Pensionari la catedră, plătiți de părinți — propunere pentru noul an școlar

0
268

Supli­ni­to­rii neca­li­fi­cati tre­bu­ie exclu­si din sis­te­mul de inva­ta­mant de la 1 sep­tem­brie 2014 si inlo­cu­i­ti cu pro­fe­sori iesi­ti la pen­sie, pro­pu­ne fos­tul minis­tru al Edu­ca­ti­ei, Liviu Pop.

Solu­tia gasi­ta de aces­ta pen­tru a‑i atra­ge pe pen­sio­nari in scoli este ca parin­tii sau pri­ma­ria sa stran­ga bani si sa ii “spon­so­ri­ze­ze” pe das­ca­lii de calitate.

Liviu Pop, care este pre­se­din­te­le Comi­si­ei de mun­ca din Senat, a expli­cat pen­tru Ziare.com de ce nu vrea sa mai vada supli­ni­tori neca­li­fi­cati in uni­ta­ti­le de inva­ta­mant si cum ar tre­bui rezol­va­ta aceas­ta situatie.

Tre­bu­ie sa nu mai avem pro­fe­sori neca­li­fi­cati in sis­tem de la 1 sep­tem­brie 2014, iar pen­tru asta e nevo­ie de doua masuri: ori ii cali­fi­cam pe toti — tre­bu­ie sa depu­na si ei un efort, daca nu, intr‑o cola­bo­ra­re a admi­nis­tra­ti­i­lor loca­le, scoa­la, minis­ter, ONG-uri, aso­ci­a­tii de parin­ti, sa gasim resur­se pen­tru a adu­ce in fata ele­vi­lor din Roma­nia numai si numai pro­fe­sori calificati.

O solu­tie ar fi adu­ce­rea celor care s‑au pen­sio­nat. Chiar daca, dau un exem­plu, sunt per­soa­ne care merg intr‑o anu­mi­ta comu­na sau in scoli izo­la­te, toa­ta lumea, inclu­siv admi­nis­tra­tia loca­la, sa aju­te cu un spri­jin finan­ci­ar. Sa i se decon­te­ze trans­por­tul, sa i se puna la dis­po­zi­tie o came­ra sau sa i se dea o bur­sa, daca o pot numi asa, de la nivel local, pen­tru a face atrac­ti­va zona res­pec­ti­va pen­tru o per­soa­na cali­fi­ca­ta”, a deta­li­at Liviu Pop.

Citi­ti con­ti­nu­a­rea AICI.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply