5 IUNIE, Ziua Învățătorului

0
264

Ager­pres: În fie­ca­re an, la 5 iunie, este săr­bă­to­ri­tă Ziua Învățătorului.

Foto: © PAULA NEAMTU/ AGERPRES ARHIVA.

La 9 octom­brie 2007, depu­ta­ții au adop­tat, cu 203 voturi pen­tru, 3 împo­tri­vă și 3 abți­neri, pro­iec­tul de lege pri­vind insti­tu­i­rea Zilei învă­ță­to­ru­lui pe data de 5 iunie a fie­că­rui an.

Aceas­tă dată a fost sta­bi­li­tă prin legea nr. 289 din 29 octom­brie 2007, mani­fes­ta­rea urmând a avea un carac­ter edu­ca­țio­nal, națio­nal, apo­li­tic și cul­tu­ral. Potri­vit actu­lui nor­ma­tiv, Ziua învă­ță­to­ru­lui este săr­bă­to­ri­tă în toa­te uni­tă­ți­le de învă­țământ de stat, par­ti­cu­la­re și con­fe­sio­na­le din sis­te­mul româ­nesc, iar Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și alte insti­tu­ții abi­li­ta­te ale sta­tu­lui acor­dă pre­mii, dis­tinc­ții, meda­lii și titluri ono­ri­fi­ce cadre­lor didac­ti­ce și ele­vi­lor, pen­tru meri­te deo­se­bi­te. De ase­me­nea, în toa­te uni­tă­ți­le de învă­țământ au loc mani­fes­tări meni­te să pună în valoa­re tra­di­ția și împli­ni­ri­le șco­lii românești.

Mai mult pe agerpres.ro, Joi, 5 iunie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply