Campanie de voluntariat a Partidului Conservator, filiala Mangalia (FOTO)

0
245

Cu câte­va luni în urmă, fili­a­la Man­ga­lia a Par­ti­du­lui Con­ser­va­tor a pus baze­le unei echi­pe de volun­ta­ri­at, echi­pă înfi­in­ța­tă și con­du­să de vice­pre­șe­din­ta fili­a­lei loca­le a par­ti­du­lui, Miha­e­la Popa.

Am înce­put cam­pa­nia de volun­ta­ri­at cu plan­ta­rea de tran­da­firi în cen­trul ora­șu­lui și, după cum bine se știe, ne ocu­păm în con­ti­nu­a­re de uda­rea flo­ri­lor și tun­de­rea gazo­nu­lui, iar săp­tămâ­na ce vine vom plan­ta alți tran­da­firi și arbuști orna­men­tali.

La soli­ci­ta­rea loca­ta­ri­lor, sâm­bă­tă, 29 iunie, am fost cu echi­pa în par­cul din stra­da Oituz, unde am rea­me­na­jat locul de joa­că pen­tru copii. Vrem să sub­li­ni­em fap­tul că, îna­in­te de dema­ra­rea acțiu­ni­lor, am avut o întâl­ni­re cu pri­ma­rul Radu Cris­ti­an, am dis­cu­tat cu dân­sul des­pre acțiu­ni­le pe care le vom face și am avut acor­dul cât și spri­ji­nul dum­ne­a­lui.

Mem­brii echi­pei de volun­tari sunt: Miha­e­la Popa, Ele­na Pavel, Isma­il Tur­chian, Lili­a­na Dru­ga, Marin Con­stan­ta, Sorin Hali­bei, Cos­ti­că Don­tu, Mari­us Curt, Nico­lae Popa.

Sun­tem des­chiși la cât mai mul­te acțiuni de volun­ta­ri­at dedi­ca­te înfru­mu­se­ță­rii ora­șu­lui Man­ga­lia.

Gale­rie FOTO:

Comu­ni­cat de pre­să trans­mis de Fili­a­la Man­ga­lia a Par­ti­du­lui Con­ser­va­tor.

Sur­sa FOTOhttps://www.facebook.com/PCMangalia

MangaliaNews.ro, 29.06.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele