Mansardarea, ultima soluţie. Elevii unei şcoli din Mangalia învaţă acum în două schimburi, din lipsă de spaţiu — VIDEO

0
364

Ele­vii unei şcoli din Man­ga­lia vor învă­ţa la man­sar­dă! Direc­to­rul a resus­ci­tat un plan mai vechi de con­stru­cţie a unor săli de cla­să şi labo­ra­toa­re, la ulti­mul etaj al şco­lii. Pri­mă­ria va finanţa pro­iec­tul care cos­tă un mili­on de lei. În momen­tul de faţă, cei 400 de copii înva­ţă în două schim­buri, din lip­să de spaţiu.

Aşa vor ară­ta noi­le spa­ţii în care vor învă­ţa ele­vii. Pro­iec­tul exis­tă pe hâr­tie din anul 2008, dar până acum nu au fost alo­ca­te fon­duri pen­tru aceas­tă lucra­re. De la sfârşi­tul lunii mai, con­struc­to­rii se vor apu­ca de treabă.

Aşa vor ară­ta noi­le spa­ţii în care vor învă­ţa ele­vii. Pro­iec­tul exis­tă pe hâr­tie din anul 2008, dar până acum nu au fost alo­ca­te fon­duri pen­tru aceas­tă lucra­re. De la sfârşi­tul lunii mai, con­struc­to­rii se vor apu­ca de treabă.

Dumi­tru Filip, direc­to­rul Direc­ți­ei de Turism din Pri­ma­ria Man­ga­lia: “Pen­tru moment s‑a apro­bat prin buge­tul local pe 2014, 300 de mii de lei care să însem­ne dema­ra­rea lucră­ri­lor, pro­iec­ta­re şi înce­pe­rea lucră­ri­lor efective”.

Lenu­ţa Rădea­nu, admi­nis­tra­to­rul Şco­lii “Gala Galac­tion”: “Auto­mat vom rea­li­za şi spa­ţii după ace­ea pen­tru a răs­pun­de la soli­ci­ta­rea părinţi­lor pen­tru un after school”.

Cadre­le didac­ti­ce susţin că oda­tă cu man­sar­da­rea şco­lii vor exis­ta şi spa­ţii pen­tru o sala de lec­tu­ră, o bibli­o­te­că, dar şi pen­tru alte dotări urgente.

Elfri­de Chi­r­i­ac, pro­fe­sor Școa­la “Gala Galac­tion”: “Avem nevo­ie de spa­ţiu. E insu­fi­cient pen­tru labo­ra­toa­re­le mul­ti­me­dia pe care le avem în încă­peri nepo­tri­vi­te pen­tru numă­rul elevilor”.

În pre­zent copi­ii din cla­sa pre­gă­ti­toa­re şi cei din cla­se­le I — IV înva­ţă în două schimburi.

Până nu de mult, mer­geau la şcoa­lă de trei ori pe zi, iar cei mici nu mai aveau timp şi pen­tru teme. Părinţii sunt acum mai lini­ş­ti­ţi, după ce au aflat că pla­nul de man­sar­da­re va fi pus, în sfârşit, în practică.

La man­sar­da Şco­lii Gala Galac­tion vor putea învă­ţa 125 de elevi, în cele cinci cla­se. Aces­ta este pri­mul pro­iect prin care se vor rea­li­za spa­ţii în plus în şco­li­le din Man­ga­lia, spun edi­lii oraşului.

Pre­zen­ta­rea VIDEO, pe digi24.ro,

Repor­ter: Mari­e­ta Ior­ga, ope­ra­tor: Matei Ghi­oc, edi­tor web: Anca Medrea.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply