Operaţiunea “maidanezul”, la Mangalia. Primarul are noi reguli şi pentru posesorii de animale de companie

2
301

Cris­ti­an Radu, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, este admi­rat de unii, dar deci­zi­i­le sale sunt con­tes­ta­te de alţii. Subiec­tul este vala­bil şi pen­tru tema mult-dis­cu­ta­tă a mai­da­ne­zi­lor din muni­ci­piu, în legă­tu­ră cu care edi­lul îi infor­mea­ză pe cetă­ţeni, printr‑o scri­soa­re des­chi­să, că în cel mai scurt timp vor înce­pe acţiu­ni­le de strân­ge­re a câi­ni­lor fără stăpân.

Pro­ble­ma câi­ni­lor fără stă­pân a fost înde­lung dis­cu­ta­tă în toa­te medi­i­le, iar iubi­to­rii de ani­ma­le nu accep­tă ide­ea închi­de­rii lor în spa­ţii spe­cial ame­na­ja­te, pre­fe­rând ca aceş­tia să fie lăsa­ţi în spa­ţi­i­le publice.

La Man­ga­lia, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu a anu­nţat, în urmă cu ceva timp, că intenţio­nea­ză ca fie­ca­re câi­ne comu­ni­tar să fie luat de pe stra­dă, iar deci­zia va fi pusă în prac­ti­că în peri­oa­da ime­di­at următoare.

Printr‑o scri­soa­re des­chi­să adre­sa­tă locu­i­to­ri­lor muni­ci­pi­u­lui, pri­ma­rul Radu le trans­mi­te că urgenţa admi­nis­tra­ti­vă a fost pro­ble­ma agen­tu­lui ter­mic, de alt­fel pri­mul subiect de pe lis­ta pro­mi­siu­ni­lor sale elec­to­ra­le din cam­pa­nia pen­tru ale­ge­ri­le loca­le din pri­mă­va­ra anu­lui 2012. Pen­tru moment, edi­lul susţi­ne că aceas­tă pro­ble­mă a fost înche­ia­tă. Urmă­to­rul pas este rezol­va­rea pro­ble­mei câi­ni­lor fără stăpân.

Oda­tă înche­iat subiec­tul căl­du­rii, am tre­cut la urmă­toa­rea pro­ble­mă de pe lis­ta de pri­o­ri­tă­ţi: câi­nii fără stă­pân. Ime­di­at după apa­ri­ţia noii legi­sla­ţii în dome­niu, am dema­rat pro­ce­du­ri­le de lici­ta­ţie pen­tru con­ce­sio­na­rea ser­vi­ci­u­lui public de ges­tiu­ne a câi­ni­lor comu­ni­tari. Recent, s‑au fina­li­zat toa­te for­ma­li­tă­ţi­le lega­le în aceas­tă pri­vinţă, iar în cel mai scurt timp vor înce­pe acţiu­ni­le de strân­ge­re a câi­ni­lor fără stă­pân de pe stră­zi­le ora­şu­lui. De alt­fel, aces­ta este prin­ci­pa­lul motiv pen­tru care mi-am per­mis să vă tri­mit aceas­tă scri­soa­re. Tot­o­da­tă, infor­mez iubi­to­rii de ani­ma­le că au la dis­po­zi­ţie două săp­tămâni în care să ia în casă câi­nii pe care vor să îi adop­te. După acest ter­men, se vor apli­ca noi­le pre­ve­deri lega­le, care pot duce până la euta­na­si­e­rea câi­ni­lor fără stă­pân. De ase­me­nea, vă aduc la cunoş­tinţă că toţi deţi­nă­to­rii de ani­ma­le de com­pa­nie – câini sau pisici – au obli­ga­ţia lega­lă de a le înre­gis­tra la Biro­ul Regis­tra­tu­ră din cadrul Pri­mă­ri­ei, până la sfârşi­tul aces­tui an. În ace­ea­şi peri­oa­dă, aces­te ani­ma­le tre­bu­ie vac­ci­na­te, ste­ri­li­za­te şi să li se implan­te­ze micro­ci­puri, con­form regle­men­tă­ri­lor euro­pe­ne şi naţio­na­le în vigoa­re“, trans­mi­te pri­ma­rul Cris­ti­an Radu.

Din­co­lo de acest subiect, care cu sigu­ranţă va fi înde­lung dis­cu­tat şi ana­li­zat în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, pri­ma­rul le amin­teş­te cetă­ţe­ni­lor că ora­şul s‑a numă­rat prin­tre pri­me­le zece insti­tu­ţii admi­nis­tra­ti­ve din ţară în ceea ce pri­veş­te dato­ri­i­le acu­mu­la­te şi recu­noaș­te că aspec­tul urbei lasă încă de dorit. „Mai sunt mul­te de făcut până când Man­ga­lia va reve­ni în eli­ta loca­li­tă­ţi­lor turis­ti­ce. Însă, cu o admi­nis­tra­re chi­b­zu­i­tă şi trans­pa­ren­tă a buge­tu­lui local, cu o bună gos­po­dă­ri­re a dome­ni­u­lui public şi, nu în ulti­mul rând, cu puţin suflet în mun­ca noas­tră de zi cu zi, vă asi­gur că împre­u­nă vom reu­şi să ridi­căm Man­ga­lia la nive­lul unui oraş de talie euro­pea­nă“, îşi înche­ie edi­lul epis­to­la către cetăţeni.

Miha­e­la TÎRPAN, observator.ro, Luni, 19 mai 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

2 COMENTARII

Leave a Reply