Licitație pentru “Eco Parcul Aventura” de la Neptun, Mangalia

0
373

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia scoa­te la lici­ta­ţie două hec­ta­re de teren în cen­trul sta­ţiu­nii Nept­un, pen­tru pro­iec­tul „Ame­na­ja­re Pei­sa­gis­ti­că şi de Aven­tu­ră – Eco Par­cul Aven­tu­ra“.

Lici­ta­ţia are ca preţ de por­ni­re suma de 2.388 de euro/an. Vii­to­rul Eco Parc se va afla în apro­pi­e­rea stră­zii Plo­pi­lor, în zona împă­du­ri­tă a sta­ţiu­nii Nept­un, iar con­ce­siu­nea tere­nu­lui se va înche­ia pe o peri­oa­dă de 49 de ani.

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia a lan­sat o lici­ta­ţie publi­că pen­tru con­ce­sio­na­rea tere­nu­lui în supra­fa­ţă de 2 ha situ­at pe str. Plo­pi­lor – zona împă­du­ri­tă, în vede­rea rea­li­ză­rii inves­ti­ţi­ei Ame­na­ja­re Pei­sa­gis­ti­că şi de Aven­tu­ră „Eco Par­cul Aven­tu­ra“.

Potri­vit anu­nţu­lui, valoa­rea de por­ni­re a lici­ta­ţi­ei este de 2.388 de euro/an, iar rede­venţa se va inde­xa anu­al, cu indi­ce­le de infla­ţie. Dura­ta con­ce­siu­nii este de 49 de ani, iar la expi­ra­rea aces­tui ter­men, con­trac­tul de con­ce­siu­ne poa­te fi pre­lun­git pen­tru o peri­oa­dă ega­lă cu cel mult jumă­ta­te din dura­ta sa ini­ţi­a­lă.

Cei inte­re­sa­ţi de acest par­te­ne­ri­at tre­bu­ie să ştie că docu­men­ta­ţia pen­tru par­ti­ci­pa­rea la lici­ta­ţie se obţi­ne gra­tu­it, de la sedi­ul admi­nis­tra­ţi­ei muni­ci­pa­le, până în data de 11 apri­lie a.c. De ase­me­nea, data-limi­tă pen­tru soli­ci­ta­rea cla­ri­fi­că­ri­lor este 14 apri­lie, iar ofer­te­le se pot depu­ne până în data de 18 apri­lie. Garanţia de par­ti­ci­pa­re la lici­ta­ţie este de 1.194 de euro, la cur­sul din data de 27.03.2014.

Potri­vit decla­ra­ţi­i­lor pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu, prin pro­iec­tul „Eco Par­cul Aven­tu­ra“ se va pro­mo­va spe­ci­fi­cul turis­tic al loca­li­tă­ţii, în vede­rea atra­ge­rii de turi­şti inte­re­sa­ţi să facă şi alt­ce­va decât pla­jă.

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, fiind o loca­li­ta­te pre­pon­de­rent turis­ti­că, Muni­ci­pa­li­ta­tea tre­bu­ie, ca în baza unor stra­te­gii, să dezvol­te şi obiec­ti­ve ce ţin de ocu­pa­rea tim­pu­lui liber al turi­ş­ti­lor – şi nu numai –, pe peri­oa­da petre­ce­rii con­ce­di­i­lor. În acest sens, rea­li­za­rea unui parc de aven­tu­ră, în zona Par­cu­lui Muni­ci­pal Pădu­rea Como­ro­va, poa­te con­tri­bui la diver­si­fi­ca­rea opţiu­ni­lor de petre­ce­re a tim­pu­lui liber. Tere­nul împă­du­rit, în supra­fa­ţă tota­lă de 476,39 ha, a fost scos din cir­cu­i­tul fores­ti­er şi pre­lu­at de Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia prin H.G. nr. 647/25.09.1998“, infor­mea­ză pri­ma­rul Cris­ti­an Radu.

În ceea ce pri­veş­te deru­la­rea pro­iec­tu­lui, edi­lul pre­su­pu­ne ame­na­ja­rea de alei pie­to­na­le, pava­te cu pave­le eco­lo­gi­ce din lemn, iar pe mar­gi­ne va fi montat mobi­li­er urban, tot eco­lo­gic. Tot­o­da­tă, pro­iec­tul cuprin­de ca pen­tru copii să fie ame­na­ja­te locuri de joa­că, struc­tu­ri­le urmând să fie rea­li­za­te tot din lemn, iar pen­tru rela­xa­re se vor ame­na­ja locuri de odih­nă, tera­se cu sca­u­ne, bănci şi mese, toa­te din lemn. Pe lân­gă toa­te aces­tea, pen­tru petre­ce­rea tim­pu­lui liber, par­cul va avea pis­te pen­tru bici­cli­şti, tiro­li­a­nă şi tra­see turis­ti­ce pen­tru cei inte­re­sa­ţi de aven­turi prin pădu­re.

Pădu­rea Como­ro­va este un expe­ri­ment sil­vic con­ce­put între anii 1980 şi 1910 şi este sin­gu­ra pădu­re de pe malul româ­nesc al Mării Negre.

Miha­e­la TÎRPAN, observator.ro, 01.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele