Din februarie, NOI REGULI pentru şoferii care transportă copii în maşină

0
230

noiregulicopii

Din sep­tem­brie 2014, şofe­rii sunt obli­ga­ţi să se asi­gu­re că, pe tim­pul con­du­ce­rii maşi­nii, mino­rii poar­tă cen­tu­ra de sigu­ranţă sau sunt trans­por­ta­ţi în dis­po­zi­ti­ve de fixa­re în sca­u­ne pen­tru copii, omo­lo­ga­te. Tot­o­da­tă, a fost inter­zi­să trans­por­ta­rea copi­i­lor în vâr­stă de până la trei ani în auto­ve­hi­cu­le nee­chi­pa­te cu sis­te­me de siguranţă.

Au apă­rut noi com­ple­tări refe­ri­toa­re la trans­por­ta­rea copi­i­lor cu vâr­stă de până la trei ani în auto­ve­hi­cu­le. Hotă­rârea a fost publi­ca­tă în Moni­to­rul Ofi­ci­al şi va intra în vigoa­re în luna febru­a­rie. Neres­pec­ta­rea de către şoferi a aces­tor dis­po­zi­ţii le va adu­ce trei punc­te de penalizare.

Copi­ii care au o înă­lţi­me de până la 135 de cen­ti­me­tri pot fi trans­por­ta­ţi în auto­ve­hi­cu­le care au sis­te­me de sigu­ranţă pen­tru şofer şi pasa­geri numai dacă sunt fixaţi/prinşi cu un dis­po­zi­tiv de fixa­re în sca­un pen­tru copii. Ace­ea­şi regu­lă este vala­bi­lă şi pen­tru copi­ii care au pes­te 135 cm înă­lţi­me, însă pen­tru aceş­tia mai exis­tă şi vari­an­ta pur­tă­rii cen­tu­rii de siguranţă.

Potri­vit noi­lor reguli, este obli­ga­to­riu ca dis­po­zi­ti­ve­le de fixa­re în sca­un să fie omo­lo­ga­te şi adec­va­te pen­tru carac­te­ris­ti­ci­le fizi­ce ale copi­i­lor. Aces­tea pot fi insta­la­te pe locu­ri­le din spa­te ale auto­ve­hi­cu­lu­lui, pre­cum şi pe locul din faţă al pasa­ge­ru­lui. Insta­la­rea pe locul din faţă este per­mi­să doar dacă instru­cţiu­ni­le dis­po­zi­ti­vu­lui de fixa­re per­mit acest lucru şi doar dacă air­bag-ul cores­pun­ză­tor locu­lui este dez­ac­ti­vat ori dacă auto­ve­hi­cu­lul nu este echi­pat cu air­bag pen­tru acel loc.

Mai mult, AICI. 18.01.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply