Când vor creşte alocaţiile pentru copii? În Norvegia, statul plăteşte 800 euro, în România 10 euro!

0
153

candvorcrestealocatiile

Guver­nul tot face cado­uri în ulti­ma peri­oa­dă. Ba mai sca­de din taxe, ba amnis­ti­a­ză buge­ta­rii, cert este că este foar­te dar­nic, în stân­ga şi în dreap­ta. Uită însă de cine­va care are mare nevo­ie de spri­ji­nul lui. Este vor­ba des­pre copi­ii care sunt din ce în ce mai puţini şi des­pre alo­ca­ţi­i­le de stat care nu au mai cres­cut de ani de zile.

Moti­va­rea o ştim prea bine: nu sunt bani, dar nici nu este nor­mal ca în anul 2014, copi­ii din Româ­nia să tră­i­as­că cu 10 euro pe lună. Atât pune sta­tul român la băta­ie pen­tru ei, în con­di­ţi­i­le în care toa­te preţu­ri­le sunt ali­ni­a­te la Uniu­nea Euro­pea­nă, numai alo­ca­ţi­i­le lor au rămas în anii ’90. În tot acest timp, copi­ii din Uniu­nea Euro­pea­nă pri­mesc de la guver­ne­le din ţări­le în care tră­iesc sufi­cienţi bani cât să cre­as­că fără lip­suri. În ţări­le nor­di­ce, alo­ca­ţi­i­le ajung şi la 700–800 de euro pe lună, în Franţa sunt cel puţin 300 de euro pe lună, iar în Marea Bri­ta­nie, mămi­ci­le pri­mesc câte­va sute de lire ster­li­ne de copil.

Cre­ş­te­rea alo­ca­ţi­ei de stat pen­tru copi­ii români a fost pro­pu­să de mai mulţi poli­ti­cieni, dar nici­u­nul nu a avut sorţi de izbân­dă. Pen­tru a deter­mi­na Guver­nul să facă aceas­tă schim­ba­re au fost cre­a­te pagini spe­ci­a­le pe cana­le­le de soci­a­li­za­re. 

Mămi­ci­le con­stă­nţe­ne au sem­nat peti­ţii şi au tri­mis nume­roa­se scri­sori către dem­ni­tari. Acum au simţit că este momen­tul oport­un şi vor să rea­min­teas­că Guver­nu­lui că majo­ra­rea alo­ca­ţi­ei de stat este abso­lut nece­sa­ră. 

„Vrem ca guver­nanţii să ştie că alo­ca­ţi­i­le pe care le pri­mesc copi­ii noş­tri în pre­zent sunt o jig­ni­re şi cei 42 de lei nu ajung nici măcar pen­tru stric­tul cel mai strict nece­sar. Nu poţi cre­ş­te un copil cu 42 de lei pe lună, nici nu ne aştep­tăm ca sta­tul să ne cre­as­că copi­ii, dar măcar să mai ridi­ce alo­ca­ţia. Apoi se mai miră de ce a scă­zut nata­li­ta­tea!”, a decla­rat, pen­tru Cuget Liber, Ioa­na S., din Con­stanţa, mămi­ca a doi copii.

Con­stă­nţe­nii, cam­pi­oni la alo­ca­ţii

132.498 de copii din Con­stanţa au pri­mit alo­ca­ţie de stat în anul 2013. Judeţul Con­stanţa se situ­ea­ză ast­fel pe locul al tre­i­lea în întrea­ga ţară pri­vind numă­rul de bene­fi­ci­ari ai alo­ca­ţi­i­lor. Potri­vit Minis­te­ru­lui Mun­cii, sume­le plăti­te drept alo­ca­ţii de stat pen­tru copii au depă­şit, în pri­mul tri­mes­tru din 2013, 687,3 mili­oa­ne de lei, fiind mai mici cu 12,92 mili­oa­ne de lei (1,8 la sută) faţă de cele plăti­te în peri­oa­da simi­la­ră din 2012. Scă­de­rea a fost deter­mi­na­tă de redu­ce­rea numă­ru­lui de copii bene­fi­ci­ari. Media luna­ră cal­cu­la­tă pen­tru pri­me­le trei luni din 2013 a fost mai mică cu 46.808 copii (1,2 la sută) decât cea cal­cu­la­tă pen­tru tri­mes­trul întâi 2012, con­form sta­tis­ti­ci­lor publi­ca­te de Minis­te­rul Mun­cii, Fami­li­ei, Pro­te­cţi­ei Soci­a­le şi Per­soa­ne­lor Vâr­st­ni­ce.

Cine are drept la alo­ca­ţie

Con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro, Mier­curi, 3 sep­tem­brie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele