Înscrieri la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale — VIDEO

0
597

La Şcoa­la Mili­ta­ră de Mai­ş­tri Mili­tari a Forţe­lor Nava­le „Ami­ral Ion Mur­ges­cu” din Con­stanţa se va desfă­şu­ra, în peri­oa­da 28–31 iulie, con­cur­sul de admi­te­re pen­tru ocu­pa­rea unui număr de 52 de locuri pen­tru Minis­te­rul Apă­ră­rii Naţio­na­le, din care două pen­tru fete şi două locuri pen­tru Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Interne.

Tine­rii absol­venţi cu diplo­mă de baca­la­u­re­at şi vâr­sta maxi­mă de 28 de ani, care doresc să accea­dă în rân­du­ri­le mai­ş­tri­lor mili­tari de mari­nă, se pot înscrie la con­cur­sul de admi­te­re, după întoc­mi­rea dosa­ru­lui de can­di­dat, la biro­u­ri­le de infor­ma­re recru­ta­re judeţe­ne – pen­tru locu­ri­le Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le, ori la inspec­to­ra­te­le de poli­ţie judeţe­ne – pen­tru locu­ri­le Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Interne.

Spe­cia­li­tă­ţi­le mili­ta­re buge­ta­te pen­tru anul de învă­ţământ 2014/2015 sunt timo­ni­er şi teh­ni­că de navi­ga­ţie nava­lă, comu­ni­ca­ţii nava­le şi obser­va­re sem­na­li­za­re, radi­o­lo­ca­ţie nava­lă şi motoa­re şi maşini navale. 

Rela­ţii supli­men­ta­re se pot obţi­ne accesând pagi­na de Inter­net: www.smmmfn.ro sau de la secre­ta­ri­a­tul insti­tu­ţi­ei, stra­da Dez­ro­bi­rii nr. 80 Con­stanţa, tele­fon 0241.620.978.

Insti­tu­ţie de învă­ţământ mili­tar pos­tli­ceal cu o vechi­me de pes­te 116 ani, Şcoa­la Mili­ta­ră de Mai­ş­tri Mili­tari a Forţe­lor Nava­le deţi­ne o logis­ti­că de pre­gă­ti­re teo­re­ti­că şi prac­ti­că moder­nă, adap­ta­tă cerinţe­lor în dome­niu, ce per­mi­te însu­şi­rea şi per­fe­cţio­na­rea com­pe­tenţe­lor pro­fe­sio­na­le spe­ci­fi­ce pro­fe­si­ei de mai­s­tru mili­tar, pe par­cur­sul celor doi ani de studii.

Sta­tul Major al Forţe­lor Nava­le Române,

Com­par­ti­men­tul infor­ma­re şi rela­ţii publice,

Mier­curi, 05.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply