IMPORTANT. BEC face precizări înainte de votul pentru Parlamentul European

0
263

Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral a trans­mis un comu­ni­cat de pre­să în care face o serie de pre­ci­zări cu pri­vi­re la ziua ale­ge­ri­lor euro­par­la­men­ta­re, pro­ga­ma­tă să se des­fă­șoa­re dumi­ni­că, 25 mai.

Potri­vit BEC, cetă­țe­nii care în ziua ale­ge­ri­lor se află în loca­li­ta­tea (comu­nă, oraș, muni­ci­piu) de domi­ci­liu își vor exer­ci­ta drep­tul de vot la sec­ția la care sunt înscriși în lis­te­le elec­to­ra­te permanente.

De ase­me­nea, cetă­țe­nii care în ziua ale­ge­ri­lor se află în altă loca­li­ta­te (comu­nă, oraș, muni­ci­piu) decât cea de domi­ci­liu își vor exer­ci­ta drep­tul de vot la ori­ce sec­ție de vota­re urmând a fi înscriși în lis­ta elec­to­ra­lă suplimentară.

Ale­gă­to­rii pot ape­la cu o zi îna­in­te de vot la urna specială 

Pre­șe­din­te­le biro­u­lui elec­to­ral al sec­ți­ei de vota­re poa­te apro­bă, la cere­rea scri­să a ale­gă­to­ri­lor netrans­por­ta­bili din moti­ve de boa­lă sau inva­li­di­ta­te, ca o echi­pă for­ma­tă din cel puțin doi mem­bri ai biro­u­lui elec­to­ral să se depla­se­ze cu o urnă spe­cia­lă și cu mate­ri­a­lul nece­sar votă­rii (ștam­pi­lă cu men­țiu­nea VOTAT și bule­ti­ne de vot) la locul unde se află ale­gă­to­rul pen­tru a se efec­tua votarea.

Cere­rea scri­să tre­bu­ie înso­ți­tă de copii ale unor acte medi­ca­le sau alte acte ofi­ci­a­le din care să rezul­te că per­soa­ne­le res­pec­ti­ve sunt netransportabile.

Cere­rea se îna­in­tea­ză biro­u­lui elec­to­ral al sec­ți­ei de vota­re cel mai târ­ziu în ziua de sâm­bă­tă, 24 mai, în inter­va­lul orar 18.00- 20.00.

I. Ale­gă­to­rii netrans­por­ta­bili din cau­ză de boa­lă sau inva­li­di­ta­te, care în ziua de refe­rin­ță se află în loca­li­ta­tea de domi­ci­liu vor îna­in­ta cere­rea de a vota prin inter­me­di­ul urnei spe­ci­a­le la sec­ția de vota­re unde sunt înscriși în copia de pe lis­ta elec­to­ra­lă permanentă.

II. Ale­ga­to­rii netrans­por­ta­bili din cau­ză de boa­lă sau inva­li­di­ta­te, care în ziua de refe­rin­ță nu se află în loca­li­ta­tea de domi­ci­liu vor îna­in­ta cere­rea de a vota prin inter­me­di­ul urnei spe­ci­a­le la sec­ția de vota­re unde este aron­dat imo­bi­lul în care se află.

III. Ale­ga­to­rii netrans­por­ta­bili din cau­ză de boa­lă sau inva­li­di­ta­te, care în ziua de refe­rin­ță sunt inter­nați în spi­ta­le sau azile/cămine de bătrâni vor îna­in­ta cere­rea de a vota prin inter­me­di­ul urnei spe­ci­a­le la cea mai apro­pi­a­tă sec­ție de vota­re de sedi­ul spi­ta­lu­lui sau azilului/căminului de bătrâni.

Lis­ta sec­ți­i­lor de vota­re poa­te fi con­sul­ta­tă pe site-ul Auto­ri­tă­ții Elec­to­ra­le Per­ma­nen­te — www.roaep.ro și la sedi­ul primăriilor.

Sur­sa: ziuaconstanta.ro, 23.05.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply