Galerie FOTO. Dezastrul din sudul litoralului! Olimp, staţiunea bălăriilor şi a maidanezilor

1
259

Cuget Liber: Sezo­nul esti­val a debu­tat de aproa­pe două săp­tămâni. Însă, prin sta­ţiu­ni­le de pe lito­ra­lul româ­nesc bate vân­tul. Unii agenţi eco­no­mici de-abia fac anga­jări, iar turi­ş­tii lip­sesc cu desă­vârşi­re. Şi nici nu este de mira­re că nu s‑au gră­bit să vină la mare, atâ­ta vre­me cât sta­ţiu­ni­le nu sunt încă pre­gă­ti­te să‑i pri­meas­că. Pe străzi îi întâm­pi­nă bălă­rii, mor­ma­ne de gunoa­ie, fale­ze­le sunt pli­ne de gropi, iar pla­je­le sunt pus­tii şi triste.

Înce­pem astăzi un seri­al des­pre sta­rea lito­ra­lu­lui, în sta­ţiu­ni­le care odi­ni­oa­ră erau punc­te de atra­cţie pen­tru zeci de mii de turi­şti români şi stră­ini. Sudul lito­ra­lu­lui a căzut de ani buni în dizgra­ţie, iar auto­ri­tă­ţi­le loca­le par să fie depă­şi­te de pro­ble­mă. Zona a rămas încre­me­ni­tă în timp, auto­ri­tă­ţi­le nu s‑au pre­o­cu­pat deloc de inves­ti­ţii şi moder­ni­zări iar turi­ş­tii au înce­put să le oco­leas­că pre­fe­rând locuri unde au ce să vadă şi ce să facă.

În Olimp, o sta­ţiu­ne exclu­si­vis­tă, în tre­cut, tro­tu­a­re­le au rămas ace­lea­şi de pe vre­mea lui Ceau­şes­cu, copa­cii şi spa­ţi­i­le verzi au deve­nit ade­vă­ra­te păduri vir­gi­ne, în care mişu­nă şer­pii, iar stră­zi­le nu au mai fost asfal­ta­te de ani de zile. Auto­ri­tă­ţi­le loca­le par să fi uitat că din­co­lo de Nept­un mai au în îngri­ji­re o sta­ţiu­ne, care se chea­mă Olimp. Sin­gu­re­le inves­ti­ţii recen­te sunt făcu­te de agenţii eco­no­mici, Pri­mă­ria Man­ga­lia, cea care are în admi­nis­tra­re toa­te sta­ţiu­ni­le din sud, ocu­pân­du-se doar de „veri­fi­ca­rea şi amen­da­rea celor care au afa­ceri în zonă“.

Mai­da­ne­zii sunt stă­pâ­nii locurilor

În Olimp nu s‑a schim­bat nimic şi nu s‑a făcut nimic de prea mult timp. În cen­trul sta­ţiu­nii, pe stân­ga şi pe dreap­ta, spa­ţi­i­le verzi sunt năpă­di­te de buru­ieni. Mai­da­ne­zii, ce sunt de fapt stă­pâ­nii locu­ri­lor, nu par deloc încân­ta­ţi de vizi­ta­tori şi nu ezi­tă să se repea­dă la picioa­re­le celor care se încu­me­tă să-şi cro­ias­că drum spre fale­ză. Zgo­mo­tul valu­ri­lor te face că bănu­ieşti că eşti aproa­pe de fale­ză, căci de văzut este foar­te greu să dis­tingi ceva prin­tre bălă­ri­i­le îna­l­te mai bine de un metru. Ca şi spa­ţi­i­le verzi, copa­cii nu au mai fost toa­le­ta­ţi de ani de zile. Se vede că au cres­cut săl­ba­tic, fără nicio noi­mă, umplând zona de o umbră cobo­râ­tă par­că din pădu­ri­le carpatine.

Pri­mă­ria dă amenzi şi… atât!

Dru­mul către pla­jă este şi el o ade­vă­ra­tă aven­tu­ră. Dacă reu­şeşti să treci de hai­te­le de câini, te aşteap­tă cap­ca­ne­le dru­mu­lui pe fale­ză. Trep­te­le scă­ri­lor sunt ascun­se în buru­ieni, iar dale­le au luat‑o la vale, lăsând ade­vă­ra­te cra­te­re în dru­mul turi­ş­ti­lor. Este ace­ea­şi fale­ză de acum 25 de ani, ace­la­şi beton ceau­şist, gri-ver­de, pe alo­curi, cră­pat şi spă­lat de mii de ploi şi de vân­tul sărat.

Auto­ri­tă­ţi­le loca­le au pre­tenţii numai de la agenţii eco­no­mici. Vor ca hote­li­e­rii, patro­nii de res­ta­u­ran­te şi tera­se să facă inves­ti­ţii. Le cer şi le impun tot felul de taxe şi le dau amenzi ustu­ră­toa­re, dar auto­ri­tă­ţi­le loca­le nu fac nimic. Au lăsat toa­tă sta­ţiu­nea în para­gi­nă. Pe ele cine le amen­dea­ză? Pri­mă­ria Man­ga­lia vrea să facem numai noi, dar de aspec­tul sta­ţiu­nii tre­bu­ie să se pre­o­cu­pe şi ea. Să inves­teas­că în infras­truc­tu­ră, să rea­bi­li­te­ze fale­ze­le vechi de zeci de ani, să paveze tro­tu­a­re­le dis­tru­se şi câte şi mai câte sunt de făcut!”, ni s‑a plâns patro­nul unei tera­se din sta­ţiu­nea Olimp care se pre­gă­tea să des­chi­dă res­ta­u­ran­tul în week-end.

Un alt agent eco­no­mic măr­tu­ri­seş­te că s‑a sătu­rat de hăi­tu­ia­la şi „obrăz­ni­cia” cu care se com­por­tă anga­ja­ţii Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia veni­ţi în con­troa­le: „Plătim taxe şi impo­zi­te foar­te mari, de sute de mii de euro. Să ne ara­te dom­nul Cris­ti­an Radu şi cei­la­lţi pri­mari ce au făcut din banii mei în sta­ţiu­nea Olimp! Vă spun eu. Nimic. Vin în con­troa­le, ame­ninţă, dau amenzi, au o obrăz­ni­cie incre­di­bi­lă. Însă nu se uită în ce hal au adus sta­ţiu­nea asta. Cum să vină turi­ş­tii când toa­tă zona e o pâr­lo­a­gă, cu străzi cră­pa­te, fără tro­tu­a­re, pli­nă de câini agre­sivi. Cum să vină turi­şti în Olimp când pla­ja este dis­tru­să, fale­za se prăbuşeşte?”.

Agenţii eco­no­mici dar şi turi­ş­tii sosi­ţi de 1 Mai pe lito­ral s‑au decla­rat dez­a­mă­gi­ţi de felul în care au fost pre­gă­ti­te sta­ţiu­ni­le din sud. În edi­ţi­i­le urmă­toa­re vom con­ti­nua să punem pe tapet, cu inter­viuri şi decla­ra­ţii avi­za­te, dez­as­trul care domneş­te în sudul lito­ra­lu­lui românesc.

Mai mult, în: cugetliber.ro, Luni, 12 mai 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply