EVALUARE NAȚIONALĂ 2014. Elevii de clasa a 8‑a, batjocoriți la proba de limba română. Scrisoarea unei profesoare

2
322

EVALUARE 2014. Vineri, 27 iunie, ele­vii află rezul­ta­te­le la pro­be­le sus­ți­nu­te la EVALUARE 2014. În aceas­tă zi în care copi­ii de cla­sa a 8‑a vor vedea ce note au obți­nut la pro­be­le de la EVALUARE 2014, o pro­fe­soa­ră de lim­ba româ­nă le cere ier­ta­re ele­vi­lor săi.

EVALUARE 2014. O pro­fe­soa­ră de lim­ba româ­nă, Car­men Sto­ica, care a fost impli­ca­tă în exa­me­nul națio­nal pe care l‑au dat ele­vii, a scris câte­va rân­duri des­pre ce s‑a întâm­plat la EVALUARE 2014.

EVALUARE 2014. În urma aces­tui exa­men, pro­fe­soa­ra le cere ier­ta­re ele­vi­lor pen­tru sis­te­mul de învă­țământ din țara noas­tră. Car­men Sto­ica a scris des­pre subiec­te­le pe care copi­ii le-au pri­mit la pro­ba de lim­ba româ­nă și a ară­tat de ce aces­tea nu au avut nicio legă­tu­ră cu ceea ce au învă­țat copi­ii. Pro­fe­soa­ra le cere ier­ta­re copi­i­lor pe care îi va vedea cu ochii în lacri­mi în momen­tul în care vor afla rezul­ta­te­le obți­nu­te la EVALUARE 2014.

EVALUARE 2014. Iată scri­soa­rea pro­fe­soa­rei de lim­ba română

Ar tre­bui să schim­băm ceva, cât încă se mai poa­te. Aud mereu dis­cur­suri des­pre cât de bine și de mult învă­țam noi sau alții mai în vâr­stă decât noi pe vre­mea comu­nis­mu­lui și des­pre cum nu înva­ță gene­ra­ți­i­le actu­a­le, care nu au moral și prin­țip… De fapt, gene­ra­ți­i­le actu­a­le sunt mult mai inte­li­gen­te decât noi și e vina noas­tră, părinți și pro­fe­sori, că nu le ofe­rim ce le tre­bu­ie. Pri­viți-vă copi­ii, să nu-mi spu­neți că nu știu mult mai mul­te decât ști­ați voi la vâr­sta lor…

Să mă întorc însă la pro­ba de româ­nă de la exa­me­nul de luni. Sunt pro­fund dez­a­mă­gi­tă de subiec­te și de barem. Mă gân­desc de două zile la copi­ii mei care au mun­cit foar­te mult anul aces­ta și la cât o să fie de dez­a­mă­giți. La Glo­ria, Tudor, Lidia, Lau­ra, Oana, Anto­ne­la, Cris­ti­na sau Andrei și la mulți alții, care, pro­ba­bil, vor lua note sub aștep­tă­ri­le lor și mai mici decât nive­lul lor real. De ce? Din vina celor care au con­ce­put subiec­tul, bare­mul, din cau­za viziu­nii celor care con­duc învă­țămân­tul sau, mai bine zis, a lip­sei lor de viziu­ne. Con­clu­zia va fi, sunt sigu­ră, că sun­tem mai proști decât cei din Occi­dent și că pro­fe­so­rii sunt slab pre­gă­tiți, că nu știu să‑i învețe, dar nu-mi spu­neți că nu știți copii care, în ori­ce par­te a Euro­pei s‑ar fi dus, nu s‑au înscris într‑o cla­să supe­ri­oa­ră celei din Româ­nia. Avem, de fapt, pro­ble­me cu marea can­ti­ta­te de infor­ma­ții, cu sub­fi­nan­ța­rea învă­țămân­tu­lui, nu cu deș­tep­tă­ciu­nea copi­i­lor noș­tri. Eu cred că guver­nan­ții noș­tri ne spun „proști” pen­tru că așa sun­tem mai ușor manipulabili.

Con­ti­nu­a­rea, aici: http://www.dcnews.ro/evaluare-na-ionala-2014-elevii-de-clasa-a-8-a-batjocori-i-la-proba-de-limba-romana-scrisoarea-unei-profesoare_447127.html#sthash.nP8iPtnX.dpuf

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

2 COMENTARII

 1. La asa subiec­te si REZULTATE, CENTRELE SCOLARE DE EVALUARE a absol­ven­ti­lor cla­sei a opta sau MINISTERUL DE RESORT si INSPECTORATELE SCOLARE ar tre­bui SA SCANEZE LUCRARILE ELEVILOR SI SA LE DEA DRUMUL PE NET! Sa le vedem si noi parin­tii! Chiar daca si asa ipo­te­za ca lucra­rea cui­va nu a fost inlo­cu­i­ta NU POATE FI PROBATA cu toa­te came­re­le lor de supra­ve­ghe­re! Pre­mi­an­ti cu pre­mi­ul I la Nept­un au copi­at la teze iar la eva­lu­a­re mare lucru daca nu s‑a recurs la inlo­cu­i­rea lucra­ri­lor! Cum sa isi spe­le rusi­nea pt banii inca­sati din medi­ta­tii pro­fe­so­rii care sunt datori pecu­ni­ar ele­vi­lor si fami­li­i­lor lor caro­ra le-au inca­sat cate 100 lei pe sap­ta­ma­na pt doua sedin­te de mate sau roma­na ca in Man­ga­lia! Asta nu e fra­u­da? Sca­na­rea si vizio­na­rea pe inter­net ar fi o rezol­va­rea a 50% din dubii! Cred ca ABANDONUL SCOLAR PENTRU CATIVA ANI BUNI ar fi ide­al pen­tru a pune la punct si cadre­le didac­ti­ce de jos din teren si mari­i­le lor din Minis­te­rul Inva­ta­man­tu­lui si Inspec­to­ra­te care sunt hra­ni­ti de pe urma aces­tor copii mai mult sau mai putin spa­lati, des­tepti .. cu toa­ta amen­da cu care ne ame­nin­ta prin poli­tii si PENTRU CA NU ESTE NIMENI OBLIGAT SA ISI DUCA COPILUL LA SCOALA ca sa aiba ce manca…

 2. AUTODENUNȚARE A UNUI CAZ DE MALPRAXIS LA CATEDRĂ

  Arti­co­lul pro­fe­soa­rei de româ­nă, pate­tic con­stru­it, con­ți­ne idei pri­pi­te, con­tra­dic­ții și erori, care tră­dea­ză lip­sa de expe­rien­ță, cel puțin. Am să enu­măr câte­va din­tre ele:
  1. Pen­tru cel care corec­tea­ză, dar cunoaș­te f. bine dis­ci­pli­na, bare­mul este orien­ta­tiv, la româ­nă nu poa­te fi exha­us­tiv, nu poa­te epu­i­za vari­an­te­le de răs­puns întotdeauna.
  2. Fie­ca­re pro­fe­sor își orga­ni­zea­ză acti­vi­ta­tea la cla­să, sta­bi­lind ce număr de ore alo­că unor con­ți­nu­turi, noțiuni, exer­ci­ții, reca­pi­tu­lări. Pro­gra­ma nu con­ți­ne și nr. de ore ce tre­bu­ie alo­cat com­pu­ne­ri­lor, așa cum greșit sus­ți­ne doam­na prof. E vina dum­nea­ei că nu a lucrat mai mult pe tex­tul liric, limi­tân­du-se a tra­ge con­clu­zia, din subiec­te ante­ri­oa­re, că nu va fi text liric de interpretat/analizat. Din păca­te, încă se insis­tă prea mult pe gra­ma­ti­că în gim­na­ziu, dar ele­vii nu știu să scrie corect…
  3.Este abu­ziv să aso­ciezi, în cazul poe­zi­ei date, nume­le lui Ion Minu­les­cu cu sim­bo­lis­mul, numai pen­tru a spori sen­za­ția de „ina­bor­da­bil” a tex­tu­lui. Ar însem­na să predai/evaluezi după wiki (i.e., ureche).
  4. Ver­bul „a cere” nu e sino­nim, nici măcar con­tex­tu­al, cu a „a voi”, pt. că pre­su­pu­ne ver­ba­li­za­rea unei voin­țe, o soli­ci­ta­re ver­ba­lă (rea­lă; în gând) sau scri­să, fie și meta­fo­ri­că, așa cum e în poe­zia dată. Între „Vreau mări­rea notei.” și „Cer mări­rea notei.” este o dis­tan­ță seman­ti­că nu doar contextuală.
  5.Gramatica Aca­de­mi­ei se refe­ră la anu­mi­te voca­ti­ve atunci când le cla­si­fi­că inci­den­ta­le. Mai mult, nică­ieri, la niciun exa­men, în niciun manu­al, nici măcar la admi­te­rea în facul­ta­te Gra­ma­ti­ca nouă nu este apli­ca­bi­lă, încă. Deci nici cei care au rea­li­zat subiec­tul nu o aveau în gând. De ce le repro­șea­ză toc­mai acest lucru? Nu cunoaș­te aspec­tul? Greu de crezut.
  6.În fra­za „îl încu­ra­jea­ză pe citi­tor să înțe­lea­gă mai bine pro­fun­zi­mea expe­rien­ței uma­ne” — sub­or­do­na­ta este doar com­ple­ti­vă indi­rec­tă, nici­de­cum circ. de scop. Bare­mul e corect, fiind­că înțe­le­ge­rea este obiec­tul încu­ra­jă­rii, nu sco­pul ei! Dar lip­sa de logi­că dău­nea­ză și aici unor eva­lu­a­tori nesi­guri. Mai mult: fra­za cita­tă se poa­te con­ti­nua, extin­de printr‑o circ. de scop (fina­lă): „îl încu­ra­jea­ză …să înțe­lea­gă …ca să per­cea­pă corect sen­sul vieții”.
  Și mai sim­plu: „Îl încu­ra­jea­ză pe Dece­bal să dea la Medi­ci­nă, ca să ajun­gă un doc­tor bun și res­pec­tat.” – pri­ma sub­or­do­na­tă e com­ple­ti­vă indi­rec­tă și a doua este, clar, circ. de scop.
  Dez­a­mă­git de subiec­te­le de nivel mediu, un pro­fe­sor care le‑a cre­at ilu­zii copiilor/părinților încear­că să deru­te­ze pro­fa­nii pe un forum cu expli­ca­ții greși­te, spre a nu-și asu­ma incom­pe­ten­ța. Ast­fel, ier­ta­rea pe care o implo­ră naiv de la ele­vii săi are moti­va­ți­i­le ei juste.
  În con­clu­zie, am asis­tat la invo­lun­ta­ra auto­de­nun­ța­re a unui caz de mal­pra­xis la catedră.

Leave a Reply