130 de ghiozdane au fost donate elevilor din Mangalia

0
203

Cam­pa­nia “Man­ga­lia, înce­pe școa­la! La înce­put de an, te pro­voc să-mi iei ghi­o­z­dan!”, ini­ția­tă de Mangalia.TV, s‑a des­fă­șu­rat în peri­oa­da 5–23 sep­tem­brie 2014. Cam­pa­nia a avut ca scop strân­ge­rea de ghi­o­z­da­ne echi­pa­te pen­tru înce­pu­tul de an șco­lar si dona­rea catre copi­ii buni la învă­ță­tu­ră, dar cu o situ­a­ție finan­ci­a­ră pre­ca­ră.

ghiozdaneÎn urma pro­vo­ca­rii, s‑au strâns un număr de 130 de ghi­o­z­da­ne. Cam­pa­nia s‑a fina­li­zat cu dona­rea aces­tor ghi­o­z­da­ne ele­vi­lor din ciclul pri­mar și gim­na­zi­al. Au fost avu­te în vede­re șco­li­le din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia: Școa­la nr. 1, Școa­la nr. 2, Școa­la nr. 3, Școa­la nr. 5 și Lice­ul Teo­re­tic Cal­la­tis.

Cam­pa­nia s‑a bucu­rat de un impact pozi­tiv și de o impli­ca­re deo­se­bi­tă, atât din par­tea cetă­țe­ni­lor cât și din par­tea Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Tutu­ror celor impli­cați, echi­pa Mangalia.TV le mul­țu­meș­te din ini­ma pen­tru spri­ji­nul acor­dat.

26.09.2014.

M.N.: Feli­ci­tări sin­ce­re, Mangalia.Tv, pen­tru aceas­tă inspi­ra­tă și gene­roa­să cam­pa­nie!

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply