La Mangalia — Adio încălzirii cu sobe de teracotă!

0
254

radu-cristian

Pri­ma­rul Cris­ti­an Radu: ”Pen­tru a bene­fi­cia de aju­to­rul nos­tru, fie­ca­re aso­ci­a­ție de pro­pri­e­tari, repre­zen­tând cele 50 de scări de bloc, tre­bu­ie să depu­nă o cere­re la Pri­mă­rie, după care noi vom dema­ra lucră­ri­le”.

SISTEM NOU

Racor­da­rea muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia la rețea­ua națio­na­lă de gaze natu­ra­le a adus nu doar con­di­ţii civi­li­za­te de trai, ci şi eco­no­mii în buge­tul fie­că­rei fami­lii şi în vis­ti­e­ria admi­nis­tra­ţi­ei loca­le, pen­tru că atât pre­țul de pro­duc­ție a giga­ca­lo­ri­ei, cât și cel de fac­tu­ra­re au scă­zut foar­te mult.

”Pro­du­ce­rea ener­gi­ei ter­mi­ce cos­tă mult mai puțin în com­pa­ra­ție cu anii ante­ri­ori, pen­tru că gaze­le sunt mai iefti­ne decât com­bus­ti­bi­lul lichid ușor, folo­sit în tre­cut. Pe de o par­te, pre­țul de pro­du­cţie a giga­ca­lo­ri­ei a scă­zut de la 540 de lei la 380 de lei, iar pre­țul de fac­tu­ra­re pen­tru popu­la­ție a fost redus de la 295 de lei la 290 de lei, ceea ce înseam­nă că Pri­mă­ria scoa­te mai puţini bani de buzu­nar pen­tru sub­venţie. În plus, racor­da­rea cen­tra­le­lor ter­mi­ce la rețea­ua de gaze a dus la scă­de­rea cu cel puțin 30% a fac­tu­ri­lor pe care popu­la­ţia le plă­teș­te pen­tru fur­ni­za­rea apei cal­de şi a agen­tu­lui ter­mic”, a spus pri­ma­rul Cris­ti­an Radu.

El a afir­mat că sute de oameni, de la case și blo­curi, au înce­put să-și racor­de­ze locu­in­țe­le la rețea­ua de gaze și să trea­că de la vechiul sis­tem de încă­l­zi­re cen­tra­li­za­tă la cel cu cen­tra­le de apar­ta­ment.

În 2005, când am pro­iec­tat casa, am pre­vă­zut şi o insta­la­ţie de ali­men­ta­re cu gaze. Mulţi ne-au spus că nu avem toa­te „ţigle­le pe casă”, dar iată că visul nos­tru s‑a împli­nit. Nu mai sun­tem nevo­iţi să cărăm bute­lii. Pen­tru încă­l­zi­rea casei, a apei şi pen­tru bucă­tă­rie, tre­bu­ia să scoa­tem din buzu­nar apro­xi­ma­tiv 2.500 de lei în fie­ca­re iar­nă. Acum, având reţea­ua de gaze, fac­tu­ra a scă­zut la jumă­ta­te”, a spus Rodi­ca Pri­co­pie, unul din­tre locu­i­to­rii Man­ga­li­ei care și-au racor­dat casa la rețea­ua de gaze.

AJUTOR

Din nefe­ri­ci­re, nu toți locu­i­to­rii Man­ga­li­ei bene­fi­ci­a­ză de aceas­tă faci­li­ta­te, pen­tru că, din cele 11.204 apar­ta­men­te din muni­ci­piu, 1.000, situ­a­te în diver­se zone ale ora­șu­lui, nu sunt racor­da­te la sis­te­mul cen­tra­li­zat de încă­l­zi­re.

”În Man­ga­lia sunt 50 de scări de bloc, însu­mând 1.000 de apar­ta­men­te, care sunt încă­l­zi­te cu sobe de tera­co­te. Asta pen­tru că atunci când au fost con­stru­i­te, îna­in­te de ’89, blo­cu­ri­le nu au fost pre­vă­zu­te cu rețea de încă­l­zi­re. Așa că fie­ca­re a ales solu­ția cea mai la îndemâ­nă. Adi­că, soba de tera­co­tă. Închi­pu­iți-vă că în fie­ca­re toam­nă oame­nii sunt nevo­iți să care sute de kilo­gra­me de lem­ne și căr­buni pen­tru a‑și încă­lzi locu­in­țe­le. Asta nu este nor­mal în seco­lul XXI. De ace­ea, tre­bu­ie să facem ceva pen­tru ca acești oameni să tră­i­as­că în con­di­ții civi­li­za­te”, a spus edi­lul Man­ga­li­ei.

Cris­ti­an Radu a afir­mat că, în peri­oa­da urmă­toa­re, Pri­mă­ria va finan­ța lucră­ri­le de intro­du­ce­re a con­duc­tei de gaze în cele 50 de scări de bloc, de unde fie­ca­re loca­tar poa­te să-și racor­de­ze locu­in­ța, pe cont pro­priu, la rețea. ”Pen­tru a bene­fi­cia de aju­to­rul nos­tru, fie­ca­re aso­ci­a­ție de pro­pri­e­tari, repre­zen­tând cele 50 de scări de bloc, tre­bu­ie să depu­nă o cere­re la Pri­mă­rie, după care noi vom dema­ra lucră­ri­le. Este un minim de aju­tor pe care îl acor­dăm aces­tor cetă­țeni, care vor putea înlo­cui sobe­le de tera­co­tă cu cen­tra­le­le de apar­ta­ment pe gaze”, a spus Radu.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro, Joi, 17 iulie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply