ȘCOALA ALTFEL. Bilanțul unei săptămâni de activități specifice la Mangalia

0
395

1. Pro­iec­tul „Cetă­țea­nul”, ana­li­zat de pri­ma­rul Radu Cristian

 

Joi, 10 apri­lie 2014, în sala de fes­ti­vi­tăți a Lice­u­lui Teo­re­tic ”Cal­la­tis”, pro­fe­so­rii și ele­vii pe care îi coor­do­nea­ză în cadrul ”Pro­iec­tu­lui Cetă­țea­nul” (Pro­ject Citi­zen) au invi­tat repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei pen­tru a le răs­pun­de la câte­va între­bări. Ast­fel, au ono­rat cu pre­zen­ța pri­ma­rul Cris­ti­an Radu, con­si­li­e­rul per­so­nal Ana Toma, repre­zen­tan­tul ADPP, Mari­us Ilie, pre­cum și alți anga­jați ai Pri­mă­ri­ei care și-au dorit să răs­pun­dă între­bă­ri­lor ele­vi­lor de la Lice­ul ”Cal­la­tis” și a câtor­va elevi de la Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Sfân­tul Andrei”.

Ele­vii au pus între­bări cât se poa­te de seri­oa­se, expli­când că pro­iec­tul con­stă în iden­ti­fi­ca­rea unor pro­ble­me, dar și solu­ții, mer­gând până la gene­ra­rea de hotă­râri de con­si­liu local, dacă va fi posibil.

Prin­ci­pa­le­le între­bări au fost ridi­ca­te cu pri­vi­re la câi­nii comu­ni­tari, pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui expli­când că așteap­tă ca fir­ma care va câști­ga lici­ta­ția de la fina­lul lunii să adu­că rezul­ta­te­le scon­ta­te, ast­fel încât locu­i­to­rii Man­ga­li­ei să fie cât mai repe­de în sigu­ran­ță. O altă pro­ble­mă ridi­ca­tă a fost cea a exis­ten­ței unui Club al ele­vi­lor, dar și a altor spa­ții de recre­e­re pen­tru copii. Edi­lul ora­șu­lui a lămu­rit și a dat solu­ții și în acest caz, pre­ci­zând că deja exis­tă un pro­iect pen­tru ame­na­ja­rea unui parc pe tere­nul fos­tei sta­ții de betoa­ne, teren foar­te gene­ros ca spa­țiu, dar că a iden­ti­fi­cat și o clă­di­re cen­tra­lă unde ar putea fi mutat actu­a­lul Club al Ele­vi­lor, ast­fel încât să fie acce­si­bil ele­vi­lor atât ca dis­tan­ță, cât și ca aspect. S‑a sub­li­ni­at fap­tul că se va lua legă­tu­ra și cu repre­zen­tan­ții ISJ Con­stan­ța pen­tru solu­țio­na­rea unor pro­ble­me de înca­dra­re a pro­fe­so­ri­lor. Cadre­le didac­ti­ce au sub­li­ni­at fap­tul că, în cazul în care se va rezol­va pro­be­le­ma spa­ți­u­lui, ar putea face voluntariat.

Un elev de 13 ani al Șco­lii Sfân­tul Andrei a avut o pro­pu­ne­re foar­te inte­re­san­tă lega­tă de con­stru­i­rea unei pis­te de bici­cle­te care să uneas­că Mama­ia de Cap Kali­a­kra din Bul­ga­ria, cu tot ceea ce înseam­nă infras­truc­tu­ră, locuri de odih­nă, expu­nând chiar avan­ta­je­le majo­re ale unei ast­fel de pis­te. Deși nere­a­li­za­bi­lă încă, pro­pu­ne­rea a atras aten­ție auto­ri­tă­ți­lor care l‑au invi­tat pe elev  la Pri­mă­rie pen­tru a urmări felul în care pri­ma­rul își ține audien­țe­le, în spe­ran­ța că el este unul din cei ce vor con­du­ce ora­șul în vii­tor, ajun­gând, de ce nu, chiar pri­mar al municipiului.

Întâl­ni­rea s‑a înche­iat cu inter­ven­ții și ale altor elevi  dor­nici de a pri­mi răs­pun­suri la une­le din­tre între­bă­ri­le lega­te de școa­lă, dar mai ales de comu­ni­ta­tea în care tră­iesc, dând dova­dă de un real inte­res și de impli­ca­re în foar­te mul­te domenii.


2. ”Să vor­bim …Gramatică/ Let’ s speak… Grammar!”

Săp­tămâ­na aceas­ta, la Lice­ul Teo­re­tic  ”Call­tis” Man­ga­lia  a dema­rat pro­iec­tul ”Să vor­bim… Gramatică/ Let’ s speak… Gram­mar!” coor­do­nat de pro­fe­so­rii Anghe­lu­ță Cris­ti­na și Gherfi Simo­na cu pri­me­le două acti­vi­tăți. ”Fun­ny Num­bers!”  este un con­curs inter­dis­ci­pli­nar, care atra­ge ele­vii din cla­se­le a IV‑a, a V‑a și a VI‑a, iubi­tori de mate­ma­ti­că și lim­ba engle­ză, în timp ce   ”Să vorbim…Gramatic / Let’ s speak… Gram­mar!”  se adre­sea­ză celor din cla­se­le V‑VIII care pre­fe­ră gra­ma­ti­ca lim­bii româ­ne, dar și pe cea a lim­bii engleze.

Ajuns la cea de‑a patra edi­ție, amplul pro­iect, înscris în CAEJ 2014 , pare a avea de la an la an mai mulți par­ti­ci­panți. Și anul aces­ta ele­vii șco­li­lor din muni­ci­piu, dar și din împre­ju­ri­mi ne-au ono­rat cu pre­zen­ța lor — 107 elevi la Fun­ny num­bers! și 170 de elevi la ”Să vorbim…Gramatic/ Let’ s speak… Gram­mar!”. Nou­ta­tea con­stă în fap­tul că aces­te con­cur­suri au fost extin­se și în alte loca­li­tăți, simul­tan des­fă­șu­rân­du-se și în Con­stan­ța și în Mur­fa­tlar.  Tre­bu­ie să mul­țu­mim par­ti­ci­pan­ți­lor, dar și cadre­lor didac­ti­ce de la Lice­ul Teo­re­tic ”Cal­la­tis”, Școa­la  Gim­na­zi­a­lă ”Sfân­tul Andrei”,  Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 3, Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr.1 și Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Ion Cre­an­gă” Albești pen­tru  aju­to­rul acor­dat în orga­ni­za­rea aces­tor concursuri.

Pe 31 mai, por­ți­le lice­u­lui se vor des­chi­de iar pen­tru cea de‑a tre­ia acti­vi­ta­te, poa­te cea mai atrac­ti­vă, adre­sa­tă ele­vi­lor din ciclul pri­mar – Spe­l­ling Bee, care se va fina­li­za și cu apa­ri­ția revis­tei pen­tru cei mici ”The Lit­tle Star­fish”. Pro­iec­tul se va înche­ia pe 7 iunie cu un con­curs pen­tru ele­vii din țară și din afa­ra țării, dar și cu  sim­po­zio­nul la care sunt invi­tați pro­fe­sori din toa­tă țara. Toa­te mate­ri­a­le­le pre­zen­ta­te și tri­mi­se de cadre­le didac­ti­ce vor apă­rea în revis­ta ”Să vor­bim… Gramatică/ Let’s speak… Grammar!”.

Par­te­ne­rii Lice­u­lui Teo­re­tic ”Cal­la­tis” în acest pro­iect sunt Inspec­to­ra­tul Şco­lar Judeţean Con­stanţa, Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Com­ple­xul Cul­tu­ral Cal­la­tis, Man­ga­lia, Clu­bul Rota­ry, Man­ga­lia, ONG „Sal­va­ţi Copiii”.


3. “Școa­la Alt­fel: Să știi mai mul­te, să fii mai bun!”

 

În cadrul Săp­tămâ­nii “Școa­la Alt­fel: Să știi mai mul­te, să fii mai bun!”, 7–11.04.2014, cadre didac­ti­ce de la Lice­ul Teh­no­lo­gic “Ion Băne­scu” din Man­ga­lia au deru­lat cu ele­vii pro­gra­me edu­ca­țio­na­le ini­ția­te de Orga­ni­za­ția Juni­or Achi­e­ve­ment Româ­nia, după cum urmează:

-        “Stu­dii de caz BANI IQ”, pro­gram imple­men­tat de prof. Iuli­a­na Cori­na Miha­la­che, prof. psi­ho­log Ali­na Gabrie­la Băia­șu, prof. Roxa­na Vasi­les­cu, prof. Vir­gi­ni­ca Bara­baș, prof. Maria Ciupercă.

Acti­vi­tă­ți­le de edu­ca­ție finan­ci­a­ră orga­ni­za­te au faci­li­tat ele­vi­lor pro­ble­ma­ti­za­rea unor situ­a­ții în care se află sau ar putea să se afle (nevo­ia de a eco­no­mi­si pen­tru a‑și cum­pă­ra pro­du­se pe care și le doresc, deci­zia de a face un împru­mut pen­tru a urma stu­di­i­le la o uni­ver­si­ta­te etc.) și înțe­le­ge­rea res­pon­sa­bi­li­tă­ți­lor, a avan­ta­je­lor și dez­a­van­ta­je­lor unor solu­ții la dile­me financiare.

-        “Edu­cația îți dă valoa­re!”, pro­gram pro­pus de J.A.Romania în par­te­ne­ri­at cu BRD Gro­u­pe Soci­e­te Gene­ra­le în sco­pul pre­ve­ni­rii aban­do­nu­lui șco­lar la nivel națio­nal și dezvol­tă­rii com­pe­ten­țe­lor pro­fe­sio­na­le ale elevilor;

Prof. Iuli­a­na Cori­na Miha­la­che, prof. psi­ho­log Ali­na Gabrie­la Băia­șu, prof. Vir­gi­ni­ca Bara­baș au orga­ni­zat diver­se acti­vi­tăți (dez­ba­te­re, sce­ne­tă, stu­diu de caz) care au ofe­rit oca­zia ele­vi­lor de a con­ști­en­ti­za bene­fi­ci­i­le și cos­tu­ri­le edu­ca­ți­ei, de a înțe­le­ge că un nivel ridi­cat de edu­ca­ție sca­de ris­cul de a fi șomer, de a trăi în sără­cie, ofe­ră mai mul­te opțiuni și oport­u­ni­tăți în carie­ră, un nivel ridi­cat al câști­gu­ri­lor, un loc de mun­că bun și, impli­cit, o via­ță calitativă.

-        “Job Sha­dow Day”, pro­gram inter­națio­nal de dezvol­ta­re și for­ma­re pro­fe­sio­na­lă, a fost  imple­men­tat de prof. psi­ho­log Ali­na Gabrie­la Băia­șu, prof. Roxa­na Vio­le­ta Vasilescu.

Ele­vii au petre­cut 4–5 ore într‑o zi în umbra părin­ți­lor / a unor per­soa­ne anga­ja­te într‑o com­pa­nie sau insti­tu­ție, la locul de mun­că al aces­to­ra. Aceas­tă expe­rien­ță de învă­ța­re prac­ti­că le‑a pri­le­ju­it fami­li­a­ri­za­rea cu res­pon­sa­bi­li­tă­ți­le, atri­bu­ți­i­le unor pos­turi de mun­că, exer­sa­rea abi­li­tă­ți­lor impu­se, ches­tio­na­rea părin­te­lui / per­soa­nei anga­ja­te cu pri­vi­re la moti­va­ția de mun­că, stu­di­i­le nece­sa­re, oport­u­ni­tă­ți­le de dezvol­ta­re per­so­na­lă / pro­fe­sio­na­lă, mun­ca în echi­pă etc.

Feed-back-ul ofe­rit ulte­ri­or de elevi a fost unul pozi­tiv. Ele­vii au decla­rat că Job Sha­dow Day a repre­zen­tat pen­tru ei o oca­zie de a petre­ce timp în medi­ul real de mun­că, ală­tu­ri de părinți, de a lucra în echi­pă, de a înțe­le­ge că edu­ca­ția șco­la­ră și extraș­co­la­ră, cât și spe­cia­li­za­rea post-șco­la­ră sunt nece­sa­re pen­tru obți­ne­rea suc­ce­su­lui profesional.

Direc­tor,                                      Con­si­li­er de ima­gi­ne,                         Prof. psih.,

Prof. Cori­na Miha­la­che               Nico­le­ta Teo­do­res­cu                         Ali­na Băiașu.


4. Ele­vii din Man­ga­lia au înche­iat Săp­tămâ­na Alt­fel”, la Columbodrom

Zeci de elevi din cadrul Şco­lii Gim­na­zi­a­le ”Sfân­tul Andrei” au avut par­te de o sur­pri­ză ine­di­tă în ulti­ma zi de școa­lă, pre­mer­gă­toa­re vacan­ței de pri­mă­va­ră. La invi­ta­ţia repre­zen­tanţi­lor Fede­ra­ţi­ei cres­că­to­ri­lor de porum­bei din jude­țul Con­stan­ța, con­du­să de colum­bo­fi­lul Mari­an Guță, ele­vii au fost duşi la Colum­bo­dro­mul din oraş, nu îna­in­te de a vizio­na un fil­mu­leţ des­pre cre­ş­te­rea porum­be­i­lor voia­jori, pro­ie­cţia fiind urmă­ri­tă cu inte­res de elevi în sala de con­fe­rinţe a Hote­lu­lui “Saturn”.

În mij­lo­cul lor, s‑a aflat edi­lul Radu Cris­ti­an care a pre­ci­zat că susţi­ne aces­te acti­vi­tă­ţi extra­cur­ri­cu­la­re la care va par­ti­ci­pa cu plă­ce­re, ori de câte ori este invi­tat. La rân­dul lor, copi­ii au susţi­nut în faţa pri­ma­ru­lui şi a celor pre­zenţi un scurt moment artis­tic, pri­lej cu care şi-au ară­tat talen­tul de dan­sa­tori şi cân­tă­reţi de muzi­că popu­la­ră. De aici, copi­ii au vizi­tat cel mai nou Colum­bo­drom din Româ­nia, Bla­ck Sea One Loft Race, con­stru­it la Man­ga­lia. Ei au fost încân­tați să vadă pis­te­le de ate­ri­za­re ale porum­be­i­lor voia­jori și locul unde aceștia sunt antre­nați pen­tru zbor.

Tot­o­da­tă, șco­la­rii au afir­mat că vizi­ta la Colum­bo­drom a fost cel mai fru­mos moment din cadrul acti­vi­tă­ți­lor deru­la­te prin pro­gra­mul “Săp­tămâ­na “Alt­fel”. Ini­ția­to­rul acțiu­nii, colum­bo­fi­lul Mari­an Guță, a decla­rat că “acti­vi­ta­tea a avut drept scop, pe de o par­te, des­prin­de­rea copi­i­lor de cal­cu­la­tor și alte pre­o­cu­pări simi­la­re, iar pe de altă par­te să le insu­flăm dra­gos­tea pen­tru aces­te păsări minu­na­te și ce înseam­nă să fii colum­bo­fil. Cu sigu­ran­ță, vom mai orga­ni­za ast­fel de acti­vi­tăți și cu altă ocazie”.

Con­stru­it la malul Mării Negre, în Man­ga­lia, colum­bo­dro­mul ofe­ră con­di­ții la stan­dar­de inter­națio­na­le și res­pec­tă toa­te regu­la­men­te­le inter­națio­na­le pen­tru orga­ni­za­rea com­pe­ti­ți­i­lor specifice.


Dumi­ni­că, 13 apri­lie 2014.

Comu­ni­ca­te trans­mi­se de Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply