Activiştii din Mangalia au înfiinţat o asociaţie, pentru a continua războiul cu exploatarea gazelor de şist

0
255

Acti­vi­ş­tii de mediu care sunt împo­tri­va exploa­tă­rii gaze­lor de şist în sudul Dobro­gei vor să acce­se­ze fon­duri euro­pe­ne, în cadrul unei aso­ci­a­ţii non-profit.

Artis­tul Gabriel Tora a demon­strat împo­tri­va exploa­tă­rii gaze­lor de şist. FOTO Geor­ge Balaur.

Aso­ci­a­ţia este non-pro­fit şi se va numi „Dobro­Ge­ea“ (dobro – bun, geea — pământ). Ast­fel, acti­vi­ş­tii de mediu vor putea să acce­se­ze fon­duri euro­pe­ne sau să pri­meas­că spon­so­ri­zări din par­tea celor inte­re­sa­ţi: soci­e­tă­ţi de turism, soci­e­tă­ţi agri­co­le, sim­pli cetăţeni.

Noi, gru­pul oame­ni­lor impli­ca­ţi în pro­tes­te­le faţă de exploa­ta­rea gaze­lor de şist în sudul Dobro­gei, dorim să infor­măm cetă­ţe­nii de la sate des­pre aceas­tă pro­ble­mă. Dorim să înfi­inţăm aso­ci­a­ţia non-pro­fit „DobroGeea“(dobro = bun, geea = pământ), pen­tru a putea lup­ta paş­nic, în limi­te­le legii, împo­tri­va înce­pe­rii exploa­tă­rii gaze­lor de şist în sudul Dobro­gei, pen­tru a păs­tra pămân­tul Dobro­gei curat, bun pen­tru agri­cul­tu­ră, aşa cum l‑am pri­mit de la stră­moşii noş­tri, nein­fes­tat cu toxi­ne­le uci­gă­toa­re ce ar putea rezul­ta în urma dia­bo­li­cei meto­de a frac­tu­ră­rii hidra­uli­ce, folo­si­te în extra­ge­rea gaze­lor de şist. Con­sti­tu­i­rea într‑o aso­ci­a­ţie ne va oferi posi­bi­li­ta­tea de a acce­sa fon­duri euro­pe­ne sau spon­so­ri­zări din par­tea fac­to­ri­lor inte­re­sa­ţi de acti­vi­ta­tea noas­tră: soci­e­tă­ţi de turism, soci­e­tă­ţi agri­co­le, sim­pli cetă­ţeni, etc“, spu­ne Geor­ge Bala­ur, unul din­tre activişti.

Cites­te mai mult: adev.ro/n2db3h

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply