Ni se goleşte ţara, domnilor!

0
310

Liliana Angheluță-foto Nicola d-Alessio

Stau şi mă gân­desc: de ce nai­ba ne-am chi­nu­it noi prin stră­ini, cres­când copi­ii la tele­fon?! La ce bun sacri­fi­ci­i­le atâ­tor mame din Româ­nia care-şi ţin, cu greu, copi­ii la şcoli de spe­cia­li­za­re?!

Iri­na are vreo 50 de ani, a fost profesoară‑n Bacău; de ceva timp îngri­jeş­te o bătrâ­nă în Ita­lia ca să-şi ţină cei doi băieţi la şcoli. Acum, de curând, au ter­mi­nat amân­doi stu­di­i­le: unul e ingi­ner meca­nic, altul expert ban­car. După o peri­oa­dă de cău­tări, ţepe şi depre­sii, ambii au ple­cat în Anglia. Cel mare e zidar şi celă­lalt şofer!

Copi­ii noş­tri!

Cres­cu­ţi cu spe­ranţa că vor trăi mai bine decât noi!
Au ter­mi­nat şcoli, au tre­cut exa­me­ne gre­le, au pri­vit via­ţa cu ochi stră­lu­ci­tori, cu încre­de­re!

Mulţi, prea mulţi con­si­de­ră că sunt ires­pon­sa­bili, că nu ştiu pe ce lume tră­iesc, că nu se impli­că poli­tic şi soci­al! Dar aceas­tă lume, în care au venit fără voia lor, ce le ofe­ră?! Sără­cie şi lip­suri! E sufi­cient să ne gân­dim la alo­ca­ţia pen­tru copii, în valoa­re de 10 euro în Româ­nia şi de pes­te 100 euro în mai toa­te ţări­le euro­pe­ne.

Copi­ii noş­tri cresc cu gri­ja că li se ter­mi­nă acu­a­re­le­le, că nu sunt bani pen­tru cărţi de citit, că dacă li se dez­li­pesc din nou pan­to­fii, tre­bu­ie să aştep­te o lună, nici gând să se poa­tă apro­pia de cur­suri de înot, de vioa­ră sau de dans, pre­cum seme­nii lor din alte ţări veci­ne.

Ştiu că nu vor putea mer­ge în excur­si­i­le care cos­tă prea mult pen­tru buzu­na­rul părinţi­lor, înva­ţă să rezis­te şi devin tineri. Gân­desc că vor munci şi le va fi mai bine! Dar con­vin­ge­rea lor se spul­be­ră repe­de!

Dau inter­viuri, lasă CV-uri, şi des­co­pe­ră în scurt timp că nu‑i vrea nimeni! Puţi­ne­le ofer­te de mun­că cer: expe­rienţă minim 3 ani, două lim­bi stră­i­ne, ates­ta­te, doc­to­ra­te, cer­ti­fi­ca­te de ori­ce fel! Proas­peţii absol­venţi îmbă­trâ­nesc brusc!

Vă invi­tăm să citiți con­ti­nu­a­rea, aici: http://aquiahora.ro/ni-se-golesta-tara-domnilor/

26.07.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply