Proiect — Cetatea Callatis prinde din nou viaţă!

0
355

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu: “Man­ga­lia este cea mai veche aşe­za­re ates­ta­tă isto­ric din Româ­nia şi este păcat de ves­ti­gi­i­le cetă­ţii Cal­la­tis, care erau ascun­se după mără­cini şi buru­ieni, să nu fie reda­te cir­cu­i­tu­lui turistic”.

RESTAURARE

Cea mai veche aşe­za­re cunos­cu­tă din ţară va prin­de din nou via­ţă. Este vor­ba de vechea ceta­te Cal­la­tis, care a fost înte­me­ia­tă, con­form izvoa­re­lor lite­ra­re anti­ce, la sfârşi­tul seco­lu­lui IV î.Hr., de către colo­ni­ş­tii dorieni veni­ţi din Hera­cle­ea Pon­ti­că. Ocu­pa­tă rând pe rând de eleni şi romani, ceta­tea, dis­tru­să oda­tă cu năvă­li­rea popoa­re­lor migra­toa­re din seco­le­le VIII şi IX d.Hr, va fi scoa­să la lumi­nă şi res­ta­u­ra­tă de arhe­o­lo­gii din Mangalia.

Totul face par­te din­tr-un amplu pro­iect al Pri­mă­ri­ei, inti­tu­lat „Cal­la­tis — Isto­rie la malul mării“, care impli­că refa­ce­rea patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral din zonă. Mai con­cret, este vor­ba de res­ta­u­ra­rea unor ziduri şi tur­nuri ale vechii cetă­ţi Callatis.

Man­ga­lia este cea mai veche aşe­za­re ates­ta­tă isto­ric din Româ­nia şi este păcat ca aceas­tă ceta­te, care era ascun­să după mără­cini şi buru­ieni, să nu fie reda­tă cir­cu­i­tu­lui turis­tic. Ne tot uitam că turi­ş­tii se duceau în Gre­cia şi Tur­cia şi lăsau mii de euro aco­lo. De ce nu am face şi noi turism cul­tu­ral, mai ales că ceta­tea Cal­la­tis are o isto­rie încăr­ca­tă?”, a spus pri­ma­rul Cris­ti­an Radu la inau­gu­ra­rea lucră­ri­lor şan­ti­e­ru­lui arhe­o­lo­gic de lân­gă Muze­ul de Arheologie.

Potri­vit decla­ra­ţi­i­lor sale, pro­iec­tul a fost dema­rat în 2007, dar a fost aban­do­nat timp de mai mulţi ani. „Avem o ceta­te de pre­zen­tat turi­ş­ti­lor. Spe­răm ca, în vara lui 2015, toa­te atra­cţi­i­le par­cu­lui arhe­o­lo­gic să poa­tă fi acce­si­bi­le atât locu­i­to­ri­lor ora­şu­lui, cât şi turi­ş­ti­lor“, a decla­rat edi­lul urbei.

ISTORIE

La rân­dul său, direc­to­rul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral „Cal­la­tis“, dr. Tatia­na Odo­bes­cu, a decla­rat că pro­iec­tul Pri­mă­ri­ei vizea­ză res­ta­u­ra­rea a trei zone ale vechii cetă­ţi de la malul mării. „După cer­ce­tă­ri­le arhe­o­lo­gi­ce pro­priu-zise urmea­ză ame­na­ja­rea pei­sa­gis­ti­că a aces­tor zone: vor fi plan­ta­ţi arbu­şti şi copaci, vor fi monta­te bănci, rea­li­za­te alei de acces şi înfi­inţa­te punc­te de infor­ma­re“, a spus muze­o­gra­ful. Res­pon­sa­bi­lul şti­inţi­fic al şan­ti­e­ru­lui arhe­o­lo­gic „Cal­la­tis“, pro­fe­so­rul Mihai Ione­scu, a afir­mat că ide­ea pune­rii în valoa­re a moş­te­ni­rii gre­co-roma­ne din zona Man­ga­li­ei fost lan­sa­tă de prof. Con­stan­tin Pre­da, cel care a efec­tu­at o serie de săpă­turi arhe­o­lo­gi­ce în necro­po­la Callatis.

 Vezi gale­ria de ima­gini a aces­tui articol

Tatian IORGA, telegrafonline.ro, Vineri, 28.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply