AVOCATUL POPORULUI. Audiențe la Mangalia

0
229

COMUNICAT DE PRESĂ

Exper­ții din cadrul Biro­u­lui teri­to­ri­al Con­stanţa ai insti­tu­ti­ei Avo­ca­tul Popo­ru­lui, doam­na Nedea Feli­cia și doam­na Boti­nă Mădă­li­na, acor­dă audienţe cetă­ţe­ni­lor din Man­ga­lia, MIERCURI, 18 IUNIE 2014, înce­pând cu ora 9,30, la sedi­ul  Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Pen­tru ope­ra­ti­vi­ta­te, per­soa­ne­le inte­re­sa­te sunt ruga­te să se pre­zin­te cu o peti­ţie în care să rela­te­ze pro­ble­me­le cu care se con­frun­tă şi docu­men­te jus­ti­fi­ca­ti­ve, în copie.

Pre­ci­zăm că Insti­tu­tia Avo­ca­tul Popo­ru­lui are drept scop apa­ra­rea drep­tu­ri­lor si liber­ta­ti­lor ceta­te­ni­lor in raport cu auto­ri­ta­ti­le publice.

Acor­da­rea audienţe­lor este gra­tu­i­tă, iar peti­ţi­i­le adre­sa­te insti­tu­ţi­ei Avo­ca­tul Popo­ru­lui sunt scu­ti­te de taxă de tim­bru. Ori­ce per­soa­nă fizi­că care se con­si­de­ră leza­tă într-un drept al său de către o auto­ri­ta­te publi­că, cu exce­pţia auto­ri­tă­ţii jude­că­to­reşti, se poa­te adre­sa insti­tu­ţi­ei Avo­ca­tul Poporului.

Peti­ţia tre­bu­ie să cuprin­dă infor­ma­ţii com­ple­te refe­ri­toa­re la date­le de iden­ti­fi­ca­re ale per­soa­nei leza­te (nume, pre­nu­me, domi­ci­liu); drep­tu­ri­le şi liber­tă­ţi­le încăl­ca­te, fap­te­le invo­ca­te, des­cri­e­rea lor, auto­ri­ta­tea recla­ma­tă, dova­da întâr­zi­e­rii sau refu­zul admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce de a solu­ţio­na cere­rea, menţiu­nea obli­ga­to­rie dacă peti­ţia face obiec­tul unei cau­ze afla­te pe rolul instanţei jude­că­to­reşti sau dacă a for­mat obiec­tul unei jude­că­ţi, pre­ci­zarea auto­ri­tă­ţi­lor publi­ce care au fost sesi­za­te ante­ri­or. Tot­o­da­tă, la cere­re, se vor ane­xa acte­le dove­di­toa­re (în copie).

Avo­ca­tul Popo­ru­lui nu per­ce­pe taxe, este gratuit.

Biro­ul teri­to­ri­al Constanta,

Expert coor­do­na­tor,  Nedea Felicia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply