Firmele, pedepsite de Fisc dacă îşi aleg greşit partenerii de afaceri

0
237

Deşi tranza­cţi­i­le cu par­te­neri inac­tivi înseam­nă cos­turi mari pen­tru fir­me, cum ar fi pier­de­rea drep­tu­lui de dedu­ce­re a chel­tu­ie­li­lor şi a TVA, sunt greu de evi­tat. Modul în care Fis­cul publi­că lis­te­le cu inac­tivi şi cri­te­ri­i­le de decla­ra­re a inac­ti­vi­tă­ţii forţea­ză com­pa­ni­i­le să-şi asu­me ris­curi incal­cu­la­bi­le.

Fir­me­le care nu depun nicio decla­ra­ţie într-un semes­tru, sau au sediu fic­tiv sunt decla­ra­te inac­ti­ve de Agenţia Naţio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă (ANAF). Con­form legii, ele nu mai au drep­tul să uti­li­ze­ze fac­turi, fac­turi fis­ca­le, alte docu­men­te sau for­mu­la­re tipiza­te cu regim spe­cial. În cazul în care totu­şi emit docu­men­te, nu pro­duc efec­te juri­di­ce din punct de vede­re fis­cal. În ace­la­şi timp, avi­ze­le, auto­ri­za­ţi­i­le, licenţe­le, acor­du­ri­le şi ori­ce alte acte în baza căro­ra sunt auto­ri­za­te să fun­cţio­ne­ze sau să desfă­şoa­re diver­se acti­vi­tă­ţi eco­no­mi­ce se sus­pen­dă de drept. Rever­sul este  că, în ori­ce moment, dacă se con­for­mea­ză con­di­ţi­i­lor pot rein­tra în acti­vi­ta­te.

Fiind vor­ba de o actu­a­li­za­re peri­o­di­că, fir­me­le pot deve­ni inac­ti­ve sau acti­ve, în ori­ce moment, în fun­cţie de deci­zia Fis­cu­lui pe baza cri­te­ri­i­lor lega­le. Lis­ta pri­vind situ­a­ţia com­pa­ni­i­lor este publi­ca­tă pe site-ul ANAF, sub for­ma regis­tru­lui inac­ti­vi­lor şi poa­te fi con­sul­ta­tă după codul unic de iden­ti­fi­ca­re fis­ca­lă.

Regis­trul ar tre­bui să fie util pen­tru cei care vor să îşi veri­fi­ce par­te­ne­rii de afa­ceri pen­tru  a se feri de even­tu­a­le cos­turi gene­ra­te de inter­di­cţia de a mai dedu­ce chel­tu­ie­li­le sau TVA.

Citi­ti mai mult AICI.

Foto: shut­ter­sto­ck.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele