PE2014. Peste 18.000.000 de alegători sunt așteptați la urne

0
242

Cele peste 18.000 de secții de votare organizate la nivel național pentru alegerile europarlamentare s‑au deschis, duminică, la ora 7,00.

Foto: © Alex TUDOR/AGERPRES ARHIVA

Un număr de 18.222.350 de ale­gă­tori sunt aștep­tați la vot, pro­ce­sul elec­to­ral urmând să se des­fă­șoa­re până la ora 21,00.

Pen­tru ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re au fost orga­ni­za­te 18.532 de sec­ții de vota­re pe teri­to­ri­ul națio­nal, în stră­i­nă­ta­te cetă­țe­nii români putând să vote­ze în 190 de secții.

În Bucu­rești vor fi 1.245 de sec­ții de vota­re. În sec­to­rul 1 al Capi­ta­lei vor fi orga­ni­za­te 162 de sec­ții, în sec­to­rul 2 — 202, în sec­to­rul 3 — 274, în sec­to­rul 4 — 178, în sec­to­rul 5 — 196, iar în sec­to­rul 6 — 233.

Cetă­țe­nii care în ziua ale­ge­ri­lor se află în loca­li­ta­tea (comu­nă, oraș, muni­ci­piu) de domi­ci­liu își vor exer­ci­ta drep­tul de vot la sec­ția la care sunt înscriși în lis­te­le elec­to­ra­le per­ma­nen­te. Cei care în ziua ale­ge­ri­lor se află în altă loca­li­ta­te (comu­nă, oraș, muni­ci­piu) decât cea de domi­ci­liu își vor exer­ci­ta drep­tul de a ale­ge la ori­ce sec­ție de vota­re urmând a fi înscriși în lis­ta elec­to­ra­lă suplimentară.

Cetă­țe­nii români cu domi­ci­li­ul în Româ­nia pot vota la sec­ți­i­le din țară în baza căr­ții de iden­ti­ta­te, căr­ții elec­tro­ni­ce de iden­ti­ta­te, căr­ții de iden­ti­ta­te pro­vi­zo­rie, bule­ti­nu­lui de iden­ti­ta­te, pașa­por­tu­lui diplo­ma­tic, pașa­por­tu­lui diplo­ma­tic elec­tro­nic, pașa­por­tu­lui de ser­vi­ciu, pașa­por­tu­lui de ser­vi­ciu elec­tro­nic sau a car­ne­tu­lui de ser­vi­ciu mili­tar, în cazul ele­vi­lor din șco­li­le mili­ta­re, după caz.

Deți­nu­ții în baza unui man­dat de ares­ta­re pre­ven­ti­vă sau care sunt în exe­cu­ta­rea unei pedep­se pri­va­ti­ve de liber­ta­te, dar nu li s‑a inter­zis exer­ci­ta­rea drep­tu­ri­lor elec­to­ra­le votea­ză prin inter­me­di­ul urnei speciale.

Cu urna spe­cia­lă votea­ză și per­soa­ne­le netrans­por­ta­bi­le din moti­ve de boa­lă sau invaliditate.

Tot dumi­ni­că, la ora 7,00, s‑au des­chis și sec­ți­i­le de vota­re în cele opt cole­gii par­la­men­ta­re vacan­te, dar și în loca­li­tă­ți­le unde au loc ale­geri loca­le parțiale.

AGERPRES/(AS — autor: Flo­ren­ti­na Ște­fă­ne­scu, edi­tor: Geor­gi­a­na Tănăsescu).

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply