MEGACONSTRUCT SA, un partener de încredere

6
1133

megaconstruct_mangalia_sediul

Se împli­neș­te un an de când SC MEGACONSTRUCT SA, dis­tri­bu­i­tor și fur­ni­zor de gaze natu­ra­le este pre­zent în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia pen­tru a vă oferi con­for­tul mult aștep­tat. Între timp, mulți locu­i­tori ai muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, inclu­zând și sta­țiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui, au ales cu încre­de­re ser­vi­ci­i­le sale și au bene­fi­ci­at de con­fort spo­rit și de cali­ta­tea ser­vi­ci­i­lor, la pre­țuri  adap­ta­te nevo­i­lor lor. 

Racor­da­rea imo­bi­le­lor la rețea­ua de gaze natu­ra­le aju­tă la îmbu­nă­tă­ți­rea sti­lu­lui de via­ță, aces­ta deve­nind mult mai con­for­ta­bil, la pre­țuri mai acce­si­bi­le. Prin­tre bene­fi­ci­i­le ali­men­tă­rii cu gaze natu­ra­le se numă­ră încă­l­zi­rea locu­in­țe­lor și obți­ne­rea apei cal­de mena­je­re mai comod, lip­sa gri­ji­lor pri­vind pro­cu­ra­rea, trans­por­ta­rea și depo­zi­ta­rea lem­ne­lor sau a bute­li­i­lor și, nu în ulti­mul rând, cos­turi mult mai mici.

Iată care sunt eta­pe­le ce tre­bu­ie par­cur­se pen­tru a deve­ni cli­en­tul nostru:

 • Depu­ne­rea Cere­rii pen­tru acor­da­rea acce­su­lui la sis­te­mul de dis­tri­bu­ție a gaze­lor naturale;
 • Eli­be­ra­rea acor­du­lui de acces la sis­te­mul de dis­tri­bu­ție a gaze­lor naturale;
 • Depu­ne­rea Cere­rii de racordare;
 • Înche­ie­rea Con­trac­tu­lui de racordare;
 • Achi­ta­rea tari­fu­lui de racordare;
 • Exe­cu­ția insta­la­ți­ei de uti­li­za­re a gazului;
 • Înche­ie­rea Con­trac­tu­lui de furnizare.

     SC MEGACONSTRUCT SAdis­tri­bu­i­to­rul și fur­ni­zo­rul dum­ne­a­voas­tră de gaze natu­ra­le, își adap­tea­ză în per­ma­nen­ță ser­vi­ci­i­le la cerin­țe­le dvs. și vă oferă:

 • Posi­bi­li­ta­tea racor­dă­rii la rețea­ua de gaze naturale;
 • Con­si­li­e­re, pro­iec­ta­re și exe­cu­ție insta­la­ții de utilizare;
 • Efec­tu­a­rea veri­fi­că­rii teh­ni­ce peri­o­di­ce (obli­ga­to­rie, la fie­ca­re 2 ani);
 • Efec­tu­a­rea revi­zi­ei teh­ni­ce peri­o­di­ce (obli­ga­to­rie la fie­ca­re 10 ani);
 • Inter­ven­ție rapi­dă pen­tru reme­di­e­rea defec­țiu­ni­lor spon­ta­ne / accidente.

     Ale­geți să vă racor­dați la rețea­ua de gaze natu­ra­le și via­ța dvs. va deve­ni mult mai conforabilă:

 •    încă­l­zi­rea locu­in­ței, a apei mena­je­re și pre­pa­ra­rea hra­nei folo­sind gaze­le natu­ra­le este cea mai sigu­ră și prac­ti­că alegere;
 •    gaze­le natu­ra­le sunt un com­bus­ti­bil ieftin, în com­pa­ra­ție cu alți com­bus­ti­bili și vă per­mit să faceți economii;
 •    vă puteți crea sin­guri con­di­ți­i­le care să vă ofe­re dvs. și fami­li­ei cel mai spo­rit confort;
 •    aveți posi­bi­li­ta­tea de a seta con­su­mul de gaze natu­ra­le în func­ție de nevo­i­le dvs, având impli­cit și un con­trol asu­pra cos­tu­ri­lor facturilor;
 •    veți uita de gri­ja pro­cu­ră­rii, trans­por­tă­rii și depo­zi­tă­rii lem­ne­lor sau a obiș­nu­i­tei butelii;
 •    aveți asi­gu­ra­tă inter­ven­ția, 24 de ore din 24, pen­tru reme­di­e­rea ori­că­rei defecțiuni.

     Ale­geți să vă racor­dați acum la rețea­ua de gaze natu­ra­le și veți bene­fi­cia de o redu­ce­re de 25% din valoa­rea insta­la­ți­ei de uti­li­za­re, în con­di­ți­i­le achi­tă­rii pre­țu­lui con­trac­tu­al în două tranșe!

     De ase­me­nea, aveți posi­bi­li­ta­tea de a achi­ta insta­la­ția de uti­li­za­re în 12 rate, deta­li­i­le acor­dă­rii aces­tei faci­li­tăți fiind dis­po­ni­bi­le la punc­tul de lucru al soci­e­tă­ții noas­tre din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, Str.Rozelor, nr.8, bloc R4, sca­ra A, par­ter, ap.3.

     SC MEGACONSTRUCT SA este, cu sigu­ran­ță, par­te­ne­rul de care aveți nevo­ie și vă ofe­ră ser­vi­cii com­ple­te, în maxi­mă siguranță:

 • Pro­iec­ta­re,
 • Exe­cu­ție,
 • Recep­ție și pune­re în func­țiu­ne în con­di­ții optime,
 • Men­te­nan­ță non-stop, asi­gu­ra­tă prin inter­ven­ția echi­pe­lor Mega­con­struct în maxi­mum 2 ore de la soli­ci­ta­re. 

Man­ga­lia,

Str.Rozelor, nr.8, bloc R4, sca­ra A, par­ter, ap.3,

Tel/fax: 0341.14.58.48

e‑mail: [email protected] 

Pro­gram:

De luni până vineri, 8,30 – 13,00; 14,00 – 17,30.

www.megaconstruct.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

6 COMENTARII

  • Ras­puns de la Mega­con­struct SA: Da, si loca­li­ta­tea Mos­neni e cuprin­sa in pro­iec­tul de racor­da­re la gaze, lucra­re ce se va rea­li­za in cur­sul anu­lui 2015.

 1. Cand va ince­pe depu­ne­rea cere­ri­lor pen­tru racor­da­rea la gaze in loca­li­ta­tea Mos­neni, va rog sa imi tri­mi­teti un ema­il. Va mul­tu­mesc. Sau, sa imi lasati un mesaj cum se procedeaza.

  • Va vom anun­ta, ime­di­at ce vom afla si noi deta­lii. Pen­tru mai mul­te infor­ma­tii, n‑ar fi rau sa sunati din cand in cand la sedi­ul din Man­ga­lia al fur­ni­zo­ru­lui de gaze SC Mega­con­struct SA, la tel: 0341 145 848. Mult succes!

Leave a Reply