Liceul Cogealac: Proiect european de formare profesională, la final — FOTO

0
550

elevii din cogealac (1)

Lice­ul Teh­no­lo­gic Coge­a­lac se află la fina­lul unei expe­rinţe for­ma­ti­ve com­ple­xe, de imple­men­ta­re a pro­iec­tu­lui Leo­nar­do da Vinci LLP/LdV/IVT/2013/RO/151, cu titlul „Un mediu mai curat, o via­ţă mai cura­tă!”, mai exact, în faza de ana­li­ză, cuna­ti­fi­ca­re şi vali­da­re a rezul­ta­te­lor obţi­nu­te de către cei 14 elevi par­ti­ci­panţi la mobi­li­ta­tea de for­ma­re deru­la­tă în par­te­ne­iat cu fir­me şi orga­ni­za­ţii din Spa­nia.

            Recent, ele­vii din cel de-al doi­lea flux de mobi­li­ta­te, spe­cia­li­za­rea Teh­ni­cian eco­log și pro­tec­ția cali­tă­ții mediu­lui, s‑au întors din sta­gi­ul de for­ma­re desfă­şu­rat în peri­oa­da 02.06–29.06.2014, în loca­li­ta­tea Gran­a­da, Spa­nia. Ele­vii au fost înso­ti­ţi de pro­fe­sor Cătă­li­na Mari­ne­scu (res­pon­sa­bil de poiect) şi au fost moni­to­ri­za­ţi de pro­fe­sor Anas­ta­sia Cris­ti­na Sina­ne.

            În aceas­tă peri­oa­dă, ele­vii au tră­it o expe­rienţă uni­că de via­ţă, în urma căre­ia şi-au per­fe­cţio­nat com­pe­tenţe­le pro­fe­sio­na­le dobân­di­te până acum în şcoa­lă, într-un mediu de lucru euro­pean, conec­tat cu dome­ni­ul lor de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă Prote­cţia mediu­lui,în sco­pul faci­li­tă­rii inte­gră­rii pro­fe­sio­na­le pe pia­ţa mun­cii naţio­na­lă şi euro­pea­nă.

De ase­meni, au învă­ţat  lucruri noi, res­pec­tiv pro­ce­dee şi meto­de spe­ci­fi­ce pro­fi­lu­lui, nece­sa­re în mese­ria de Teh­ni­cian eco­log şi, nu în ulti­mul rând, au dobân­dit cunoş­tin­te ling­vis­ti­ce noi (lim­ba spa­ni­o­lă, nivel A1).

Cer­ti­fi­ca­te­le Euro­pa­ss dobân­di­te de elevi des­chid noi per­spec­ti­ve pen­tru vii­to­rii spe­cia­li­şti în pro­ble­me de mediu, putân­du-se inte­gra pro­fe­sio­nal pe pia­ţa mun­cii naţio­na­lă­şi cea a Uniu­nii Euro­pe­ne.

Par­te­ne­rii din Spa­nia sunt: MEP EUROPROJECT GRANADA (orga­ni­za­ţia inter­me­di­a­ră) şi UPA, UNION DE PEQUENOS AGRICULTORES, GRANADA (orga­ni­za­ţia de pri­mi­re).

Gale­rie FOTO:

elevii din cogealac (6) (Small) elevii din cogealac (7) (Small) elevii din cogealac (1) (Small) elevii din cogealac (5) (Small) elevii din cogealac (4) (Small) elevii din cogealac (2) (Small) APDSC DIGITAL CAMERA

Data: 07.06.2014

Direc­tor,                                                                               Res­pon­sa­bil de pro­iect,

Prof. Danie­la Euge­nia  Caran­fil                                  Prof. Mari­ne­scu Cătă­li­na.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele