Stefan Hell a primit premiul Nobel pentru chimie

0
175

stefan hell premiul Nobel

Câş­ti­gă­to­rii pre­mi­i­lor Nobel şi-au pri­mit mier­curi (10 dec.2014) dis­tinc­ți­i­le, în două cere­mo­n­ii orga­ni­za­te, ca în fie­ca­re an, în Sue­dia şi în Nor­ve­gia. Prin­tre lau­rea­ţi se numă­ră şi un ger­man năs­cut în Româ­nia. Ste­fan Hell este unul din­tre cei trei câş­ti­gă­tori ai Nobe­lu­lui pen­tru chi­mie şi s‑a decla­rat recu­nos­că­tor, după ce a câş­ti­gat pre­mi­ul, şco­lii bune făcu­te în ţara nata­lă.

INTERVIU EXCLUSIV Digi24. Ste­fan Hell, lau­re­at al pre­mi­u­lui Nobel: Edu­ca­ţia pri­mi­tă în Româ­nia m‑a aju­tat mult. Mi‑a ușu­rat via­ța Cine sunt lau­rea­ții de ori­gi­ne româ­nă ai PREMIULUI NOBEL

Ple­cat din Româ­nia în urmă cu 36 de ani, Ste­fan Hell a pri­mit din par­tea rege­lui Gus­taf al XVI-lea al Sue­di­ei meda­lia şi diplo­ma care ates­tă intra­rea în eli­ta aca­de­mi­că mondi­a­lă. Omul de şti­inţă este al doi­lea ger­man năs­cut în Româ­nia care câş­ti­gă un Nobel, după Her­tha Mul­ler, care a luat pre­mi­ul pen­tru lite­ra­tu­ră, în 2009.

De vor­bă cu un câş­ti­gă­tor al pre­mi­u­lui Nobel. Ste­fan Hell: Câş­ti­ga­rea unui ast­fel de pre­miu face lucru­ri­le mai uşoa­re

Mai mult, pe digi24.ro.

Joi, 11.12.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply