Stefan Hell, Laureat al Premiului Nobel: Educația primită în România mi‑a folosit

0
269

prof Stefan Hell

Ște­fan Hell, cer­ce­tă­to­rul ger­man năs­cut în Româ­nia, care a pri­mit mier­curi Nobe­lul pen­tru Chi­mie, a decla­rat că este recu­nos­că­tor edu­ca­ți­ei pri­mi­te în țara noas­tră.

“M‑am nas­cut in Arad, am rada­ci­ni­le aco­lo, aco­lo m‑am indrep­tat pri­ma data spre cer­ce­ta­ri­le din sti­in­te. Edu­ca­tia pri­mi­ta in Roma­nia mi‑a folo­sit foar­te mult, ast­fel incat atunci cand am ajuns in Ger­ma­nia, mi‑a fost mai usor”, a decla­rat Ste­fan Hell pen­tru Digi 24.

Savan­tul ger­man a vor­bit des­pre fap­tul ca dome­ni­ul pe care l‑a stu­di­at era cum­va negli­jat in lumea sti­in­tei, fiind soco­tit ca nu mai are poten­ti­al.

“Am avut nevo­ie de mul­ta per­se­ve­ren­ta pen­tru a‑mi urma ide­ea si pen­tru a nu fi dis­tras de cri­tici. In cele din urma am reu­sit. Nu te poti astep­ta la un pre­miu Nobel pen­tru ca e foar­te greu de obti­nut. Sti­am ca va fi o des­co­pe­ri­re impor­tan­ta cea pe care am facut‑o si ca va avea un impact, chiar asu­pra ome­ni­rii, ca vom putea vedea chiar in celu­le. E un pre­miu spe­cial, este o mare sur­pri­za.

Intre­bat daca pre­tu­i­rea sa se indreap­ta catre un pro­fe­sor anu­me din peri­oa­da roma­neas­ca a edu­ca­ti­ei sale, Ste­fan Hell a pre­fe­rat sa ii lau­de pe toti pro­fe­so­rii care au con­tri­bu­it la rea­li­za­ri­le sale.

Pre­mi­ul Nobel, cas­ti­gat de un cer­ce­ta­tor nas­cut in Roma­nia (Video)

“Cred ca ce s‑a intam­plat ara­ta ca mun­ca grea, per­se­ve­ren­ta, edu­ca­tia de baza care mi‑a fost ofe­ri­ta si de care m‑am bucu­rat in Roma­nia au fost un lucru extrem de impor­tant ast­fel incat toti pot fi man­dri de mine.

Bucu­ria de a face sti­in­ta am invatat‑o mai devre­me, cand eram copil in Sân­ta­na, am avut pro­fe­sori minu­nati care mi-au sti­mu­lat inte­re­sul in sti­in­ta ast­fel incat aceas­ta ati­tu­di­ne m‑a aju­tat sa reu­sesc pana la urma”, a spus Ste­fan Hell.

O coin­ci­den­ta remar­ca­ta de pre­sa face ca cei doi lau­re­ati ai pre­mi­i­lor Nobel cu rada­cini roma­ne­s­ti, Ste­fan Hell si Her­ta Mul­ler, sa fi inva­tat la ace­ea­si scoa­la din Timi­soa­ra. Intre­bat des­pre acest fapt, Ste­fan Hell a spus ca peri­oa­de­le in care au inva­tat au fost dife­ri­te.

“Nu o cunosc per­so­nal, am auzit de dan­sa, am fost la ace­ea­si scoa­la in Timi­soa­ra, nu in ace­la­si timp, pen­tru ca sunt putin mai tanar. Aco­lo pen­tru pri­ma oara m‑am indrep­tat spre fizi­ca, aco­lo am pri­mit un pre­miu la un con­curs si dato­ri­ta aces­tui lucru am fost incu­ra­jat sa imi con­ti­nui stu­di­i­le in fizi­ca, a spus cer­ce­ta­to­rul ger­man.

Mai mult, AICI. 09.10.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply