ATENTIONARE de la CNADNR!

0
272

cnadnr-materiale-antiderapanteUrma­re a date­lor fur­ni­za­te de Admi­nis­tra­ţia Naţio­na­lă de Mete­o­ro­lo­gie care prog­no­zea­ză nin­sori, pre­ci­pi­ta­ţii mix­te și polei în inter­va­lul 28.12.2014, ora 20.00 – 29.12.2014, ora 23.00 în Mun­te­nia, Olte­nia, Dobro­gea și Mol­do­va, pe dru­mu­ri­le naţio­na­le şi euro­pe­ne, CNADNR SA acţio­nea­ză pre­ven­tiv împră­ş­ti­ind mate­ri­a­le anti­de­ra­pan­te pe sec­toa­re­le de dru­muri naţio­na­le şi autos­trăzi pe care exis­tă ris­cul for­mă­rii lune­cu­şu­lui şi pole­iu­lui.

Atenţio­năm par­ti­ci­panţii la tra­fi­cul ruti­er asu­pra fap­tu­lui că, din cau­za plo­i­lor abu­n­den­te şi a tem­pe­ra­tu­ri­lor sca­zu­te, poa­te apă­rea feno­me­nul de spă­la­re a mate­ri­a­le­lor anti­de­ra­pan­te împră­ş­ti­a­te pe par­tea caro­sa­bi­lă a dru­mu­ri­lor naţio­na­le şi a sec­toa­re­lor de autos­trăzi, în aces­te zone exis­tând posi­bi­li­ta­tea ca pe anu­mi­te sec­toa­re să alter­ne­ze supra­feţe lune­coa­se cu supra­feţe ume­de.

De ase­me­nea, împo­tri­va depu­ne­rii pole­iu­lui şi a zăpe­zii pe supra­fa­ţa părţii caro­sa­bi­le se acţio­nea­ză pe întrea­ga reţea de dru­muri naţio­na­le şi autos­trăzi cu uti­la­je de des­ză­pe­zi­re şi mate­ri­a­le anti­de­ra­pan­te (sare, nisip, CaCl2, alte pro­du­se chi­mi­ce cu efec­te de degi­vra­re), con­form nor­me­lor în vigoa­re.

O altă măsu­ră de pre­ve­ni­re a eve­ni­men­te­lor ruti­e­re cau­za­te de feno­me­ne­le meteo menţio­na­te mai sus, se refe­ră la moni­to­ri­za­rea modu­lui în care îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea fir­me­le anga­ja­te de CNADNR SA pen­tru întreţi­ne­rea pe timp de iar­nă a reţe­lei de dru­muri naţio­na­le şi autos­trăzi.

În acest con­text, CNADNR SA reco­man­dă tutu­ror par­ti­ci­panţi­lor la tra­fic să por­neas­că la drum doar cu auto­ve­hi­cu­le echi­pa­te cu pne­uri de iar­nă, săcu­leţ cu mate­ri­al anti­de­ra­pant şi lopa­tă, să aibă o con­du­i­tă pre­ven­ti­vă în tra­fic, să folo­seas­că cât mai mult frâ­na de motor şi să evi­te depă­şi­ri­le aco­lo unde nu exis­tă sufi­cient spa­ţiu şi sufi­cien­tă vizi­bi­li­ta­te pen­tru a fi exe­cu­ta­te în con­di­ţii de maxi­mă sigu­ranţă. 

Rugăm par­ti­ci­panţii la tra­fic să se infor­meze îna­in­te de ple­ca­rea la drum asu­pra stă­rii reţe­lei de dru­muri naţio­na­le la Dis­pe­ce­ra­tul Coman­damen­tu­lui Cen­tral de Iar­nă, la nume­re­le de tele­fon 021/9360, TEL VERDE 0800.80.9360. De ase­me­nea, rea­min­tim par­ti­ci­panţi­lor la tra­fic că pot fur­ni­za şi obţi­ne infor­ma­ţii des­pre sta­rea reţe­lei de dru­muri naţio­na­le şi autos­trăzi la Dis­pe­ce­ra­tul Coman­damen­tu­lui Cen­tral de Iar­nă, la nume­re­le de tele­fon 021/9360, TEL VERDE 0800.80.9360, sau de pe pagi­na de web a Com­pa­niei Naţio­na­le de Autos­trăzi şi Dru­muri Naţio­na­le din Româ­nia SA www.cnadnr.ro.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply