Amenzi usturătoare pentru patronii care nu-şi păzesc afacerile!

0
286

Paza bună tre­ce pri­mej­dia rea!“ — spu­ne înţe­lep­ciu­nea popu­la­ră. Şi, în ace­ea­şi idee, toţi patro­nii de fir­me sunt obli­ga­ţi ca până la juma­ta­tea lunii iunie, să anga­je­ze un eva­lu­a­tor de risc, care să le spu­nă cum să-şi păzeas­că afa­ce­ri­le de hoţi. Afa­ce­ri­ş­tii care nu se vor con­for­ma ris­că amenzi de zeci de mii de lei. 

Nu de puţi­ne ori, poli­ţi­ş­tii au atras atenţia că afa­ce­ri­ş­tii nu înţe­leg că sunt obli­ga­ţi prin lege să-şi asi­gu­re paza soci­e­tă­ţi­lor comer­ci­a­le şi inclu­siv a tere­nu­ri­lor pe care-şi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea. Cel mai eloc­vent exem­plu de disen­siu­ne ivi­tă între poli­ţi­şti şi afa­ce­ri­şti, pe tema asi­gu­ră­rii secu­ri­tă­ţii şi pazei, este refe­ri­tor la pla­jă: aproa­pe întrea­ga pla­jă este con­ce­sio­na­tă, de ani buni, dar vară de vară, oame­nii legii tre­bu­ie să le atra­gă atenţia con­ce­sio­na­ri­lor că sunt obli­ga­ţi să asi­gu­re sigu­ranţa turi­ş­ti­lor care se rela­xea­ză pe şez­lon­gu­ri­le lor!

Ter­men limi­tă: 16 iunie 2014!

Din aceas­tă vară, cei care-şi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea pe pla­jă (ală­tu­ri de res­tul afa­ce­ri­ş­ti­lor!) ris­că să fie san­cţio­na­ţi cu amenzi ustu­ră­toa­re dacă nu deţin o „ana­li­ză de risc la secu­ri­ta­te fizi­că”, rea­li­za­tă de un eva­lu­a­tor de risc spe­cial acre­di­tat în acest sens şi tre­cut în Re-gis­trul Naţio­nal al Eva­lu­a­to­ri­lor de Risc. Pre­ve­de­rea este cuprin­să în HG 301/2012, care cuprin­de nor­me­le meto­do­lo­gi­ce de apli­ca­re a Legii 333/2003.

În acest mod, nu mai este la lati­tu­di­nea unui poli­ţist să spu­nă dacă tre­bu­ie pază uma­nă, câte pos­turi, câte came­re de supra­ve­ghe­re”, ne‑a pre­ci­zat comi­sa­rul Con­stan­tin Sto­ian, din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Sis­te­me de Secu­ri­ta­te, din Poli­ţia Con­stanţa. „Eva­lu­a­to­rul de risc va rea­li­za ana­li­za de risc la secu­ri­ta­te fizi­că, un docu­ment prin care se sta­bi­leş­te de ce anu­me este nevo­ie pen­tru ca paza unui obiec­tiv să aco­pe­re vul­ne­ra­bi­li­tă­ţi­le în faţa infrac­to­ri­lor”, a adă­u­gat poliţistul.

Ast­fel, legea pre­ve­de clar ce măsuri de pază tre­bu­ie lua­te, în fun­cţie de cri­te­rii pre­cum dimen­siu­nea sediu­lui, bunu­ri­le deţi­nu­te, valoa­rea celor comer­ci­a­li­za­te şi inclu­siv coe­fi­cien­tul de cri­mi­na­li­ta­te ale loca­li­tă­ţii (cal­cu­lat de poli­ţi­şti în fun­cţie de numă­rul fur­tu­ri­lor din soci­e­tă­ţi comer­ci­a­le şi tâlhă­rii). Con­cret, eva­lu­a­to­rul de risc va pre­ci­za dacă un butic tre­bu­ie să fie păzit cu una sau mai mult came­re video de supra­ve­ghe­re sau dacă este nea­pă­rat nevo­ie de paz­nic, pes­te noapte!

Citiți arti­co­lul inte­gral în cugetliber.ro, Marți, 02.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply