Mangalia: REALIZĂRI, PRIORITĂTI, PROIECTE ale administratiei publice locale — partea a III‑a

0
405

MANGALIA: REALIZĂRI, PRIORITĂȚI, PROIECTE ale admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le: iulie 2012 — apri­lie 2014  Par­tea a III‑a.

Pes­te două luni, în iulie, se vor împlini doi ani de când pri­ma­rul Cris­ti­an Radu și echi­pa sa admi­nis­trea­ză muni­ci­pi­ul Man­ga­lia în cali­ta­te de auto­ri­ta­te exe­cu­ti­vă, ală­tu­ri de cei 19 con­si­li­eri muni­ci­pali, care repre­zin­tă auto­ri­ta­tea deli­be­ra­ti­vă loca­lă. Împre­u­nă, cele două auto­ri­tăți rezol­vă tre­bu­ri­le publi­ce ale comu­ni­tă­ții, în con­di­ți­i­le legii.

Acum, în apro­pi­e­rea bilan­țu­lui bia­nu­al, vă pre­zen­tăm în seri­al un mate­ri­al des­pre prin­ci­pa­le­le rea­li­zări din aceas­tă peri­oa­dă, des­pre pri­o­ri­tă­ți­le ora­șu­lui și pro­iec­te­le afla­te în deru­la­re sau în diver­se sta­dii pre­gă­ti­toa­re. Mate­ri­a­lul ne‑a fost pus la dis­po­zi­ție de biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia. Par­tea întâi o puteți citi AICI, iar par­tea a II‑a, AICI.

Dome­ni­ul Educaţiei

Pen­tru actu­a­la con­du­ce­re a Pri­mă­ri­ei susţi­ne­rea învă­ţămân­tu­lui este cel puţin la fel de impor­tan­tă ca spri­ji­ni­rea per­soa­ne­lor nevo­ia­şe. Pri­ma­rul Cris­ti­an Radu pune un accent deo­se­bit pe redu­ce­rea aban­do­nu­lui şco­lar şi sti­mu­la­rea ele­vi­lor să obţi­nă rezul­ta­te bune la învă­ţă­tu­ră. De ase­me­nea, muni­ci­pa­li­ta­tea face efor­turi pen­tru a le crea şco­la­ri­lor şi preş­co­la­ri­lor cadrul optim pen­tru desfă­şu­ra­rea acti­vi­tă­ţi­lor curriculare.

1. În 2013, la Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă “Sfân­tul Andrei”, s‑a ame­na­jat jumă­ta­te din cur­tea şco­lii, iar în anul în curs se va fina­li­za lucra­rea. De alt­fel, pe par­cur­sul anu­lui 2014, Pri­mă­ria va dema­ra un pro­iect de moder­ni­za­re a tutu­ror baze­lor spor­ti­ve de la şcoli şi licee.

2. Pe par­cur­sul anu­lui 2013, s‑a asi­gu­rat trans­por­tul ele­vi­lor de aca­să către şco­li­le şi lice­e­le unde aceş­tia înva­ţă. În plus, de la înce­pu­tul anu­lui 2014 a fost  asi­gu­rat trans­por­tul stu­denţi­lor din Man­ga­lia către Con­stanţa. Măsu­ri­le de sigu­ranţă pen­tru elevi şi pro­fe­sori se vor con­so­li­da, prin insta­la­rea unui sis­tem de supra­ve­ghe­re video.

3. Tot­o­da­tă, în Man­ga­lia con­ti­nuă pro­gra­me­le de redu­ce­re a aban­do­nu­lui şco­lar şi sti­mu­la­rea ele­vi­lor în obţi­ne­rea de rezul­ta­te bune la învă­ţă­tu­ră. În pri­vinţa redu­ce­rii aban­do­nu­lui şco­lar, muni­ci­pa­li­ta­tea are o cola­bo­ra­re strân­să cu insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ, ast­fel încât să se poa­tă inter­ve­ni cu promp­ti­tu­di­ne, în cazul în care  copi­ii acu­mu­lea­ză absenţe nemo­ti­va­te sau aban­do­nea­ză şcoala.

4.  În vacanţa de vară 2013, Pri­mă­ria a orga­ni­zat tabe­re şco­la­re pen­tru apro­xi­ma­tiv 350 de elevi din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, care au obţi­nut rezul­ta­te deo­se­bi­te la învă­ţă­tu­ră, în anul şco­lar 2012–2013. Prin­tr-un pro­iect de hotă­râre ini­ţi­at de edi­lul ora­şu­lui, pri­mii trei elevi ai cla­se­lor V‑XI bene­fi­ci­a­ză de o vacanţă gra­tu­i­tă din par­tea muni­ci­pa­li­tă­ţii. În baza unui con­tract cu Dire­cţia Tebe­re­lor Şco­la­re din judeţul Buzău, ele­vii meri­tu­oşi ai Man­ga­li­ei au fost în tabe­re gra­tu­i­te în Cen­trul de Recre­e­re de la Arbă­na­şi şi Poia­na Pinu­lui (jud. Buzău). În aces­te cen­tre de recre­e­re, ele­vii au bene­fi­ci­at de con­di­ţii bune de caza­re, masă, trans­port, excur­sii şi drumeţii.

5. Con­form unei hotă­râri a CL, pes­te 100 de copii, care locu­iesc în car­ti­e­re­le din zone­le Her­ghe­lie, Fru­vi­i­leg, I.A.S. — Zoo­teh­nie, Moa­ră şi M.I. Dobro­gea­nu bene­fi­ci­a­ză de trans­port gra­tu­it până la şcoa­lă. Aceş­tia pro­vin din fami­lii cu posi­bi­li­tă­ţi mate­ri­a­le redu­se şi sunt trans­por­ta­ţi pe tim­pul frec­ven­tă­rii cur­su­ri­lor către insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ din oraş, res­pec­tiv Şcoa­la nr.1 din Man­ga­lia şi Şcoa­la Nr. 4 din Neptun.

6. De ase­me­nea, pe tot par­cur­sul anu­lui şco­lar 2013–2014 bene­fi­ci­a­ză de spri­jin din par­tea muni­ci­pa­li­tă­ţii şi un număr de 12 preş­co­lari, care frec­ven­tea­ză cur­su­ri­le Gră­di­ni­ţei cu pro­gram pre­lun­git nr. 5 din Nept­un. Aceş­tia pri­mesc aju­tor finan­ci­ar în cuan­tum de 8,5 lei/copil pen­tru hra­nă. În ace­la­şi sens, Pri­mă­ria con­ti­nuă imple­men­ta­rea unui pro­iect soci­al prin care copi­ii de etnie rro­mă, de la Gră­di­ni­ţa nr.4, pro­ve­ni­ţi din fami­lii nevo­ia­şe bene­fi­ci­a­ză zil­nic de o masă caldă.

7. CL Man­ga­lia a alo­cat în anul 2013 pen­tru cei lice­e­nii Alin Ionuţ Nea­gu şi Ele­na Gium­ba sume­le de 3000 de euro, res­pec­tiv 5000 de lei, fon­du­ri­le fiind des­ti­na­te chel­tu­ie­li­lor pen­tru depla­sa­rea ele­vi­lor la Washin­gton DC şi NASA. Alin a fost invi­tat de UNESCO să par­ti­ci­pe la lucră­ri­le con­fe­rinţei  “Inter­na­tio­nal Model UN”, iar Ele­na Gium­ba a par­ti­ci­pat la con­fe­rinţa inter­na­ţio­na­lă din San Die­go, unde a făcut o pre­zen­ta­re a pro­iec­tu­lui şi navei “Kales­tic”, care a fost apre­ciat atât de repre­zen­tanţii NASA, cât şi de cei­la­lţi par­ti­ci­panţi din ţări pre­cum India, Bul­ga­ria, Cehia sau SUA. Cei doi ado­les­cenţi sunt elevi de exce­pţie, care au făcut Româ­nia şi, impli­cit Man­ga­lia, cunos­cu­te la Washin­gton D.C. şi Nasa. Alin a fost elev al Lice­u­lui Teo­re­tic ”Cal­la­tis” în ulti­mii patru ani, a par­ti­ci­pat la mul­te pro­iec­te de la nivel naţio­nal şi inter­na­ţio­nal, adu­când şco­lii nume­roa­se pre­mii. Ele­na, în schimb a fost ele­va lice­u­lui în cla­se­le I‑VIII, având pre­mii impor­tan­te la com­pe­ti­ţi­i­le naţio­na­le şi internaţionale.

8. Orga­ni­zat cu o săp­tămâ­nă îna­in­tea sfârşi­tu­lui anu­lui şco­lar 2013, “Car­na­va­lul Vacanţei” a fost o pre­mie­ră pen­tru ora­şul Man­ga­lia. Pri­ma edi­ţia a eve­ni­men­tu­lui des­ti­nat exclu­siv ele­vi­lor s‑a bucu­rat de un real suc­ces, atât în rân­dul celor mici, cât şi prin­tre cadre­le didac­ti­ce şi părinţi. Mii de copii, şco­lari şi preş­co­lari, şi-au folo­sit ima­gi­na­ţia şi cre­a­ti­vi­ta­tea pen­tru a‑şi ale­ge cele mai ori­gi­na­le cos­tu­me cu care au defi­lat pe stră­zi­le Man­ga­li­ei. Cadre­le didac­ti­ce şi ele­vii doresc ca acest eve­ni­ment să ia amploa­re, de la an la an, pri­lej cu care aces­ta se poa­te înscrie în acti­vi­tă­ţi­le extracurriculare.

Dome­ni­ul Cultural

În apri­lie 2013, a luat fiinţă Com­ple­xul Cul­tu­ral „Cal­la­tis”, prin reor­ga­ni­za­rea Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie, Casei de Cul­tu­ră şi Ser­vi­ci­u­lui Public de Admi­nis­tra­re a Bibli­o­te­ci­lor. Noua insti­tu­ţie fun­cţio­nea­ză sub auto­ri­ta­tea admi­nis­tra­ti­vă a CL, con­form nor­me­lor ela­bo­ra­te de Minis­te­rul Culturii.

1. Prin­tre eve­ni­men­te­le cul­tu­ra­le desfă­şu­ra­te pe par­cur­sul anu­lui 2013, se numă­ră: Ziua Inter­na­ţio­na­lă a Muze­e­lor şi Noap­tea Muze­e­lor, Sim­po­zio­nul inter­na­ţio­nal cu tema “Inter­con­nec­ti­vi­ty in the Medi­te­ra­nean and Pon­tic World during the Hel­le­nis­tic and Roman Peri­o­ds”, pro­iec­tul ARHEOMEDIA, dedi­cat monu­men­te­lor anti­ce din pia­tră, cu repre­zen­tări, în par­te­ne­ri­at cu Insti­tu­tul de Arhe­o­lo­gie “Vasi­le Pâr­van” Bucureşti.

2. Tot în acest an s‑a deru­lat pro­iec­tul “Ero­ul din fami­lia mea”, orga­ni­zat în cola­bo­ra­re cu Aso­ci­a­ţia Naţio­na­lă Cul­tul Ero­i­lor “Regi­na Maria”, sub­fi­li­a­la Man­ga­lia, Aso­ci­a­ţia Naţio­na­lă a Vete­ra­ni­lor de răz­boi din Roma­nia – fili­a­la Man­ga­lia, Aso­ci­a­ţia Naţio­na­lă a Cadre­lor Mili­ta­re în Rezer­vă şi în Retra­ge­re, Pri­ma­ria Man­ga­lia. Spe­cia­li­ş­tii în dome­niu au mai par­ti­ci­pat la pro­iec­te­le de cer­ce­ta­re arhe­o­lo­gi­că sis­te­ma­ti­că, deru­la­te în par­te­ne­ri­at cu Insti­tu­tul de Arhe­o­lo­gie “Vasi­le Pâr­van” Bucu­reşti, Uni­ver­si­ta­tea Bucu­reşti, ICEM Tul­cea, Uni­ver­si­ta­tea “Lucian Bla­ga” Sibiu.

3. De ase­me­nea, Com­ple­xul Cul­tu­ral “Cal­la­tis” a fost par­te­ner în dife­ri­te pro­iec­te cul­tu­ra­le şi edu­ca­ţio­na­le. Pe par­cur­sul anu­lui 2013, s‑au inven­ta­ri­at com­po­zi­ţi­i­le şi gru­pu­ri­le sta­tu­a­re din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi sta­ţiuni, în vede­rea valo­ri­fi­că­rii pei­sa­gis­ti­ce. Un alt eve­ni­ment a fost spec­ta­co­lul de dans tra­di­ţio­nal core­ean “Rit­mul ele­ganţei”, desfă­şu­rat în par­te­ne­ri­at cu DMHI, Amba­sa­da Repu­bli­cii Core­ea în Româ­nia şi Aso­ci­a­ţia Inter­cul­tu­ra­lă Româ­no-Corea­nă. La ace­la­şi capi­tol, menţio­năm sta­giu­nea de tea­tru cu spec­ta­co­le­le: “Escroci în aer liber”, “Taxi Blu­es”, “Stră­ini în noapte”.

4. Rea­bi­li­ta­rea şi moder­ni­za­rea Casei de Cul­tu­ră este prin­ci­pa­lul obiec­tiv pen­tru anul 2014. Recent, s‑a fina­li­zat Stu­di­ul de feza­bi­li­ta­te “Ser­vi­cii de con­sul­tanţă, ana­li­ze pen­tru lucrări de rea­bi­li­ta­re şi moder­ni­za­re ale Casei de Cul­tu­ră din muni­ci­pi­ul Mangalia”.

Noul con­cept al Casei de Cul­tu­ră va inclu­de o sală de tea­tru mul­ti­fun­cţio­na­lă cu dotări pen­tru con­fe­rinţe, cu o capa­ci­ta­te de 400 locuri, sală de cine­ma­to­graf cu teh­no­lo­gie 3D de ulti­mă gene­ra­ţie, o gale­rie de artă, came­re pen­tru repe­ti­ţii şi rela­xa­re, cabi­ne pen­tru actori, depo­zit, deco­ruri şi cos­tu­me. La par­ter, va exis­ta un spa­ţiu des­ti­nat Bibli­o­te­cii muni­ci­pa­le şi Bibli­o­te­cii fran­ce­ze. Lucră­ri­le de rea­bi­li­ta­re la Casa de Cul­tu­ră Man­ga­lia vor viza ame­na­ja­rea şi dota­rea cu echi­pa­men­te, lucrări de pro­iec­ta­re şi design, ame­na­jări exte­ri­oa­re şi inte­ri­oa­re, insta­la­ţii elec­tri­ce, dotări pro­fe­sio­na­le audio-video, IT&C, de sigu­ranţă şi mobi­li­er spe­cia­li­zat pen­tru toa­te sălile.

Ast­fel, în incin­ta com­ple­xu­lui cul­tu­ral se vor monta sis­te­me de: sce­no­teh­ni­că, sono­ri­za­re sur­ro­und, tra­ta­men­te acus­ti­ce, sis­tem digi­tal cine­ma 3D, sis­tem de vide­o­pro­ie­cţie pro­fe­sio­na­lă, lumini pro­fe­sio­na­le, sis­tem con­trol lumini, reţe­le digi­tal sig­na­ge pen­tru inte­ri­or şi exte­ri­or, sis­tem public address, sis­tem dete­cţie incen­diu, sis­te­me de auto­ma­ti­za­re şi con­trol, insta­la­ţii elec­tri­ce, cabla­re struc­tu­ra­tă, sis­tem CATV, mobi­li­er spe­cia­li­zat şi per­so­na­li­zat pen­tru sala de tea­tru şi săli­le de cinema.

Aici se înche­ie cele trei epi­soa­de ale docu­men­ta­ru­lui pre­zen­tat pe par­cur­sul a trei zile.

Mate­ri­al pus la dis­po­zi­ție de biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Par­tea întâi o puteți citi AICI, iar par­tea a II‑a, AICI.

MangaliaNews.ro, Vineri, 25.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply