Proiect ADPP: Locurile de parcare din Mangalia vor fi închiriate

1
320

Cetă­ţe­nii din Man­ga­lia vor putea închi­ria locu­ri­le de par­ca­re din pre­a­j­ma imo­bi­le­lor în care locu­iesc, pro­iec­tul fiind pus în apli­ca­re de con­du­ce­rea Admi­nis­tra­ţi­ei Dome­ni­u­lui Public şi Pri­vat, după mode­lul apli­cat la Constanţa.

ÎNCHIRIERE

În ulti­mii ani, numă­rul maşi­ni­lor din Man­ga­lia a cres­cut foar­te mult, ast­fel încât tra­fi­cul a deve­nit sufo­cant atât în tim­pul sezo­nu­lui rece, dar mai ales în tim­pul verii, când car­ti­e­re­le muni­ci­pi­u­lui sunt lua­te cu asalt de turi­şti care par­chea­ză pe unde apu­că. Cei mai afec­ta­ţi de tra­fi­cul sufo­cant sunt locu­i­to­rii Man­ga­li­ei, pen­tru care găsi­rea unui loc liber de par­ca­re repre­zin­tă o cor­voa­dă con­stan­tă. Din cau­za ava­lanşei de sesi­zări de la popu­la­ţie pri­vind tra­fi­cul aglo­me­rat şi lip­sa locu­ri­lor de par­ca­re, con­du­ce­rea Admi­nis­tra­ţi­ei Dome­ni­u­lui Public şi Pri­vat (ADPP) Man­ga­lia vine cu o pro­pu­ne­re prin care va per­mi­te pro­pri­e­ta­ri­lor de auto­tu­ris­me care nu au gara­je să îşi rezer­ve un loc de par­ca­re în apro­pi­e­rea imo­bi­lu­lui în care locuiesc.

Deo­cam­da­tă, am pre­zen­tat aso­ci­a­ţi­i­lor de pro­pri­e­tari ide­ea noas­tră, urmând să con­ta­bi­li­zăm pro­pu­ne­ri­le cetă­ţe­ni­lor cu pri­vi­re la acest pro­iect, care va face obiec­tul unei dez­ba­teri publi­ce, iar ulte­ri­or va deve­ni pro­iect de hotă­râre şi va fi îna­in­tat Con­si­li­u­lui Local”, a spus direc­to­rul ADPP, Cătă­lin Cor­naci. El a adă­u­gat că închi­ri­e­rea locu­ri­lor de par­ca­re se va face după mode­lul apli­cat de Pri­mă­ria Constanţa.

Toţi banii care vor fi înca­sa­ţi din taxa pen­tru închi­ri­e­rea locu­ri­lor de par­ca­re vor fi folo­si­ţi pen­tru ame­na­ja­rea de noi par­cări. Este o regle­men­ta­re soli­ci­ta­tă de mulţi din­tre cetă­ţeni şi prac­ti­ca­tă în toa­te mari­le ora­şe ale ţării. Pro­ble­ma par­că­ri­lor este strin­gen­tă şi cău­tăm solu­ţii civi­li­za­te. Desi­gur, cei care nu doresc un loc per­so­na­li­zat pen­tru par­ca­rea maşi­nii pro­pri­e­ta­te per­so­na­lă nu vor achi­ta taxa, dar nici nu pot avea vreo pre­tenţie asu­pra unui anu­me loc din par­ca­rea de lân­gă imo­bi­lul în care locu­iesc”, a pre­ci­zat Cornaci.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro, Joi, 27.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply