Ședintă extraordinară a CL Mangalia

0
237

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, a con­vo­cat con­si­li­e­rii locali la o şedinţă extra­or­di­na­ră, mier­curi, 26 febru­a­rie, ora 17.00, în cadrul căre­ia se va dez­ba­te pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind man­da­ta­rea pri­ma­ru­lui Man­ga­lia în vede­rea eva­luă­rii per­for­man­țe­lor pro­fe­sio­na­le indi­vi­du­a­le ale secre­ta­ru­lui muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia pen­tru peri­oa­da 1 ianu­a­rie-31 decem­brie 2013. În ace­eași ședin­ță a CL, va fi dez­bă­tut pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea taxe­lor și impo­zi­te­lor loca­le pen­tru anul în curs.

Luni, 24 febru­a­rie 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.