unor mari fir­me, româ­nești sau stră­i­ne și înca­sa rede­ven­țe. Valoa­rea va creș­te în timp, iar națiu­nea va avea de câști­gat! Voi pro­pu­ne acest lucru pre­mi­e­ru­lui, cu pri­ma oca­zie!’, a mai adă­u­gat Ovi­diu Por­ta­riuc.

Agerpres.ro, Luni, 05.01.2015

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele