Tabere gratuite pentru elevii merituoşi din Mangalia

0
290

tabere gratuite mangalia

Pri­mii 80 de elevi meri­tu­oşi din Man­ga­lia vor ple­ca, în data de 10 august, în tabă­ra gra­tu­i­tă ofe­ri­tă de muni­ci­pa­li­ta­te. Pro­iec­tul este des­ti­nat copi­i­lor cla­sa­ţi în pri­me­le trei locuri din fie­ca­re cla­să pen­tru anii de stu­diu V‑XI, de la insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ din oraş. În total, în aceas­tă vară vor mer­ge în tabe­re gra­tu­i­te 350 de elevi din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, care au obţi­nut medii mari în anul şco­lar 2013–2014.

Este al doi­lea an con­se­cu­tiv în care desfă­şu­răm acest pro­iect. Copi­ii care înva­ţă bine pri­mesc drept recom­pen­să din par­tea Pri­mă­ri­ei şi Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia o tabă­ră gra­tu­i­tă. Este o meto­dă prin care încer­căm să sti­mu­lăm ele­vii să ia note mari”, a decla­rat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

În pri­ma serie, cei 80 de copii vor ple­ca, în peri­oa­da 10–16 august, în tabă­ra de la Buş­te­ni, urmând ca, între 18–24 august, alţi 80 de copii să-şi petrea­că vacanţa în ace­ea­şi loca­ţie. În Cen­trul de Agre­ment din Buş­te­ni se va desfă­şu­ra tabă­ra tema­ti­că “Adven­tu­re Team”, care pre­su­pu­ne orien­ta­re turis­ti­că, eco­tu­rism, măsuri gene­ra­le de prim aju­tor pe mun­te, jocuri, con­cur­suri, etc.

O altă gru­pă for­ma­tă din 110 elevi, pre­cum şi o serie com­pu­să din 80 de elevi vor bene­fi­cia de ace­ea­şi faci­li­ta­te în peri­oa­de­le 25–31 august şi 26 august — 1 sep­tem­brie, când se vor afla în tabe­re­le de la Oglinzi şi Cozia (judeţul Neamţ). În aces­te cen­tre de recre­e­re, ele­vii dis­pun de con­di­ţii bune de caza­re, masă şi trans­port, pre­cum şi de săli spe­cial ame­na­ja­te cu cal­cu­la­toa­re şi acces la inter­net, apa­ra­tu­ră audio-video, club, baze spor­ti­ve, alte spa­ţii des­ti­na­te acti­vi­tă­ţi­lor extra­ş­co­la­re spe­ci­fi­ce.

Pro­iec­tul “Tabe­re pen­tru sti­mu­la­rea ele­vi­lor cu rezul­ta­te deo­se­bi­te la învă­ţă­tu­ră” este apro­bat prin HCL nr. 173/22.02.2013, fiind deru­lat prin inter­me­di­ul Dire­cţi­ei judeţe­ne pen­tru Sport şi Tine­ret Con­stanţa, din cadrul Minis­te­ru­lui Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui.

7 august 2014. Trans­mis de Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply