Firmele vor fi scutite de impozitul pe profitul reinvestit. Guvernul a aprobat legea

0
191

Guver­nul a apro­bat ordo­nanţa prin care scu­ti­rea de impo­zit pe pro­fi­tul rein­ves­tit va fi apli­ca­tă din luna iulie şi menţi­nu­tă, con­form pro­iec­tu­lui, până la fine­le lunii decem­brie 2015, fir­me­le bene­fi­ci­a­re nepu­tând opta pen­tru meto­da de amor­ti­za­re acce­le­ra­tă pen­tru echi­pa­men­te­le teh­no­lo­gi­ce res­pec­ti­ve.

Fir­me­le vor fi scu­ti­te de impo­zi­tul pe pro­fi­tul rein­ves­tit.

Apro­ba­rea ordo­nanţei de urgenţă, care modi­fi­că Codul Fis­cal, a fost anu­nţa­tă de Guvern la fina­lul şedinţei de mier­curi.

Este o soli­ci­ta­re veche a mediu­lui de afa­ceri pe care, în sfârşit, putem să o punem în apli­ca­re înce­pând cu data de 1 iulie. Cred că în acest fel toa­te com­pa­ni­i­le care rein­ves­tesc pro­fi­tul pri­mesc un spri­jin bine meri­tat care, ine­vi­ta­bil, se va tra­du­ce în noi locuri de mun­că,(…) în noi avan­ta­je pen­tru soci­e­ta­tea noas­tră”, a decla­rat pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta, citat de Ager­pres.

Mai mult, in economica.net, 24.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply