CURS GRATUIT de calificare în meseria de OSPĂTAR, la Mangalia!

0
492

Școa­la Bel­la Ita­lia – “Școa­la Națio­na­lă de Exce­len­ță în Indus­tria Ospi­ta­li­tă­ții” vă invi­tă să vă înscri­eți la Cur­sul de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă pen­tru ocu­pa­ția OSPĂTAR, ce se va des­fă­șu­ra la MANGALIA, înce­pând cu luna IULIE 2014.

Cur­sul se orga­ni­zea­ză în cadrul pro­iec­tu­lui “Ega­li­ta­tea de șanse și de gen și par­ti­ci­pa­rea acti­vă pe pia­ța mun­cii din Regiu­nea Sud-Est”, ID 134294, finan­țat prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Sec­to­ri­al pen­tru Dezvol­ta­rea Resur­se­lor Uma­ne 2007–2013.

CURS GRATUIT DE CALIFICARE 
OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ.

   Con­di­tii de par­ti­ci­pa­re: Femei, cu sau fără loc de mun­că,  per­so­nal al auto­ri­tă­ţi­lor publi­ce cen­tra­le şi loca­le, per­so­nal al orga­ni­za­ţi­i­lor soci­e­tă­ţii civi­le, cu domi­ci­li­ul in  medi­ul urban sau rural, absol­ven­te a mini­mum 10 clase.

   Infor­ma­ții pen­tru înscri­e­re și infor­ma­ții supli­me­na­tre, la tel. 0768.349.999, d‑l Anghel Laurențiu.

   Cur­sul durea­ză 6 luni, din care 240 ore teo­rie și 480 ore prac­ti­că; la absol­vi­re, se obține Diplo­ma de Cali­fi­ca­re recu­nos­cu­tă de Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei, Diplo­mă vala­bi­lă în spa­ți­ul UE, tra­du­să și apos­ti­la­tă.

   Pentru cur­san­tii care vin din medi­ul rural, asi­gu­răm decon­ta­rea bile­te­lor de transport!

Acte nece­sa­re înscrierii:
În copie:
— B.I./C.I.;
— cer­ti­fi­ca­tul de naştere;
— cer­ti­fi­ca­tul de căsă­to­rie (dacă este cazul);
— hotă­rârea jude­că­to­reas­că de divorţ (dacă este cazul);
— ulti­ma diplo­mă de studii.
În ori­gi­nal:
— ade­ve­rinţă de la locul de mun­că (dacă este cazul);
— ade­ve­rinţă de la medi­cul de fami­lie, cu menţiu­nea “Apt pen­tru cursuri”;
— ana­li­ze medicale.

   În per­spec­ti­vă, vom orga­ni­za la Man­ga­lia și cur­suri de Baby Sit­ter și Îngri­ji­tor Bătrâni.

MangaliaNews.ro, 16 iunie 2014.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply