Victor Ponta a anunţat componenţa noului Guvern

0
149

Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a anu­nţat luni, într‑o con­fe­rinţă de pre­să, com­po­nenţa nou­lui guvern, după ce USD a sem­nat un acord cu UDMR

HotNews.ro a trans­mis LIVE TEXT cele mai impor­tan­te decla­ra­tii ale sefu­lui Guver­nu­lui:

 • Va infor­mez ofi­ci­al ca dis­cu­ti­i­le intre USD si UDMR s‑au inche­iat
 • Ala­turi de cele trei par­ti­de, PSD, UNPR si PC, pen­tru sus­ti­ne­rea guver­nu­lui s‑au pro­nun­tat UDMR, gru­pul mino­ri­ta­ti­lor nati­oa­le si gru­pul PP-DD, cu o sus­ti­ne­re limi­ta­ta, urman­ad sa exis­te dia­log legat de pro­iec­te­le con­cre­te
 • Cele doua gru­puri repre­zin­ta un numar impor­tant de ale­ga­tori si pro­iec­te sus­ti­nu­te impor­tan­te, si ma refer in spe­cial la PNL
 • Pre­ci­zez foar­te clar ca pro­gra­mul poli­tic rama­ne cel apro­bat de par­la­ment in 21 decem­brie 2012
 • Chiar si in pri­mul punct al acor­du­lui cu UDMR e expres pre­va­zut ca UDMR se ala­tu­ra aces­tui pro­gram si il spri­ji­na
 • Struc­tu­ra guver­nu­lui va fi aproa­pe iden­ti­ca cu cea apro­ba­ta de par­la­ment, dis­pa­re func­tia de vice­pre­mi­er fara por­to­fo­liu, e o dorin­ta de sta­bi­li­ta­te
 • Daca va exis­ta oport­u­ni­ta­tea USL, este de depar­te cea mai buna vari­an­ta de guver­na­re pen­tru Roma­nia
 • Obiec­ti­vul prin­ci­pal al votu­lui pe care il cer e legat de sta­bi­li­ta­tea poli­ti­ca, pana la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 2016, este o sta­bi­li­ta­te de care Roma­nia are nevo­ie, in con­di­ti­i­le in care in  2014 vor fi doua ran­duri de ale­geri si cand la gra­ni­ta Roma­niei exis­ta foca­re cla­re de insta­bi­li­ta­te, de posi­bi­le dezvol­tari nega­ti­ve
 • Vreau sa asi­gur soli­da­ri­ta­tea actu­lui de guver­na­re, extrem de impor­tan­ta, vreau ca nimeni sa nu mai fie si la guver­na­re si in opo­zi­tie
 • Toa­te par­ti­de­le care sus­tin guver­nul tre­bu­ie sa par­ti­ci­pe la lua­rea deci­zi­i­lor dupa care sa fie soli­da­re cu ele
 • Obiec­ti­ve­le fun­damen­ta­le sunt cele asu­ma­te in 2012 in fata ceta­te­ni­lor si a par­la­men­tu­lui: con­ti­nu­a­rea cres­te­rii eco­no­mi­ce, drep­ta­te soci­a­la, deszvol­ta­re si inves­ti­tii in edu­ca­tie si sana­ta­te, o jus­ti­tie inde­pen­den­ta, un sis­tem demo­cra­tic euro­pean si o tranzi­tie pas­ni­ca si demo­cra­ti­ca la fina­lul celui man­dat al lui Tra­ian Basescu pen­tru o soci­e­ta­te mult mai trans­pa­ren­ta
 • Va pre­zint pro­pu­ne­ri­le pe care azi la ora 18.00 le voi pre­zen­ta si con­du­ce­rii PSD iar mai­ne par­la­men­tu­lui, pen­tru ca dimi­ne­a­ta minis­trii sa poa­ta fi audi­ati de comi­sii iar guver­nul sa pri­meas­ca un nou vot dupa-ami­a­za.
 • Mai­ne sea­ra, sper ca pro­ce­du­ra de depu­ne­re a jura­man­tu­lui sa fie inde­pli­ni­ta pen­tru ca mier­curi guver­nul sa intre in acti­vi­ta­tea nor­ma­la si sta­bi­la
 • Cei patru vice­pre­mi­eri: Liviu Drag­nea — Min. Dezvol­ta­rii, Gabi­rel Oprea — Inter­ne, Daniel Con­stan­tin — Agri­cul­tu­ra, Kele­men Hunor — Cul­tu­ra
 • Exter­ne — Titus Cor­la­tean
 • Apa­ra­re- Mir­cea Dusa
 • Jus­ti­tie — Cazan­ciuc
 • Mediu — Atti­la Koro­di
 • Eco­no­mie — Con­stan­tin Nita
 • Sana­ta­te — Nico­lae Banai­ciou
 • Edu­ca­tie — Remus Pro­co­pie
 • Mun­ca — Rova­na Plumb
 • Fon­duri euro­pe­ne — Teo­do­ro­vici
 • Trans­por­turi — Dan Sova
 • Buget — Liviu Voi­nea
 • Cer­ce­ta­re — Mih­nea Cos­to­iu
 • Ape si Paduri — Doi­na Pana
 • Rela­tia cu par­la­me­tul — Eugen Nico­li­cea
 • Finan­te — Ioa­na Petres­cu, 34 de ani, doc­tor mas­tern­ad eco­no­mie la Har­vard, con­si­li­er pe pro­ble­me fis­ca­le ale pre­mi­e­ru­lui
 • Sunt con­vins ca in ciu­da var­stei, pe baza pre­ga­ti­rii si a impli­ca­rii din ulti­me­le sase luni, in nego­ci­eri cu CE, FMI, va putea sa ras­pun­da astep­ta­ri­lor unui sis­tem ce are nevo­ie de refor­ma
 • Ener­gie, minis­tru dele­gat — Razvan Nico­les­cu, 36 de ani, vice­pre­se­din­te­le con­si­li­u­lui de supra­ve­ghe­re al agen­ti­ei euro­pe­ne de regle­men­ta­re in Ener­gie. Repre­zin­ta Roma­nia in gru­pu­ri­le de dia­log pe zona ener­gi­ei
 • Minis­trul dele­gat pen­tru IMM si turism — o per­soa­na neim­pli­ca­ta poli­tic, Flo­rin Jia­nu, 38 de ani, pre­se­din­te­le Uniu­nii Euro­pe­ne a Tine­ri­lor Intre­prin­za­tori, mem­bru al Con­si­li­u­lui Eco­no­mic si Soci­al. Acest por­to­fo­liu reve­nea PC dar am d4eciz impre­u­na sa sus­ti­nem un teh­no­crat
 • Minis­trul Tine­re­tu­lui si Spor­tu­lui — Gabrie­la Sza­bo, 38 de ani, unul din marii spor­tivi ai aces­tei tari. Din febru­a­rie 2013 a fost con­si­ler al minis­tru­lui Spor­tu­lui
 • Minis­te­rul Soci­e­ta­tii Infor­ma­tio­na­le, pro­ppus de PC, Ale­xan­dru Razvan Coto­ve­lea, fost secre­tar de stat in MAE, cu o vas­ta expe­rien­ta in dome­ni­ul afa­ce­ri­lor euro­pe­ne
  si legi­sla­tie euro­pea­na
 • Minis­trul pen­tru dia­log soci­al — o doam­na depu­tat din gru­pul PSD, Aure­lia Cris­tea, depu­tat de Cluj, din 2012, absol­ven­ta uni­ver­si­ta­tea Drept
 • Minis­trul pen­tru roma­nii de pre­tu­tin­deni — un ceta­tean roman cu 20 de ani petre­cuti in afa­ra tarii, care in 2011 s‑a intors in Roma­nia si cre­de ca aici exis­ta o san­sa, Bogdan Sta­no­e­vici, 56 de ani, absol­vent IATC.

Citi­ti mai mult pe hotnews.ro/stiri-politic, Luni, 3 mar­tie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele