Trei sferturi dintre locuitorii Mangaliei, răi de plată!

0
296

Din nou pro­ble­me: Res­tanţe la întreţinere.

Direc­to­rul Gol­d­term, Dan Geor­ges­cu, face apel la popu­la­ţie să-şi plă­teas­că fac­tu­ri­le res­tan­te la uti­li­tă­ţi, alt­fel soci­e­ta­tea va fi în impo­si­bi­li­ta­tea de a mai fur­ni­za apă cal­dă şi ener­gie termică.

DATORII

La Man­ga­lia, cum o dai tot nu este bine. În urmă cu doi ani, mii de locu­i­to­rii au îngheţat în case din cau­za unui con­flict între con­du­ce­rea fos­tei admi­nis­tra­ţii loca­le şi cea a soci­e­tă­ţii Cal­la­tis Therm, care s‑a ocu­pat de fur­ni­za­rea agen­tu­lui ter­mic către popu­la­ţie. La vre­mea res­pec­ti­vă, oame­nii au ţipat ca din gură de şar­pe, şi pe bună drep­ta­te, că vor căl­du­ră pen­tru că nu mai pot îndu­ra fri­gul. Tim­pul a tre­cut, iar lucru­ri­le s‑au rezol­vat, ast­fel încât, în pre­zent, con­di­ţi­i­le de trai au reve­nit la nor­mal. Din păca­te, unii din­tre locu­i­tori s‑au cam sătu­rat de atâ­ta bine, aşa încât au uitat să-şi achi­te fac­tu­ri­le la întreţi­ne­re. Şi asta în con­di­ţi­i­le în care preţul de fac­tu­ra­re a ener­gi­ei ter­mi­ce s‑a redus dras­tic în ulti­ma peri­oa­dă, ajun­gând în pre­zent la 240 de lei pen­tru o giga­ca­lo­rie, de la 350 de lei.

Prac­tic, locu­i­to­rii din Man­ga­lia au ajuns să plă­teas­că unul din­tre cele mai mici preţuri din ţară pen­tru o giga­ca­lo­rie. Direc­to­rul soci­e­tă­ţii care fur­ni­zea­ză ener­gia ter­mi­că, Gol­d­term, Dan Geor­ges­cu, a decla­rat că, din cele 250 de aso­ci­a­ţii de pro­pri­e­tari, 187 (însem­nând apro­xi­ma­tiv 5.000 de fami­lii) nu şi-au achi­tat în tota­li­ta­te fac­tu­ri­le pen­tru luna decembrie.

Mai avem de recu­pe­rat de la cele 187 de aso­ci­a­ţii apro­xi­ma­tiv 350.000 de lei, în con­di­ţi­i­le în care s‑au emis deja fac­tu­ri­le pen­tru luni­le ianu­a­rie şi febru­a­rie. Aceşti bani tre­bu­ia să‑i avem deja în cont. Sun­tem pre­sa­ţi, la rân­dul nos­tru, de fur­ni­zori. De exem­plu, dacă nu plătim până la fine­le aces­tei săp­tămâni dato­ria către Mega­con­struct, va fi sis­ta­tă ali­men­ta­rea cu gaz a cen­tra­le­lor ter­mi­ce. Ceea ce va însem­na, auto­mat, şi opri­rea livră­rii către popu­la­ţie a apei cal­de şi a agen­tu­lui ter­mic. Ţinem legă­tu­ra cu preşe­dinţii aso­ci­a­ţi­i­lor de pro­pri­e­tari, căro­ra le cerem să achi­te măcar o par­te din sume­le dato­ra­te”, a afir­mat Georgescu.

EXEMPLU NEGATIV

Direc­to­rul Gol­d­term a punc­tat fap­tul că cea mai mare pro­ble­mă pe care o are soci­e­ta­tea sa este înre­gis­tra­tă la Olimp, mai pre­cis la blo­cul C3, în care locu­iesc 20 de fami­lii. „Loca­ta­rii blo­cu­lui C3 nu şi-au achi­tat fac­tu­ri­le la apă cal­dă şi căl­du­ră pen­tru ulti­me­le trei luni (decem­brie, ianu­a­rie şi febru­a­rie), care se ridi­că la câte­va mii de lei. Poa­te că nu repre­zin­tă mare lucru în viziu­nea uno­ra, dar pen­tru noi, ca soci­e­ta­te, suma este impor­tan­tă. Dacă nu vin în cel mai scurt timp să-şi achi­te dato­ri­i­le, vom închi­de robi­ne­tul la apă cal­dă şi căl­du­ră. Asta este o pro­mi­siu­ne”, a spus Georgescu.

În altă ordi­ne de idei, Geor­ges­cu a afir­mat că Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă de Regle­men­ta­re pen­tru Ser­vi­ci­i­le Comu­ni­ta­re a luat în dis­cu­ţie pro­pu­ne­rea admi­nis­tra­ţi­ei de la Man­ga­lia de redu­ce­re a preţu­lui de pro­du­ce­re a ener­gi­ei ter­mi­ce de la 540 la 440 de lei.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro, Mier­curi, 12 mar­tie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply