Litoral Tv: MEDGIDIA, ORAŞUL EOLIENELOR

0
244

În cazul în care legi­sla­ţia în sec­to­rul eoli­an ar deve­ni din nou favo­ra­bi­lă inves­ti­to­ri­lor, ora­şul Med­gi­dia ar avea de câş­ti­gat foar­te mult de pe urma aces­tui seg­ment din eco­no­mie. Par­cul indus­tri­al din loca­li­ta­te ar putea găz­dui un impor­tant cen­tru de pro­du­cţie a eoli­e­ne­lor.

Pri­ma­rul Valen­tin Vra­bie, edi­lul comu­nei Peş­te­ra, înve­ci­na­tă cu muni­ci­pi­ul Med­gi­dia, con­si­de­ră că dezvol­ta­rea unui parc de pro­du­cţie a eoli­e­ne­lor ar putea fi bene­fic atât eco­no­mi­ei din zonă cât şi inves­ti­to­ri­lor.

Exis­tă aceas­tă solu­ție: fabri­ca de pro­du­ce­re a eoli­e­ne­lor să se rea­li­ze­ze pe acel parc indus­tri­al, unde ar crea mul­te mii de locuri de mun­că și foar­te mulți bani din aceas­tă afa­ce­re ar intra la buge­tul de stat. Știu că pri­ma­rul de la Med­gi­dia și-ar dori să pri­meas­că ast­fel de inves­ti­tori”, a decla­rat Valen­tin Vra­bie, pri­ma­rul comu­nei Peș­te­ra.

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia a făcut deja paşi impor­tanţi pen­tru dezvol­ta­rea pro­du­cţi­ei eoli­e­ne­lor în Par­cul Indus­tri­al Med­gi­dia

În Par­cul Indus­tri­al de la Med­gi­dia, exis­tă o supra­fa­ță con­ce­sio­na­tă pen­tru o fir­mă ger­ma­nă care va asam­bla eoli­e­ne în zona res­pec­ti­vă. Valen­ța aceas­ta de dezvol­ta­re a Par­cu­lui Indus­tri­al de la Med­gi­dia este lega­tă de posi­bi­li­ta­tea de a con­strui tur­bi­ne eoli­e­ne în zonă, pen­tru că și aici se dezvol­tă patru pro­iec­te de eoli­e­ne cu o capa­ci­ta­te tota­lă de 121 MW”, ne‑a spus Mari­an Ior­da­che, pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia.

Par­cul Indus­tri­al repre­zin­tă un ele­ment stra­te­gic pen­tru eco­no­mia judeţu­lui, iar admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă din Med­gi­dia doreş­te ca potenţi­a­lul aces­tei zone să fie uti­li­zat într-un mod cât mai efi­cient.

Sur­sa: ziuaconstanta.ro, 24.09.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply