Societatea Academică Română: “Ţara noastră nu are nevoie, deocamdată, de gazele de şist”

0
308

Situ­a­ţia de depen­denţă ener­ge­ti­că a ţării noas­tre este mult exa­ge­ra­tă şi nu avem nevo­ie, deo­cam­da­tă, să recur­gem la explo­ra­rea şi exploa­ta­rea gaze­lor de şist, ara­tă un raport al Soci­e­tă­ţii Aca­de­mi­ce Româ­ne (SAR). Ast­fel, ţara noas­tră poa­te aştep­ta des­co­pe­ri­rea unei teh­no­lo­gii mai puţin noci­ve pen­tru exploa­ta­rea gaze­lor de şist, afir­mă spe­cia­li­ş­tii SAR. “Până atunci, explo­ră­ri­le nu ar tre­bui per­mi­se decât dacă exis­tă un con­sens al comu­ni­tă­ţii loca­le în acest sens”, mai notea­ză raportul.

Cre­ş­te­rea rede­venţei ar eli­mi­na arbi­tra­jul de acest tip şi ar adu­ce banii direct în buzu­na­rul public, potri­vit aces­to­ra. “La capă­tul unei ast­fel de stra­te­gii, Româ­nia s‑ar afla într‑o pos­tu­ră pri­vi­le­gi­a­tă în regiu­ne, cu exce­dent de pro­du­cţie de gaz pen­tru dome­ni­i­le pe care le con­si­de­ră cri­ti­ce şi cu impor­turi necon­di­ţio­na­te poli­tic. De ase­me­nea, o ast­fel de pos­tu­ră rela­xea­ză dez­ba­te­rea des­pre oport­u­ni­ta­tea exploa­tă­rii gaze­lor de şist, mutând‑o de la ide­ea de a exploa­ta ime­di­at pen­tru a cre­ş­te pro­du­cţia la ide­ea de‑a exploa­ta gra­du­al, pen­tru a înlo­cui rezer­ve­le epu­i­za­te. În plus, ar fi mai mult timp pen­tru ca teh­no­lo­gia să se con­fir­me sau infir­me, deci­zi­i­le să se baze­ze pe fun­damen­te de pia­ţă, iar drep­tu­ri­le comu­ni­tă­ţi­lor loca­le să fie afir­ma­te şi res­pec­ta­te”, se mai ara­tă în rapor­tul SAR

Potri­vit Soci­e­tă­ţii Aca­de­mi­ce Româ­ne, cel puţin un mili­ard de euro din buzu­na­rul public au fost “sifo­na­ţi” sau risi­pi­ţi an de an din cau­za stra­te­gi­i­lor corup­te sau incom­pe­ten­te în dome­ni­ul ener­gi­ei: “Con­tex­tul este acum favo­ra­bil pen­tru ca aceas­tă gau­ră să fie astu­pa­tă defi­ni­tiv. Risi­pa de până acum nu mai poa­te con­ti­nua, în con­di­ţi­i­le în care nu se vede încă o ieşi­re uşoa­ră din cri­za ener­ge­ti­că. Jocul geo­po­li­tic iscat pe mar­gi­nea ei a deve­nit atât de peri­cu­los încât deci­zi­i­le negân­di­te pot avea con­se­cinţe teri­bi­le. Româ­nia are, anul aces­ta, oca­zia să îşi ia ren­te­le pier­du­te îna­poi şi să exter­na­li­ze­ze ris­cu­ri­le. Simul­tan, Româ­nia poa­te să folo­seas­că rede­venţa ca pâr­ghie de raţio­na­li­za­re a consumului”. 

Ana­li­ş­tii orga­ni­za­ţi­ei susţin că, pen­tru înce­put, este urgen­tă inclu­de­rea, pe lân­gă para­me­trii teh­nici, a con­si­mţămân­tu­lui comu­ni­tă­ţii loca­le ca pas pre­a­la­bil pen­tru obţi­ne­rea avi­zu­lui de mediu. Com­pen­sa­ţia ofe­ri­tă comu­ni­tă­ţii loca­le tre­bu­ie sta­bi­li­tă prin nego­ci­e­re şi se pre­su­pu­ne că aco­pe­ră exter­na­li­tă­ţi­le şi ris­cu­ri­le, fiind sepa­ra­tă de rede­venţa dato­ra­tă sta­tu­lui, al cărei rost este să com­pen­se­ze trans­fe­rul efec­tiv de pro­pri­e­ta­te asu­pra resursei.

A.T., ro.stiri.yahoo.com, Luni, 7 apri­lie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply