Iorguş, dezlănţuit: Mangalia a devenit colonia Constanţei

0
287

Dra­go­mir şi Haşotti au ape­lat la o găi­nă­rie să aibă pri­ma­rul lor de casă”. “Nici măcar cei de la spa­ţii verzi nu sunt din oraş”.

Star­tul pen­tru cam­pa­nia ale­ge­ri­lor euro­par­la­men­ta­re repre­zin­tă pen­tru fos­tul pri­mar al Man­ga­li­ei, Zan­fir Ior­guş, un nou pri­lej de răfu­ia­lă cu mai vechi­le sale dorinţe şi ambi­ţii: obţi­ne­rea inde­pen­denţei ora­şu­lui faţă de capi­ta­la Constanţa.

Ior­guş susţi­ne că PNL şi PSD duc o lip­să acu­tă de pro­fe­si­o­ni­şti şi, ast­fel, din punct de vede­re admi­nis­tra­tiv şi eco­no­mic, Man­ga­lia este repre­zen­ta­tă de stra­nieri, ba din Efo­rie, ba din Con­stanţa, de pes­te tot, numai din Man­ga­lia, nu. Demo­crat-libe­ra­lul şi‑a spus ofu­ri­le joi, în cadrul unei con­fe­rinţe a for­ma­ţiu­nii judeţe­ne a PDL Con­stanţa. Nimic nu i‑a scă­pat lui Ior­guş, ba ale­ge­ri­le din 2012, măs­că­ri­te de PNL şi PSD, ba fap­tul că până şi anga­ja­ţii de la spa­ţii verzi, care tund iar­ba, pro­vin de ori­un­de, numai din Man­ga­lia, nu.

Al doi­lea lucru pe care mi‑l pro­pun, ca impli­ca­re la euro­par­la­men­ta­re, este şi dorinţa mea, de locu­i­tor al Man­ga­li­ei şi repre­zen­tant al PDL pe cole­gi­ul 5, ca, în sfârşit, Man­ga­lia şi loca­li­tă­ţi­le din jurul Man­ga­li­ei să îşi cape­te liber­ta­tea de a nu mai fi colo­nia Con­stanţei. Este un sta­tut pe care USL l‑a adus Con­stanţei. Este o colo­nie în toa­tă regu­la şi din punct de vede­re admi­nis­tra­tiv şi din punct de vede­re economic. 

Nu mai exis­tă nici o struc­tu­ră de con­du­ce­re fără să fie ocu­pa­tă de oameni impor­tanţi din Con­stanţa, fie că vor­bim de admi­nis­tra­ţia loca­lă, fie de soci­e­tă­ţi de turism, toţi sunt veni­ţi din altă par­te, aşa-zişi spe­cia­li­şti. De fapt, ara­tă nepu­tinţa celor două struc­turi poli­ti­ce din Man­ga­lia, prin lip­sa lor de oameni pro­fe­si­o­ni­şti şi nu tre­bu­ie să fim ipo­cri­ţi până la capăt şi să spu­nem că vina cea mai mare o au lide­rii PNL, care n‑au cău­tat să aibă un repre­zen­tant, mă refer la domnii Haşotti şi Dra­go­mir, nu au vrut să aibă un pri­mar de la PNL, ci un pri­mar de casă, al lor personal. 

După cum şti­ţi, majo­ri­ta­tea oame­ni­lor din Man­ga­lia ştie că actu­a­lul pri­mar, Cris­ti­an Radu, este o veche pupi­lă, cunoş­tinţă a dom­nu­lui Haşotti. Este omul care l‑a susţi­nut cel mai mult şi care, din păca­te, a venit cu o echi­pă stră­i­nă din punct de vede­re pro­fe­sio­nal şi stră­i­nă de Man­ga­lia. Din păca­te, în Man­ga­lia, nu mai exis­tă nici o soci­e­ta­te, o spun cu regret, care să lucre­ze şi mun­ci­to­rii să fie din oraş. 

Ştiu că nu veţi scrie asta, dar o spun aşa, spa­ţi­i­le verzi s‑au înfi­inţat în jur de data de 5 febru­a­rie, cu sedi­ul în Efo­rie şi cu acţio­na­rii din Bucu­reşti şi din Con­stanţa, unul din­tre ei stă toa­tă ziua prin pri­mă­rie, chiar dacă nu este anga­jat. Este un pri­e­ten de-al dom­nu­lui pri­mar. Aceas­tă soci­e­ta­te a luat spa­ţi­i­le verzi în Man­ga­lia şi, atenţie, nici măcar anga­ja­ţii, nici cel care taie iar­ba nu este din Man­ga­lia, ci din Efo­rie, Con­stanţa şi aşa mai depar­te. Aceas­tă idee de a scă­pa de sta­tu­tul de colo­nie a Con­stanţei înce­pe oda­tă cu ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re”, a decla­rat Iorguş.

Se bat cu pum­nul în piept că au câş­ti­gat pro­ce­sul, dar de fapt n‑au făcut decât să blo­che­ze să răs­pun­dă la între­ba­rea: de ce s‑au anu­lat ale­ge­ri­le la Mangalia?”

Mai mult, în replicaonline.ro, Vineri, 25.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply