Nicu Covaci: „Locuiți într‑o țară care nu mai este a voastră”

0
264

nicu-covaci-phoenix

Este un artist com­plex, căru­ia muzi­ca, spor­tul și adre­na­li­na îi curg prin vene în fie­ca­re cli­pă. Este par­că spi­ri­tul legen­da­rei păsări Pho­e­nix. Este absol­vent de Arte Plas­ti­ce, iar via­ța lui este ca pân­ze­le căro­ra le‑a dat via­ță — cu con­tras­te foar­te mari de culoa­re. Îno­tul, atle­tis­mul, boxul și arte­le mar­ți­a­le nu au tai­ne pen­tru el. Este năs­cut sub sem­nul aven­tu­rii și are cura­jul de a spu­ne „Nu!”. Ar mânca‑o pe miti­ca noas­tră Mio­ri­ță de vie… Este Nicu Covaci, lide­rul și fon­da­to­rul for­ma­ți­ei Pho­e­nix. 2014 înseam­nă pen­tru el 51 de ani de Pho­e­nix!

Cum a rămas Nicu Covaci fără nas, în tine­re­țe, aflați din­tr-un inter­viu explo­ziv, în care artis­tul face vol­te între artă și amin­tiri, între poli­ti­că și muzi­că, între penel și pană de chi­ta­ră. Reve­nind la acci­den­tul din tine­re­țe, nu vă gră­biți să cre­deți că s‑a petre­cut la box sau în toi­ul unui antre­na­ment de arte mar­ți­a­le. Lito­ra­lul este indi­ci­ul…

Repor­ter (R.) : Ați urmat Insti­tu­tul de Arte Plas­ti­ce din Timi­șo­ra, ați prac­ti­cat înot, box, arte mar­ți­a­le și atle­tism. Totuși, ați ales muzi­ca. A fost greu să faceți aceas­tă ale­ge­re?

Nicu Covaci (N.C.): Nu, pen­tru că ale­ge­rea a venit de la sine. În momen­tul în care simți că poți să trans­miți emo­ții și mesaj, deci­zia e lua­tă. Muzi­ca e for­ma cea mai teri­bi­lă de a trans­mi­te mesaj și emo­ție. Și un meci de box sau de fotbal e inte­re­sant, cre­ea­ză ten­siuni, dar în rest, nu trans­mi­te nimic. Pe când, prin muzi­că, prin artă, se cre­ea­ză cele mai inten­se stări emo­țio­na­le, iar acest lucru m‑a fas­ci­nat…

Con­ti­nu­a­rea, în telegrafonline.ro, Marți, 12 august 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele